ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ : ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το εμπορικό σήμα αποτελεί το διακριτικό σημείο μίας επιχείρησης οποιασδήποτε μορφής, που την διακρίνει, ως προς τα διατιθέμενα από αυτήν Προϊόντα ή τις παρεχόμενες από αυτήν Υπηρεσίες, από κάθε άλλη. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό αντικείμενο με άϋλη αξία, η κατοχύρωση ή, ακριβέστερα, η καταχώρισή του οποίου, όπως αναφέρεται στον σχετικό Νόμο 4072/2012, είναι ιδιαίτερα σημαντική.

 1.     Τι μπορεί να αποτελέσει Εμπορικό Σήμα;

Σήμα μπορεί μα αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μια επιχείρησης από εκείνα των άλλων επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά, μπορεί να πρόκειται για ονόματα, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, ήχοι, μουσικών φράσεων σχήμα ή συσκευασία προϊόντος.

2.     Πώς αποκτάται η προστασία του Εμπορικού Σήματος σε εθνικό επίπεδο;

Η προστασία του Εμπορικού Σήματος σε εθνικό επίπεδο αποκτάται με την επίσημη καταχώρισή του στα μητρώα της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Υπηρεσία Σημάτων) μετά από σχετική Δήλωση του δικαιούχου που αιτείται την καταχώριση.

 

3. Τι είναι σκόπιμο να προηγηθεί της υποβολής σχετικής Δήλωσης καταχώρισης εμπορικού σήματος;

Της υποβολής Δήλωσης καταχώρισης εμπορικού σήματος είναι σκόπιμο να προηγηθεί νομικός προέλεγχος για να διαπιστωθεί η μη ύπαρξη στοιχείων που καθιστούν καθ’ εαυτό το προς καταχώριση σήμα ως απαράδεκτο αλλά και η μη ύπαρξη άλλου παρεμφερούς σήματος με άλλον δικαιούχο για το οποίο έχει γίνει καταχώριση και συνεπώς υφίσταται κατοχύρωση για κλάσεις ίδιες με αυτές για τις οποίες είναι επιθυμητή η καταχώριση.

Ο σχετικός προέλεγχος είναι σημαντικό να γίνεται σε κάθε περίπτωση για την αποφυγή απόρριψης καταχώρισης ή ενστάσεων ή ανακοπών.

 

4. Τι είναι οι κλάσεις εμπορικού σήματος;

Κλάσεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες έχουν ομαδοποιηθεί τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες ειναι δυνατή η καταχώριση εμπορικού σήματος κατά τρόπο ιδιαίτερα διευρυμένο με σκοπό να περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

 

5. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την καταχώριση εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο;

Για την καταχώριση εμπορικού σήματος είναι απαραίτητο να συνταχθεί η σχετική δήλωση, η οποία υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια Επιτροπή, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα στοιχεία.

Κατά την υποβολή της, η σχετική Δήλωση λαμβάνει ημερομηνία, ώρα και μοναδικό αριθμό, ώστε να προκύπτει ο ακριβής χρόνος υποβολής της.

Αφού διαπιστωθεί η ανυπαρξία λόγων που καθιστούν απαράδεκτη την καταχώριση του σήματος, λαμβάνει χώρα η σχετική καταχώριση.

 

6. Σε πόσο χρόνο μπορεί να γίνει η καταχώριση του εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο;

Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της σχετικής Δήλωσης και εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, γίνεται δημοσίευση της σχετικής Απόφασης καταχώρισης του Εθνικού Σήματος στο Μητρώο Σημάτων.

Σε περίπτωση που εγερθούν αντιρρήσεις από την Επιτροπή Σημάτων, ο αιτών την καταχώριση καλείται να υποβάλλει της παρατηρήσεις του.

 

7. Πόσο διαρκεί η προστασία του εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο;

Η προστασία του εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο διαρκεί καταρχήν για δέκα (10) έτη, η οποία μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία με σχετική αίτηση του δικαιούχου.

 

8. Για ποιον λόγο είναι σημαντική η καταχώριση του σήματος μιας επιχείρησης;

Η καταχώριση του εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για πολλούς λόγους, όπως ενδεικτικά να καταστεί άνευ αμφισβητήσεως η «πατρότητα» του εμπορικού της σήματος και συνεπώς και των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει και το φέρουν, προστατεύοντάς την από ενδεχόμενα κρούσματα αθέμιτου ανταγωνσιμού.

 

9. Τι μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι θίγεται από εθνικό σήμα που έχει καταχωριστεί;

Ο θιγόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει μία σειρά από ένδικα βοηθήματα, προβαίνοντας σε έννομες ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων του που θίγονται.

 

10. Υπάρχει τρόπος κατοχύρωσης εμπορικού Σήματος σε Ευρωπαϊκό (Κοινοτικό) ή Διεθνές Επίπεδο;

Ασφαλώς. Το παρόν άρθρο αφορά στην καταχώριση εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο. Στην αντίστοιχη καταχώριση σε ευρωπαϊκό (κοινοτικό) ή και διεθνές επίπεδο θα αναφερθούμε σε επόμενο άρθρο μας.

Συνεργαζόμενο blog/vaonakis.gr

Aria Zfr

I'm the creator of my own bliss.

1 comment

Leave a reply