Κίνδυνοι ποιότητας για το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( Κίνδυνος για εργασιακά δικαιώματα κατά την πτώχευση)

Κινδυνεύουν να χάσουν τα δικαιώματα τους οι εργαζόμενοι σε περίπτωση πτώχευσης επιχείρησης, με βάση το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπως προκύπτει από τις προτάσεις της κυβέρνησης προς τους δανειστές. Συγκεκριμένα στις σελίδες 27-28 αναφέρει πως :

«Το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το οποίο ρυθμίζει την κατάταξη των πιστωτών θα τροποποιηθεί. Από τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 975, εκείνες που βασίζονται στην παροχή εξαρτημένης εργασίας και οι αναλογικές ασφαλιστικές εισφορές θα εκτελούνται προνομιακά (εξαιρουμένων των αποζημιώσεων). Από το εναπομείναν ποσό, οι εμπράγματα διασφαλισμένοι (ενυπόθηκοι) πιστωτές θα εξυπηρετούνται αναλογικά με το 70%, οι δε υπόλοιποι (μη εμπράγματα ενυπόθηκοι) και οι μη προνομιούχοι από το 30%»

Επίσης, στα πλαίσια της επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης υπάρχει η πρόθεση για την ευρεία μηχανοργάνωση των δικαστηρίων. Αυτό προσδοκά να επιτύχει ο νέος κώδικας με βάση τα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα τεχνικών υπηρεσιών τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα  και  μπορούν να εκσυχρονίσουν τα δικαστήρια ( πχ σύνδεση μεταξύ τους).

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply