Κοινή Παρέμβαση ΕΑΝΔΑ – ΕΑΝΔιΘ – ΣΝΑΔΠ για την Υποχρεωτική Ασφάλιση των Ασκουμένων Δικηγόρων

Κοινή παρέμβαση προς τους αρμόδιους Υπουργούς καθώς τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας πραγματοποίησαν οι Ενώσεις Νέων Δικηγόρων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ( ΕΑΝΔΑ, ΕΑΝΔιΘ και ΣΝΑΔΠ) με κοινό τους ανακοινωθέν σχετικά με την κατάργηση της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης των ασκουμένων δικηγόρων, η οποία κρίθηκε αντισυνταγματική με την ΤρΔΠρΑθ 18906/2015. Το ανακοινωθέν έχει αυτολεξεί ως εξής :"

ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αθήνα, 31.3.2016

Προς:
1) Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κ. Γιώργο Κατρούγκαλο

2) Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

3) Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
κ. Νίκο Παρασκευόπουλο

4) Υπουργό Οικονομικών,
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

5) Πρόεδρο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων,
κ. Στυλιανό Πλιάκη

Κοινοποίηση:
Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Θέμα: Κατάργηση της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης των ασκουμένων δικηγόρων, η οποία κρίθηκε αντισυνταγματική με την ΤρΔΠρΑθ 18906/2015.

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 18906/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση των ασκουμένων δικηγόρων,επανερχόμαστε εκ νέου στο θέμα, ζητώντας – για πολλοστή φορά – την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 3996/2011 (Α’ 170), με την οποία ορίζεται ότι:

«[ο]ι ασκούμενοι δικηγόροι από την έγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), καταβάλλοντες τις προβλεπόμενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές ασθένειας…».

Συγκεκριμένα, όπως ορθώς έκρινε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών,

«οι ασκούμενοι, με την ανωτέρω διάταξη, υποχρεούνται ουσιαστικά να αυτοασφαλιστούν ως εργαζόμενοι και μάλιστα ως αυτοαπασχολούμενοι, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις εισφορές τους, την ίδια στιγμή που νομοθετικά (βλ. Κώδικας Δικηγόρων) δεν αντιμετωπίζονται ως τελούντες εργασία ή εργασιακή απασχόληση, αλλά άσκηση – μαθητεία επαγγέλματος… Επιπροσθέτως, έτσι, όπως καταστρώνεται η διάταξη του άρθρου 48 παρ. 3 του ν. 3996/2011, δεν λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ιδιόμορφη θέση του ασκούμενου δικηγόρου τόσο σε σχέση με τους δικηγόρους όσο και με τους λοιπούς μισθωτούς, αφού καθιστά μεν υποχρεωτική την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον κλάδο πρόνοιας, χωρίς όμως να μεριμνά ούτε για τυχόν απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, λόγω της κατά τα ανωτέρω ιδιόμορφης θέσης τους, ούτε για κόστος ασφάλισης χαμηλότερο κατά πολύ από αυτό των υπόλοιπων δικηγόρων, ακόμα και από αυτό των νεοεισερχόμενων δικηγόρων, λόγω της κατά τα ανωτέρω ιδιαίτερης φύσης της άσκησης, ούτε για υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών από τους δικηγόρους ή τους φορείς στους οποίους τελείται η άσκηση (δικηγόροι, νομικά πρόσωπα, δικαστήρια). Συνεπεία των ανωτέρω, καθίσταται εκ των πραγμάτων άνιση η θέση των ασκούμενων δικηγόρων, ως προς το κατά τα ανωτέρω ασφαλιστικό καθεστώς τους και ειδικότερα ως προς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτοί μπορούν να τύχουν παροχών υγείας και προνοίας από το καθού, σε σχέση με τους εν ενεργεία δικηγόρους και τα λοιπά ασφαλιζόμενα πρόσωπα στον κλάδο υγείας και προνοίας του καθού Ταμείου, κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 5 του Συντάγματος».

Η ως άνω απόφαση διαπιστώνει τα απολύτως αυτονόητα, τα οποία, έχουμε κατ’ επανάληψη επισημάνει. Στο πλαίσιο της άσκησης, η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση θα μπορούσε να είναι συνταγματικώς ανεκτή μόνο εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) ύψος εισφορών κατά πολύ χαμηλότερο από αυτό των δικηγόρων,
β) καταβολή των εισφορών από τους δικηγόρους ή άλλους φορείς στους οποίους, κατά περίπτωση, τελείται η άσκηση.
Ειδικότερα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση των ασκουμένων δικηγόρων θα ήταν θεμιτή μετά από προηγούμενη κατοχύρωση δικαιώματος ελάχιστης αμοιβής, με την καταβολή εισφορών από τον υπόχρεο στην καταβολή της αμοιβής, στο πλαίσιο και ως τμήμα αυτής.

Ενόψει των ανωτέρω, και λαμβανομένου υπόψη ότι η άσκηση μαζικών προσφυγών από το σύνολο των ασκουμένων δικηγόρων της χώρας προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχες αποφάσεις οι οποίες θα απαλλάσσουν τον καθένα ατομικά από την υποχρέωση καταβολής εισφορών δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της Δικαιοσύνης, ούτε του ΕΤΑΑ ούτε των ίδιων των νέων συναδέλφων, ζητούμε:

1. Την άμεση κατάργηση του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 3996/2011 (Α’ 170), με αντίστοιχη επάνοδο στο προηγούμενο καθεστώς, το οποίο προέβλεπε την προαιρετική κοινωνική ασφάλιση των ασκουμένων δικηγόρων.

2. Την αναστολή εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης από το ΕΤΑΑ, το οποίο, ως ΝΠΔΔ, υποχρεούται να απέχει από την έκδοση παράνομων διοικητικών πράξεων, λειτουργώντας εντός του πλαισίου του Συντάγματος και των νόμων που είναι σύμφωνοι με αυτό.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ………………………..….……… Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ……………….. ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔιΘ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ……………………………………………… Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΤΑΣ ………………………………… ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΝΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΝΑΔΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ………………….……..…………………… Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ……….…………..……… ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply