Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)

Ν. 4194/2013

Κώδικας Δικηγόρων

(ΦΕΚ Α’ 208/27.9.2013)

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Γενικό Μέρος

Άρθρο 1 - Η φύση της δικηγορίας

Άρθρο 2 - Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης

Άρθρο 3 - Το επάγγελμα του δικηγόρου

Άρθρο 4 - Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Άρθρο 5 - Θεμελιώδεις αρχές και αξίες στην άσκηση της δικηγορίας

Άρθρο 6 - Προϋποθέσεις δικηγορικής ιδιότητας - Κωλύματα

Άρθρο 7 - Αυτοδίκαιη απώλεια και αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου

Άρθρο 8 - Έργα που επιτρέπονται στον δικηγόρο

Άρθρο 9 - Αντιποίηση της δικηγορίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α: ΑΣΚΗΣΗ

Άρθρο 10 - Γενικές προϋποθέσεις για την έναρξη της άσκησης

Άρθρο 11 - Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του ασκούμενου δικηγόρου – Κωλύματα

Άρθρο 12 - Δικαίωμα παράστασης του ασκούμενου δικηγόρου

Άρθρο 13 - Διάρκεια της άσκησης - Περιεχόμενο

Άρθρο 14 - Ειδική επιτροπή εποπτείας κατά την άσκηση

ΤΜΗΜΑ Β’: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Άρθρο 15 - Ειδικές προϋποθέσεις

Άρθρο 16 - Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας

Άρθρο 17 - Δοκιμασία Επάρκειας και περιεχόμενό της

ΤΜΗΜΑ Γ’: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Άρθρο 18 - Συμμετοχή στο διαγωνισμό

Άρθρο 19 - Μορφή και διαδικασία του διαγωνισμού

Άρθρο 20 - Επιτροπές Εξετάσεων

Άρθρο 21 - Διαδικασία και μέθοδοι βαθμολόγησης

Άρθρο 22 - Έκδοση των αποτελεσμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Άρθρο 23 - Διορισμός δικηγόρων

Άρθρο 24 - Ορκοδοσία - Δήλωση

Άρθρο 25 - Μετάθεση - Παραίτηση Δικηγόρου

Άρθρο 26 - Τήρηση βιβλίου διοριζομένων δικηγόρων - Μητρώου - Ατομικού φακέλου

Άρθρο 27 - Επαναδιορισμός Δικηγόρου

Άρθρο 28 - Αρμοδιότητες δικηγόρου και προαγωγή του

Άρθρο 29 - Ταυτότητα δικηγόρου

Άρθρο 30 - Υποβολή ετήσιων δηλώσεων

Άρθρο 31 - Αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 32 - Μερική αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος

Άρθρο 33 - Παύση δικηγόρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Άρθρο 34 - Υποχρέωση σεβασμού και τιμής στο λειτούργημα του δικηγόρου

Άρθρο 35 - Θεμελιώδεις υποχρεώσεις του δικηγόρου

Άρθρο 36 - Περιγραφή του έργου του δικηγόρου

Άρθρο 37 - Αποδοχή εντολής - Τήρηση επιμέλειας και ευπρέπειας

Άρθρο 38 - Απόρρητο και εχεμύθεια

Άρθρο 39 - Δικονομικό πλαίσιο άσκησης της δικηγορίας

Άρθρο 40 - Επαγγελματική προβολή

Άρθρο 41 - Τήρηση των αρχών δεοντολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α': ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

Άρθρο 42 - Έμμισθος δικηγόρος

Άρθρο 43 - Πρόσληψη εμμίσθου δικηγόρου

Άρθρο 44 - Αποδοχές έμμισθου δικηγόρου

Άρθρο 45 - Περιορισμοί στους έμμισθους δικηγόρους

Άρθρο 46 - Διάρκεια και λήξη έμμισθης εντολής - αποζημίωση

ΤΜΗΜΑ Β'

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 47 - Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους συνταξιούχους άλλων κλάδων

Άρθρο 48 - Παροχή υπηρεσιών προς δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρίες

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Άρθρο 49 - Ίδρυση Δικηγορικής Εταιρείας - Έδρα Υποκαταστήματα – Νομική προσωπικότητα Εταιρική επωνυμία

Άρθρο 50 - Καταστατικό Δικηγορικής Εταιρείας και διαδικασία έγκρισής του

Άρθρο 51 - Είσοδος, έξοδος και αποβολή εταίρου

Άρθρο 52 - Εισφορές - Εταιρική Περιουσία - Εταιρικές Μερίδες

Άρθρο 53 - Διοίκηση, Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 54 - Δικαιώματα - Διανομή εσόδων - Ευθύνη των Εταίρων Διαφορές μεταξύ των Εταίρων - Σχέσεις με εντολείς

Άρθρο 55 - Σχέσεις Εταιρείας προς τρίτους

Άρθρο 56 - Διάρκεια - Λύση και εκκαθάριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Άρθρο 57 - Δικαίωμα σε αμοιβή - Ανάλογη προκαταβολή

Άρθρο 58 - Αμοιβή δικηγόρου

Άρθρο 59 - Χρονοχρέωση - Αμοιβή ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης

Άρθρο 60 - Εργολαβικό δίκης

Άρθρο 61 - Προκαταβολή εισφορών - κρατήσεων

Άρθρο 62 - Διανεμητικοί λογαριασμοί

Άρθρο 63 - Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης

Άρθρο 64 - Αμοιβή στη σώρευση αγωγών

Άρθρο 65 - Αμοιβή για ανταγωγή, παρέμβαση, ανακοπή

Άρθρο 66 - Αμοιβή για ανακοίνωση δίκης και για ανακοπή

Άρθρο 67 - Αμοιβή για παρεμπίπτουσα αγωγή που αφορά σε τόκους κ.λπ

Άρθρο 68 - Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων κατά την πρώτη συζήτηση

Άρθρο 69 - Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου

Άρθρο 70 - Αμοιβή για τη σύνταξη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής, για αγωγή λογοδοσίας και αίτηση διαιτησίας

Άρθρο 71 - Αμοιβή για συμβιβασμό κατά τη διάρκεια δίκης ή μέσω εξωδικαστικής ή δικαστικής επίλυσης της διαφοράς (εξωδικαστική διαμεσολάβηση-δικαστική μεσολάβηση)

Άρθρο 72 - Αμοιβή για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση

Άρθρο 73 - Αμοιβή για έλεγχο τίτλων

Άρθρο 74 - Αμοιβή στις δικαιοπραξίες

Άρθρο 75 - Αμοιβή εργασιών με περισσότερους εντολείς

Άρθρο 76 - Αμοιβή δικηγόρων από κοινό εντολέα

Άρθρο 77 - Αμοιβή σε περίπτωση ανάκλησης εντολής

Άρθρο 78 - Αμοιβή σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντολής

Άρθρο 79 - Αμοιβή για εντολή που δεν περατώθηκε εξαιτίας ανωτέρας βίας

Άρθρο 80 - Αμοιβή για σύνταξη εγγράφου από δικηγόρο

Άρθρο 81 - Αμοιβή δικηγόρου για αυτοπρόσωπη υπεράσπιση προσωπικών του υποθέσεων

Άρθρο 82 - Παροχή υπηρεσιών δωρεάν ή με μειωμένη αμοιβή

Άρθρο 83 - Δεσμευτικότητα εκκαθάρισης εξόδων και δικηγορικής αμοιβής

Άρθρο 84 - Δικαστική εκκαθάριση εξόδων και δικηγορικής αμοιβής

Άρθρο 85 - Δικαίωμα επίσχεσης εγγράφων

Άρθρο 86 - Δικαστική προστασία αμοιβών δικηγόρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΤΜΗΜΑ Α': ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 87 - Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Άρθρο 88 - Έδρα δικηγορικού Συλλόγου

Άρθρο 89 - Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια

Άρθρο 90 - Σκοποί και αρμοδιότητες Δικηγορικών Συλλόγων

Άρθρο 91 - Όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων

Άρθρο 92 - Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 93 - Αρμοδιότητες Προέδρου και εκπροσώπηση Δικηγορικού Συλλόγου

Άρθρο 94 - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 95 - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 96 - Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας των Δικηγορικών Συλλόγων

Άρθρο 97 - Αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία

ΤΜΗΜΑ Β': ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 98 - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 99 - Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 100 - Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 101 - Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση

Άρθρο 102 - Αποφάσεις

ΤΜΗΜΑ Γ': ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 103 - Εκλογικό δικαίωμα

Άρθρο 104 - Εκλογιμότητα

Άρθρο 105 - Περιορισμοί στην υποβολή υποψηφιότητας

Άρθρο 106 - Έναρξη και λήξη θητείας Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 107 - Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής εκλογών

Άρθρο 108 - Χρόνος ψηφοφορίας

Άρθρο 109 - Υποβολή υποψηφιοτήτων - Μεμονωμένοι υποψήφιοι και συνδυασμοί

Άρθρο 110 - Ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων

Άρθρο 111 - Προϋποθέσεις έγκυρης δήλωσης υποψηφίων

Άρθρο 112 - Ανακήρυξη υποψήφιων προέδρων και συμβούλων

Άρθρο 113 - Κατάλογος υποψήφιων και δημοσιεύσεις

Άρθρο 114 - Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών Ψηφοφορία

Άρθρο 115 - Η διενέργεια της ψηφοφορίας και οι σταυροί προτιμήσεως

Άρθρο 116 - Ακυρα ψηφοδέλτια

Άρθρο 117 - Εκλογή Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 118 - Σύστημα αναλογικής και συνδυασμοί

Άρθρο 119 - Κλήρωση σε περίπτωση ισοψηφίας

Άρθρο 120 - Το αποτέλεσμα της εκλογής

Άρθρο 121 - Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών

Άρθρο 122 - Μη αποδοχή της εκλογής από τον πρόεδρο ή θάνατος ή παραίτησή του

Άρθρο 123 - Μη αποδοχή της εκλογής του από σύμβουλο, θάνατός του ή παραίτησή του

Άρθρο 124 - Μη διενέργεια εκλογών ή ακύρωσής τους

Άρθρο 125 - Αποβολή της ιδιότητας του προέδρου ή του συμβούλου Έκπτωση από το αξίωμα

Άρθρο 126 - Παραίτηση από το αξίωμα

Άρθρο 127 - Η άμισθη παροχή υπηρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και η συγκρότησή του σε σώμα Καθορισμός Αρμοδιοτήτων

ΤΜΗΜΑ Δ': ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Άρθρο 128 - Σύσταση και οργάνωση επιτροπών

Άρθρο 129 - Έργο Επιτροπών Μητρώου

ΤΜΗΜΑ Ε': ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Άρθρο 130 - Διαμεσολάβηση

Άρθρο 131 - Μόνιμη διαιτησία στους δικηγορικούς συλλόγους

Άρθρο 132 - Αντικείμενο και διαδικασία διαιτησίας στους δικηγορικούς συλλόγους

ΤΜΗΜΑ ΣΤ': ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρθρο 133 - Η Ολομέλεια ως συντονιστικό όργανο

Άρθρο 134 - Έργο της Ολομέλειας

Άρθρο 135 - Συνεδριάσεις της Ολομέλειας

Άρθρο 136 - Οργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων

Άρθρο 137 - Συντονιστική Επιτροπή

Άρθρο 138 - Δημοψηφίσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Άρθρο 139 - Γενικές αρχές

Άρθρο 140 - Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 141 - Παραγραφή

ΤΜΗΜΑ Β' : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 142 - Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 143 - Συνέπειες παύσης - Απαγόρευση εκπροσώπησης

Άρθρο 144 - Επιμέτρηση ποινής

Άρθρο 145 - Δημοσιότητα

ΤΜΗΜΑ Γ' : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 146 - Πειθαρχικά Συμβούλια

Άρθρο 147 - Πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια

Άρθρο 148 - Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 149 - Συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων

Άρθρο 150 - Εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου

Άρθρο 151 - Τοπική αρμοδιότητα των πειθαρχικών συμβουλίων

ΤΜΗΜΑ Δ' : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 152 - Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση

Άρθρο 153 - Ασκηση πειθαρχικής δίωξης

Άρθρο 154 - Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων

Άρθρο 155 - Πειθαρχικά παραπτώματα ενώπιον δικαστηρίων

Άρθρο 156 - Έκδοση της πειθαρχικής απόφασης

Άρθρο 157 - Έφεση

Άρθρο 158 - Έλεγχος των πειθαρχικών συμβουλίων

Άρθρο 159 - Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ

Άρθρο 160 - Υποχρέωση αποζημίωσης από δικηγόρο

Άρθρο 161 - Παραγραφή

Άρθρο 162 - Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 163 - Περιεχόμενο αγωγής

Άρθρο 164 - Συνέπειες απόρριψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 165 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 166 - Τελικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟΥ 61 παρ. 2

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Έτος: 2013

ΦΕΚ: Α 208 20130927

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply