N.4331/2015 -ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΑ Κ.ΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τη διάταξη τη μείωση των εισφορών, πηγαίνετε στο άρθρο 39.

Το σώμα του ΦΕΚ είναι εδώ->-Μείωση-ασφαλιστικών-εισφορών-ΕΤΑΑ-ΦΕΚ-Α6-2015

Το άρθρο 46 του ν.4025/2011 (Α’ 228) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 46

1. Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων η ισχύς των γνωματεύσεων ή πιστοποιητικών αναπηρίας έχει λήξει, εξετάζονται υποχρεωτικά από 1.9.2011 για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση ή την παράταση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής. Η εξέταση αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την παράταση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής.
Για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις της Α.ΣΥ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. ή της Α.Α.Υ.Ε. ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος σε ισχύ που έχουν εκδοθεί από τους αιτούντες για άλλη αιτία, εφόσον πληρούνται με βάση αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του κατά περίπτωση αιτούμενου προνοιακού προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης.
2. Από 1.10.2015 η διαδικασία ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία, όπως αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, πραγματοποιείται από τη δημοσίευση του παρόντος στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μέσω των Δήμων και των ΚΕ.Π.Α., ως εξής:
α) Υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο Δήμο μόνιμης διαμονής του, άλλως σε περίπτωση που δεν υπάρχει μόνιμη διαμονή, αρμόδιος καθίσταται ο Δήμος που εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφέρειας.
β) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ο Δήμος ενημερώνει τον αιτούντα εάν πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις με βάση τα απαιτούμενα διοικητικά έγγραφα, όπως αυτά προβλέπονται από τη νομοθεσία που διέπει την αντίστοιχη παροχή ένταξής τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά.
γ) Σε περίπτωση που ο αιτών είτε δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση συμπλήρωσης των ελλειπόντων στοιχείων κατά το α’ εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος είτε δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ένταξής του σε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης εκδίδεται διοικητική πράξη απόρριψης του σχετικού αιτήματος από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μόνιμης κατοικίας ή του Δήμου που εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφέρειας αντίστοιχα.
δ) Εφόσον κριθεί ότι ο αιτών πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις παραπέμπεται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή με τυποποιημένο Ειδικό Σημείωμα (παραπεμπτικό), στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ανά παροχή ιατρικές προϋποθέσεις.
ε) Η διαδικασία υποβολής αιτήματος για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία ολοκληρώνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. βάσει του ανωτέρου ειδικού σημειώματος παραπομπής του β’ εδαφίου της παραγράγου 2 του παρόντος και την εξέταση του αιτούντος από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή. Η προνοιακή παροχή ή η οικονομική ενίσχυση χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στo Δήμο.
στ) Η διαδικασία ένταξης σε ένα ή περισσότερα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία ολοκληρώνεται με την προσκόμιση από τον αιτούντα στην αρμόδια υπηρεσία χορήγησης αυτών της «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» από τα ΚΕ.Π.Α..
ζ) Κατά την προσκόμιση της «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» από τον ενδιαφερόμενο οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διενεργούν υποχρεωτικά έλεγχο, με ανάκτηση αυτής μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
3. Από 1.10.2015 η διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών καθορίζεται ως εξής:
α) Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στα Άτομα με Αναπηρία διακόπτεται αυτοδικαίως από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης.
β) Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών παροχών υποχρεούται τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης να ειδοποιεί εγγράφως τους δικαιούχους για επανυποβολή του αιτήματος χορήγησης των προνοιακών παροχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία.
γ) Η έναρξη καταβολής της προνοιακής ενίσχυσης στην περίπτωση της παράτασης χορήγησης των προνοιακών παροχών εκκινεί από την επομένη της λήξης της προηγούμενης παροχής του επιδόματος μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης, άλλως η καταβολή της παροχής άρχεται από της αιτήσεώς του στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών παροχών δύνανται αυτεπάγγελτα ή κατ’ εντολή της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής φύσεως των καταβαλλόμενων οικονομικών ενισχύσεων.
Αν από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται αχρεωστήτως ποσά οικονομικών ενισχύσεων σε μη δικαιούχους, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε αναζήτηση αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή στο συμψηφισμό τους με τυχόν καταβαλλόμενα ποσά στο ίδιο πρόσωπο για άλλη προνοιακή παροχή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται επιμέρους θέματα εφαρμογής του παρόντος, τυποποιούνται τα σχετικά έγγραφα, εναρμονίζεται η ορολογία των απαιτούμενων ιατρικών προϋποθέσεων για καθεμία από τις προνοιακές παροχές με την ορολογία του εκάστοτε ισχύοντος Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ιατρικής φύσης ζητήματα χορήγησης των προνοιακών παροχών.»

Άρθρο 2
Ρύθμιση θεμάτων ΚΕ.Π.Α.

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3863/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από 1.9.2011 δημιουργείται Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση της αναπηρίας. Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές για τους ανωτέρω φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εναρμονίζονται οι κανονιστικές διατάξεις για τη χορήγηση των πάσης φύσεως παροχών, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων, διευκολύνσεων ή απαλλαγών στα άτομα με αναπηρία, αρμοδιότητάς τους, με το θεσμικό πλαίσιο ΚΕ.Π.Α., προς εκπλήρωση του σκοπού της ενιαίας υγειονομικής κρίσης κατά τα ανωτέρω. Η εναρμόνιση μπορεί να περιλαμβάνει την τροποποίηση ή την κατάργηση των διατάξεων που ισχύουν για τα θέματα αυτά, καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα αρμόδια όργανα, τις προθεσμίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 3
Κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α.
για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών
επιδομάτων αναπηρίας

Η παρ. 5Β του άρθρου 6 του ν.3863/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5Β.α) Για κάθε περίπτωση εξέτασης από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. αποδίδεται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. το ποσό των 46,14 ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται στη Φ40021/26407/2051/2006 (Β’ 1829) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας από τους ακόλουθους φορείς:
αα) τους παραπέμποντες Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τους ασφαλισμένους τους,
ββ) το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου για τους ανασφάλιστους, τους άπορους και για όσους ζητούν τη χορήγηση προνοιακού επιδόματος αναπηρίας, καθώς και για τυχόν επανεξετάσεις ήδη χορηγηθέντων προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.
β) Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν το ποσό για το σύνολο των ανά μήνα εξεταζόμενων περιστατικών, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, σε ειδικό λογαριασμό του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. βάσει συγκεντρωτικών καταστάσεων που αποστέλλονται από τις κατά τόπους Γραμματείες ΚΕ.Π.Α..
γ) Οι υπηρεσίες χορήγησης προνοιακών παροχών αποδίδουν, στο τέλος κάθε εξαμήνου, απολογιστικά στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. το σύνολο των οφειλόμενων ποσών για τα παραπεμπόμενα από αυτές περιστατικά που εξετάζονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., βάσει σχετικών καταστάσεων που τους γνωστοποιούνται από τα αρμόδια ΚΕ.Π.Α..
δ) Οι ανασφάλιστοι πολίτες προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΚΕ.Π.Α. Βιβλιάριο Υγείας Ανασφαλίστου (Β.Υ.Α.), όπως αυτό προβλέπεται σε σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας. Οι άποροι προσκομίζουν το βιβλιάριο απόρου. Όσοι ζητούν τη χορήγηση προνοιακού επιδόματος αναπηρίας προσκομίζουν γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ που πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, άλλως από 1.10.2015 το τυποποιημένο Ειδικό Σημείωμα (παραπεμπτικό) που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Πρόνοιας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 4
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή - Ενιαίος Πίνακας
Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.3863/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συγκροτείται Ειδική Επιστημονική Επιτροπή η οποία καθορίζει με εκατοστιαία αναλογία, για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς και το Δημόσιο, σε Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών. Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή καθορίζει, επίσης, και τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η επιτροπή απαρτίζεται από:
α. Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως πρόεδρο,
β. τον Γενικό Διευθυντή Κοινωνικής Ασφάλισης, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθενείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ. τoν Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
δ. έναν καθηγητή Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
ε. έναν καθηγητή Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
στ. έναν καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
ζ. έναν καθηγητή Οφθαλμολογίας της Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
η. έναν ιατρό παθολόγο προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών, ως μέλος, με αναπληρωτή έναν ιατρό πνευμονολόγο προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών,
θ. έναν ιατρό ορθοπεδικό, προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών, ως μέλος, με αναπληρωτή έναν ιατρό ρευματολόγο προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών,
ι. έναν ιατρό χειρουργό από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών, ως μέλος, με αναπληρωτή έναν ιατρό ουρολόγο προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών,
ια. έναν ιατρό εργασίας, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
ιβ. έναν ιατρό παιδοψυχίατρο που εργάζεται στις δομές αναπηρίας ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
ιγ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,
ιδ. έναν ιατρό μέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΕΛ.Ι.Ε.Α.Κ.Α.Π.), με ειδικότητα ψυχιάτρου, ως μέλος, με
τον αναπληρωτή του,
ιε. έναν ιατρό μέλος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας με ειδικότητα παιδονευρολόγου ως μέλος με τον αναπληρωτή του με ειδικότητα παιδιάτρου.
Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας επιστημόνων που ασχολούνται με την αναπηρία προς υποβοήθηση του έργου της. Η λειτουργία της επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.»
2. Στο άρθρο 7 του ν.3863/2010 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. O Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, καθώς και οι παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, αναθεωρούνται κάθε φορά, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών και ύστερα από γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη υποπαράγραφος της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3846/2010, από τη φράση «Με απόφαση του Υπουργού…» έως τη φράση «….παθήσεων».»

Άρθρο 5
Θέματα Ιατρών του Ειδικού Σώματος
Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

Το εδάφιο α’ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.3812/2009 (Α’ 234) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι ιατροί του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.».

Άρθρο 6
Εκπροσώπηση Ε.Σ.Α.με.Α. και Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στο Δ.Σ.
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 7 του άρθρου 77 του ν.3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. διοικείται από δεκαεπταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από:…».
2. Η υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 7 του άρθρου 77 του ν.3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη ΓΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους και έναν εκπρόσωπο των ατόμων με αναπηρία, που προτείνεται από την Ε.Σ.Α.με.Α., με τον αναπληρωτή του.»
3. Η υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 7 του άρθρου 77 του ν.3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α. και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών, με τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.»

Άρθρο 7
Κατάργηση της αναστολής καταβολής
εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας -
τετραπληγίας κατά τη νοσηλεία των δικαιούχων

Η υπ’ αριθμόν Φ11321/1119/79/27.3.2013 (Β’ 909) υπουργική απόφαση παύει εφεξής να ισχύει.

Άρθρο 8
Αντικατάσταση του όρου «τυφλότητα»
με τον ειδικότερο όρο «αναπηρία όρασης»
στην κ.υ.α. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529

Το άρθρο 1 της κ.υ.α. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 (Β’ 1189) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 της υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.6286/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση Κ.Υ.Α. καταβολής των επιδομάτων στα τυφλά - κωφάλαλα - βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα και ανασφάλιστα τετραπληγικά - παραπληγικά ακρωτηριασμένα» αντικαθίσταται ως εξής: «Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όπου θα πιστοποιείται η οπτική αναπηρία  αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω».»

Άρθρο 9
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης

Το άρθρο 66 του ν.4144/2013 (Α’ 88), όπως αυτό ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.4237/2014 (Α’ 36), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν.4251/2014 (Α’ 80), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 66

Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι είτε φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν είτε δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, όπως, ενδεικτικά, προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό απολύτου αναπηρίας, καθώς και συντάξεις με αιτία την αναπηρία, όπως, ενδεικτικά, συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του λήγει στις 31.12.2015.»

Άρθρο 10
Tροποποίηση του άρθρου 27 του ν.1902/1990

1. Η περίπτωση δ’ της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.1902/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Ο ασφαλισμένος θεωρείται ανάπηρος ή μερικά ανάπηρος κατά την έννοια των προηγούμενων εδαφίων, έστω και εάν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση σωματική ή πνευματική είναι προγενέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλιση, εφόσον όμως η μεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία φθάνει τουλάχιστον το 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας.»
2. Το άρθρο 9 του ν.3863/2010 (Α’ 115) καταργείται.

Άρθρο 11
Οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας

1. Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατά το άρθρο 18 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 57440/1938, όπως αυτή ισχύει, περί «Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.» (Β’ 33) για την αυτοδίκαιη οριστικοποίηση της χορηγούμενης σύνταξης λόγω αναπηρίας που ισχύουν για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του, εφαρμόζονται και για τους αντίστοιχους ασφαλισμένους Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον από τις καταστατικές τους διατάξεις ή άλλες διατάξεις της νομοθεσίας δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη.
2. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η υποβολή σε εξετάσεις από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές σε χρόνο προγενέστερο της ισχύος της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συνυπολογίζονται για την κατά τα ανωτέρω οριστικοποίηση της σύνταξης λόγω αναπηρίας.

Άρθρο 12
Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΓΑ περί συνοδείας Ατόμων
με Αναπηρία (ΑμεΑ) δικαιούχων Λ.Α.Ε.

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3050/2002 (Α’ 214) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. που λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση και συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, καθώς και στο εκδρομικό πρόγραμμα εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του Λ.Α.Ε., έχουν τη δυνατότητα να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται σχετικό δελτίο του Λ.Α.Ε. συμμετοχής στο ίδιο πρόγραμμα.»

Άρθρο 13
Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας
και αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση

Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν.4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή/και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 14
Ειδικά κλιμάκια ελέγχου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

1. Με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δύναται να συγκροτούνται ειδικά κλιμάκια ελέγχου, από υπαλλήλους του Ιδρύματος. Η αρμοδιότητά τους ασκείται σε όλη τη χώρα και διενεργούν επιτόπιους ελέγχους κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων για τoν έλεγχο της εισφοροδιαφυγής είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από υπηρεσιακή αναφορά ή εντολή.
2. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία των ειδικών κλιμακίων ελέγχου, ο τρόπος επιλογής των υπαλλήλων που συμμετέχουν, η κατηγορία που ανήκουν, τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν και κάθε σχετικό θέμα.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες υπαλλήλους, οι όροι καταβολής και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 15
Παράταση ανώτατου ορίου παραμονής υπαλλήλων

Η παραμονή των υπαλλήλων στις υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης ΙΚΑ (Ε.ΥΠ.Ε.Α. - Ι.Κ.Α.) το ανώτατο όριο της οποίας, συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 της Φ21/1639/1998 (Β’ 1129) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης Ι.Κ.Α.», όπως ισχύει, λήγει εντός του τρέχοντος έτους, παρατείνεται μέχρι 31.12.2015.

Άρθρο 16
Θέματα Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α.
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της Περιφέρειας Αττικής

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 της Φ21/1639/1998 (Β’ 1129) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης Ι.Κ.Α.», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα Τμήματα της Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της Περιφέρειας Αττικής προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων.»

Άρθρο 17
Αναλογική εφαρμογή στους Φ.Κ.Α.
της παρ. 3 του άρθρου 11 του ΚΕΔΕ

Κατά την είσπραξη των απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.δ.356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει.

Άρθρο 18
Δικαιώματα Φ.Κ.Α. μετά την υπαγωγή οφειλετών
σε ρύθμιση και συμμόρφωση

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής:
α) να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών, συνυπόχρεων προσώπων ή εγγυητών για οφειλέτες άνω των 200.000 ευρώ περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως τόκων και προσαυξήσεων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,
β) να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται Βεβαίωση Οφειλής, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας και αποδίδεται στο Φορέα το προϊόν του τμήματος μέχρι του ύψους της οφειλής.
2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του φορέα μέχρι του ύψους των οφειλών, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 83 του K.E.Δ.E., όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το αρμόδιο όργανο, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 19
Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι τράπεζες και γενικότερα τα δημόσια και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να χορηγούν στα ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 του ν.4052/2012 (Α’ 51) κάθε στοιχείο σχετικό με την είσπραξη των προς τα Ταμεία αυτά οφειλόμενων εισφορών και τη διασταύρωση των στοιχείων των εργοδοτών και ασφαλισμένων. Τα Ταμεία επιβαρύνονται με την απαιτούμενη δαπάνη για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών.

Άρθρο 20
Ρύθμιση για μη δέσμευση οφειλομένων εισφορών
προς Φ.Κ.Α.

Τα ποσά που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών Φορέων Κοινωνικών Ασφάλισης και αφορούν κατά δήλωση του καταθέτη εξόφληση τμηματική ή ολική οφειλών ή εισφορών προς του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι ακατάσχετα έναντι πάντων και δεν δύνανται να αποδοθούν σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλην του ΦΚΑ, υπέρ του οποίου κατατίθενται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 21
Ασφάλιση δημοσιογράφων γραφείων τύπου
αθλητικών ομοσπονδιών

1. Δημοσιογράφοι, οι οποίοι απασχολούνται με την ιδιότητα του συντάκτη κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα Γραφεία Τύπου αθλητικών ομοσπονδιών που έχουν αναγνωριστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπάγονται υποχρεωτικά από την πρώτη ημέρα του επόμενου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μήνα στην ασφάλιση του Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) και του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει πενταετή ασφάλιση στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και δεν είναι τακτικοί ή μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δημοσίων επιχειρήσεων ή Ο.Τ.Α..
2. Για την ασφάλιση των δημοσιογράφων της παρ. 1 καταβάλλεται: α) στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
(Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), εργοδοτική εισφορά 7,5% και εισφορά ασφαλισμένου 8,5%, β) στο Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης εισφορά 2%, η οποία βαρύνει τον εργοδότη.
3. Οι εισφορές της παρ. 2 υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών των δημοσιογράφων της παραγράφου 1 για τη συγκεκριμένη απασχόλησή τους και δεν μπορεί να είναι κατώτερες όσων προβλέπονται για τους λοιπούς ασφαλισμένους της Α’ Διεύθυνσης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..

Άρθρο 22
Θέματα ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών
Τύπου Αθηνών (τ. ΤΑΤΤΑ)

1. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.4075/2012 (Α’ 89) καταργείται.
2.α. Η πρόσθετη εισφορά 3,6% της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.1186/1981 (Α’ 202), καταβάλλεται από τον επόμενο της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα από όλους όσους υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε., για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του α.ν.1846/1951 (Α’ 179).
β. Στους ασφαλισμένους τεχνικούς τύπου του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά χρόνου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για το διάστημα, που κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.4075/2012, διακόπηκε η παρακράτηση της ανωτέρω πρόσθετης εισφοράς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου γίνεται για κάθε μήνα με ποσοστό εισφοράς 3,60% επί των ασφαλιστέων αποδοχών Δεκεμβρίου 2011.
Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών.
Σε περίπτωση συνταξιοδότησης η παρακράτηση γίνεται από τη σύνταξη.
3. Ειδικά, εφόσον οι ασφαλισμένοι στον Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. τεχνικοί τύπου δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο και εκκρεμεί αίτηση συνταξιοδότησής τους από 1.1.2012 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης, από το εκάστοτε -κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης- προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Αυτό με συνυπολογισμό των ανωτέρω 45 ημερών για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπολείπεται: α) των ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης σύνταξης που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 33 του ν.3232/2004 (Α’ 48) προκειμένου για τα πρόσωπα της ίδιας παραγράφου του άρθρου 33 του ν.3232/2004, β) των οριζόμενων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν.2084/1992 (Α’ 165) κατά τα έτη 1993-1997 ορίων ηλικίας, προκειμένου για τις λοιπές γυναίκες και τους άνδρες.
4. Στους ασφαλισμένους που κατέβαλαν την ανωτέρω εισφορά και δεν συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων της περίπτωσης α’ του εδαφίου β’ του άρθρου 28 παρ. 5 του α.ν.1846/1951 (Α’ 179), όπως ισχύει, αλλά σε μεγαλύτερα, κατά τουλάχιστον ένα πλήρες έτος, όρια ηλικίας, χορηγείται προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης.
Το ύψος της προσαύξησης ανά πλήρες έτος καταβολής του επασφάλιστρου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από αναλογιστική μελέτη.

Άρθρο 23
Προθεσμία για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης
όσων επαναπροσλήφθηκαν με το ν.2190/1994

Όσοι έχουν επαναπροσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2190/1994 (Α’ 68), της παρ. 25 του άρθρου 14 του ν.2266/1994 (Α’ 218) και της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2349/1995 (Α’ 224) μπορούν να υποβάλουν αίτηση στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς για αναγνώριση ως συντάξιμου με εξαγορά του εκτός υπηρεσίας χρόνου, μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η αναγνώριση γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν.2190/1994 και της υπ’ αριθμ. 45/οικ.982/1995 (Β’ 428) απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 24
Θέματα ασφάλισης του πρώην Ταμείου Συντάξεων
Προσωπικού ΗΣΑΠ

1. Ασφαλισμένες στο ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992, οι οποίες έχουν συμπληρώσει συντάξιμο χρόνο 25 ετών μέχρι 31.12.2010 και κατά τη συμπλήρωση αυτού είναι μητέρες με ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος στο 50ό έτος της ηλικίας τους.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 144 του ν.3655/2008 (Α’ 58), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και για τις ασφαλισμένες γυναίκες του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (πρώην ΤΣΠ-ΗΣΑΠ).
3. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από τη δημοσίευση του ν.3655/2008 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την υποβολή της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης και σε καμία περίπτωση πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 25
Ασφάλιση όσων συμμετέχουν σε προγράμματα
του ΚΕ.Θ.Ε.Α.

1. Όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και απασχολούνται για το σκοπό αυτόν σε παραγωγικές μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 45 του π.δ.148/2007 (Α’ 191), υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τον κίνδυνο του ατυχήματος και, εφόσον κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα, από το Δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, υπάγονται και γι’ αυτόν τον κίνδυνο στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
2. Για την ασφάλιση των προσώπων της παραγράφου 1 για τον κίνδυνο του ατυχήματος, καταβάλλονται οι αναλογούσες εισφορές, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνουν το ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Για την ασφάλισή τους για παροχές ασθένειας σε είδος, καταβάλλονται οι αναλογούσες ισχύουσες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες υπολογίζονται επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνουν επίσης το ΚΕ.Θ.Ε.Α..

Άρθρο 26
Αναγνώριση χρόνου θητείας αντιρρησιών
συνείδησης ασφαλισμένων σε φορείς αρμοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οι ασφαλισμένοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31.12.2010, καθώς και όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.1.2011 και εφεξής με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010 (Α’ 115), μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίζουν ως χρόνο ασφάλισης, το χρόνο προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.2510/1997 (Α’ 136) για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
Για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.1358/1983 (Α’ 64), όπως ισχύει.

Άρθρο 27
Τροποποίηση του ν.1264/1982

Στο ν.1264/1982 (Α’ 79) προστίθεται άρθρο 13α με τίτλο «Εφαρμογή συστήματος απλής αναλογικής στις οργανώσεις των συνταξιούχων», με το εξής περιεχόμενο:
«Οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12 και 13 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως στις οργανώσεις των συνταξιούχων.»

Άρθρο 28
Παράταση προθεσμιών του ν.4281/2014

1. Παρατείνονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α’ 160).
2. Παρατείνονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 οι προθεσμίες της παρ. 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 που αφορούν τους εκτός Ε.Τ.Ε.Α. φορείς, τομείς και κλάδους επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από αναλογιστική μελέτη, γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε. και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας (Σ.Κ.Α.) καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης που χορηγεί ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Ελεύθερων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 29
Ασφάλιση πωλητών λαϊκού λαχείου

1. Καταργείται από τότε που ίσχυσε η αναστολή ισχύος της 46338/5731/16.1.1948 (Β’ 11) απόφασης του Υπουργού Εργασίας όπως ισχύει, η οποία προβλέπεται από την περίπτωση ι’ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν.4183/2013 (Α’ 186).
Τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του α.ν.1846/1951 (Α’ 179), το Κεφάλαιο ΙΓ’ του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του νέου τρόπου ασφάλισης των πωλητών λαϊκού λαχείου, τα ασφαλιστέα πρόσωπα, οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη), η δυνατότητα επαύξησης της εργοδοτικής εισφοράς στην περίπτωση που το ύψος αυτής δεν καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστέων προσώπων, η αναδρομική ασφαλιστική τακτοποίηση, οι προθεσμίες καταβολής των εισφορών, η δυνατότητα απαλλαγής για μεταβατικό διάστημα από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών, ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, οι προϋποθέσεις εγγραφής και διαγραφής στον ασφαλιστικό συνεταιρισμό, η αναστολή και διακοπή της ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ασφαλιστική τακτοποίηση των πωλητών λαϊκού λαχείου.
2.α. Η υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εργοδοτική ασφαλιστική εισφορά για τα κατά την παράγραφο 1 ασφαλιζόμενα πρόσωπα ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ποσού της προμήθειας επί των πωλούμενων γραμματίων του Λαϊκού Λαχείου και εισπράττεται και καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από τον εκάστοτε Παραχωρησιούχο που κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών Λαχείων (όπως ορίζεται στο ν.ΙΝΖ/1905 και στην αριθμ. Μ 14724/1941 Υ.Α.) που διεξάγονται επίγεια με τη χρήση Λαχνών. Ο Παραχωρησιούχος επέχει θέση εργοδότη για την εφαρμογή της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς αυτής επιβάλλονται στον Παραχωρησιούχο τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 του α.ν.1846/1951 πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις, όπως ισχύει.
β. Η υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισμένους και εισπράττεται και καταβάλλεται από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Η μη καταβολή των εισφορών ασφαλισμένου εντός της κατά το άρθρο 26 του α.ν.1846/1951 οριζόμενης προθεσμίας συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από το άρθρο 27 του νόμου αυτού κυρώσεις σε βάρος των Συνεταιρισμών.

Άρθρο 30
Ασφάλιση στον ΟΓΑ πολιτών τρίτων χωρών

Ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.3232/2004 (Α’ 48), όπως ισχύει, για την ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών που προσκαλούνται να απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία ή σε εκμεταλλεύσεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν.3518/2006 (Α’ 272), ορίζεται για το έτος 2015 η δεύτερη (2η) αντί της πέμπτης (5ης) ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός των εισφορών κλάδου υγείας, οι οποίες υπολογίζονται επί της εκάστοτε υποχρεωτικής για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ ασφαλιστικής κατηγορίας.

Άρθρο 31
Χορήγηση και επαναχορήγηση σύνταξης
ανασφάλιστων υπερηλίκων

1. Από 1.10.2015 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν.1296/1982 (Α’ 128), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 5 του ν.4093/2012 (Α’ 222), χορηγείται ή επαναχορηγείται σε όσους υποβάλουν αίτηση από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β) Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν.4169/1961. Στην περίπτωση εγγάμων ο ή η σύζυγος δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν.4169/1961.
Εάν λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη από το ποσό αυτό δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που λαμβάνουν από το ως άνω ποσό. Κατ’ εξαίρεση για το χρονικό διάστημα από 1.10.2015 έως 30.9.2016 δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που λαμβάνουν από το ποσό των 260 ευρώ.
Αν το ποσό της διαφοράς είναι μικρότερο από 30 ευρώ δεν καταβάλλεται η παροχή.
Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως στον Οργανισμό, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν από τον ΟΓΑ.
Για όσους λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον ΟΓΑ λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού.
γ) Δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με εξαίρεση τις συντάξεις που χορηγούνται στους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με το ν.1813/1988, όπως ισχύει.
δ) Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
ε) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.
Στο εισόδημα δεν υπολογίζεται:
αα. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική δαπάνη από ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία μέχρι 100 τ.μ..
ββ. Τα προνοιακά επιδόματα ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΑμεΑ.
γγ. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.
2. Το ποσό της μηνιαίας παροχής ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.10.2015 μέχρι 30.9.2016 σε 260 ευρώ. Από 1.10.2016 καταβάλλεται το ισχύον κατά το χρόνο αυτό πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν.4169/1961, με την επιφύλαξη των οριζομένων ανωτέρω στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1.
3. Η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στο πλήρες ποσό της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερήλικα.
4. Για την επαναχορήγηση των συντάξεων που διακόπηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και δήλωσης παραίτησης των αιτούντων από τις ασκηθείσες ενδικοφανείς προσφυγές και των ενδίκων μέσων κατά της πράξης διακοπής της σύνταξης.
5. Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν μέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 δεν αναζητούνται.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Εκκρεμείς αιτήσεις που δεν έχουν εξετασθεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται κατά τη διαδικασία του παρόντος.

Άρθρο 32
Κατάργηση του π.δ.674/1979 (Α’ 196)

Το π.δ.674/1979 (Α’ 196) καταργείται.

Άρθρο 33
Κατάργηση της αναγνώρισης χρόνου
προϋπηρεσίας στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του ΤΠΔΥ

Οι διατάξεις του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και της γενικότερης νομοθεσίας, όπως ισχύουν, που αφορούν στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας, εκτός αυτής του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, των ασφαλισμένων στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), κατά το μέρος που αφορούν τον Τομέα αυτό, καταργούνται.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης καταργείται κάθε αντίθετη προς αυτήν διάταξη που αφορά τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.

Άρθρο 34
Σύνθεση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών

Η παρ. ΙΑ.1. εδάφιο 6, του άρθρου 138 του ν.4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε όλες τις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε., μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου: α) ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του οικείου Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα και β) οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του οικείου Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα ή υπάλληλοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα Α’ ή Β’ ή Γ’ Βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα.»

Άρθρο 35
Εναρμόνιση περιόδων αναπροσαρμογής εισφορών
Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Κατ’ εξαίρεση η αναπροσαρμογή της ανωτέρω εισφοράς θα γίνει αντί της 1.10.2017 - λήξη της τριετίας 1.10.2014 έως 30.9.2017 - την 1.1.2018 σύμφωνα με το μέσο όρο του ποσοστού αυξήσεως των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2458/1997 της τριετίας από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2017.»

Άρθρο 36
Ένταξη των υπαλλήλων και των συνταξιούχων
πρώην υπαλλήλων του ΟΓΑ, στις παροχές του
Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στις παροχές του Λ.Α.Ε. δύνανται να συμμετέχουν κατόπιν αίτησής τους, που υποβάλλεται μία φορά, οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ, καθώς και τα δικαιούμενα περίθαλψη έμμεσα μέλη της οικογένειας αυτών. Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πενταετίας.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις παροχές του Λ.Α.Ε. καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.»

Άρθρο 37
Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής
εισφοράς στον Ο.Α.Ε.Ε. και το Ε.Τ.Α.Α.

Στο άρθρο 30 του ν.4321/2015 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκκρεμή ένδικα μέσα δεν εισάγονται για συζήτηση και αν έχουν εισαχθεί αποσύρονται από τον Εισαγγελέα. Οι υποθέσεις τίθενται και στις δύο περιπτώσεις στο αρχείο.»
Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για τις ανωτέρω παραβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.

Άρθρο 38
Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες
ασφαλιστικών εισφορών

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 61 του ν.3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα ή Τομέα, αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν είναι μεγαλύτερο των πενήντα πέντε (55) μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για κάθε ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα και ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, στα οποία περιλαμβάνεται η κύρια οφειλή, καθώς και τα πρόσθετα τέλη, οι τόκοι, οι επιβαρύνσεις και ποσά από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, και όχι πέραν του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.
3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης.»
2. Η περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν.3863/2010, όπως ισχύει, καταργείται.
3. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την ισχύ του νόμου και μετά, καθώς και για αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των δύο μηνών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.258/1983, για την καταβολή εφάπαξ του προβλεπόμενου ποσού, καθώς και για αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή μέχρι την ισχύ του νόμου.
4. Κατ’ εξαίρεση οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως 30.9.2015 μπορούν να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς συμψηφισμού με αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις, του συνόλου της οφειλής τους ή μέρους αυτής, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τελών, τόκων και επιβαρύνσεων, καθώς και ποσών από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, εφόσον το ποσό των αναδρομικών συντάξεων δεν επαρκεί για πλήρη συμψηφισμό της οφειλής τους.
Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής που δεν συμψηφίζεται με αναδρομικές συντάξεις, παρακρατείται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται αναδρομικά από τη σύνταξη του πρώτου μήνα, μετά το συμψηφισμό.
Συνολικά, το ποσό της οφειλής που συμψηφίζεται με αναδρομικές συντάξεις, καθώς και εκείνο που παρακρατείται σε μηνιαίες δόσεις από την καταβαλλόμενη σύνταξη, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Επιπλέον ποσό οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του π.δ.258/1983.
Για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση η συνταξιοδοτική απόφαση δεν εκδίδεται πριν την πάροδο τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Μέχρι να εκδοθεί από τον ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα η οριστική συνταξιοδοτική απόφαση, λαμβάνουν από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του φορέα ή Τομέα, μηνιαίως ποσό ύψους τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ, χωρίς δικαίωμα λήψης προσωρινής σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3996/2011. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τις αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις.
Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στην ειδική αυτή ρύθμιση αποκτούν δικαίωμα λήψης παροχών ασθένειας. Η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο ασθένειας υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Μετά την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, η εισφορά υπέρ του κλάδου ασθένειας επανυπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, βάσει του δικαιούμενου ποσού σύνταξης και το επιπλέον ποσό εισφοράς συνυπολογίζεται στο συνολικά οφειλόμενο ποσό και συμψηφίζεται ή παρακρατείται σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.
Με ανέκκλητη δήλωσή τους οι ασφαλισμένοι μπορούν να παραιτηθούν του δικαιώματος λήψης του ανωτέρω ποσού κατά την περίοδο αναμονής έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, χωρίς δικαίωμα λήψης παροχών ασθένειας.
Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση συνυποβάλλουν με τη σχετική αίτηση υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 για το χρόνο ασφάλισης στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξοφλήσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών το επιπλέον ποσό οφειλής που δεν συμψηφίζεται ή παρακρατείται σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.
Εάν δεν πληρούνται οι όροι συνταξιοδότησης τα ποσά σύνταξης που έχουν καταβληθεί στους ασφαλισμένους αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.
Στην ανωτέρω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και ασφαλισμένοι που η αίτηση συνταξιοδότησής τους έχει απορριφθεί ή έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του π.δ.258/1983 δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσού οφειλής, εφόσον υποβάλλουν νέα αίτηση έως 30.9.2015.

Άρθρο 39
Διάταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ

1. Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) - Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) - που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο από 1.1.1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν να επιλέξουν με αίτησή τους την κατάταξή τους σε μία εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα προεδρικά διατάγματα 124/1993, 126/1993 και 125/1993 και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31.12.2016.
2. Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία οι ασφαλισμένοι πρέπει να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΕΤΑΑ ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και να είναι ενήμεροι.
3. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από την πρώτη του επόμενου έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση.
Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του 2015, είναι δυνατή η αναδρομική υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1.1.2015. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το έτος 2015, με βάση την υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, οι υπηρεσίες των Τομέων του ΕΤΑΑ συμψηφίζουν το επιπλέον καταβληθέν ποσό με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.
4. Οι ασφαλισμένοι παραμένουν στην κατώτερη επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και σε περίπτωση που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης δεν έχουν εκπέσει αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση επανέρχονται αυτοδικαίως στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία που θα υπάγονταν βάσει του χρόνου ασφάλισής τους, εφόσον δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
5. Το δικαίωμα υπαγωγής σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία ασκείται άπαξ.
Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο του δικαιώματος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ο ασφαλισμένος δικαιούται να επανέλθει με νεότερη αίτησή του, για μία και μόνο φορά, κατατασσόμενος στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία γίνεται από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της νέας αίτησης μήνα.
6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους λοιπούς Τομείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), καθώς και στην ειδική προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ.
7. Οι ασφαλισμένοι των Τομέων των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο μέχρι 31.12.1992, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς του ΕΤΑΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ή έμμισθοι υπόχρεοι της ειδικής προσαύξησης (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) καταβάλλουν από 1.1.2015 έως 31.12.2016 προς τους Τομείς τις προβλεπόμενες εισφορές, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν μέχρι 30.6.2011.
Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί συμψηφίζονται με μελλοντικές εισφορές.
Από 1.1.2017 οι ανωτέρω ασφαλισμένοι καταβάλλουν προς τους Τομείς του ΕΤΑΑ, πέραν της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστικής εισφοράς και την προβλεπόμενη από την παρ. 14 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, όπως ισχύει, πρόσθετη εισφορά.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
9. Οι αναδρομικές οφειλές εισφορών των μέχρι 31.12.1992, καθώς και των από 1.1.1993 ασφαλισμένων προς τους Τομείς του ΕΤΑΑ, που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.7.2011 μέχρι 31.12.2014 και έχουν προκύψει από την επιβολή της προβλεπόμενης πρόσθετης εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, όπως ισχύει, καθώς και λόγω της υποχρεωτικής μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρ. 15 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, αντίστοιχα, καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών λόγω καθυστέρησης εξόφλησής τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της ρύθμισης της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 40
Ταμείο Υγείας Εφημεριδοπωλών Θεσσαλονίκης

1. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του Κεφαλαίου Β’ της υπ’ αριθμ. 31720/Σ.503/1962 (Β’ 503) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την υπ’ αριθμ. 10056/31621/1914/2014 (Β’ 378) υπουργική απόφαση, οι συνταξιούχοι του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και όσοι καταστούν εφεξής συνταξιούχοι από την ημερομηνία, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, από την 1η του δεύτερου μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου, υπάγονται για παροχές περίθαλψης στον ΕΟΠΥΥ και για παροχές σε χρήμα στο Λογαριασμό σε Χρήμα του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, καθορίζεται το ύψος των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, το ύψος και είδος των λοιπών εσόδων και κατανέμεται το ποσοστό αυτών σε είδος και σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Οι εισφορές ασφαλισμένων και συνταξιούχων εισπράττονται από το Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης - Παροχών Θεσσαλονίκης και αποδίδονται στο Λογαριασμό Παροχών σε χρήμα του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και για παροχές περίθαλψης σε είδος στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν.3655/2008 (Α’ 58) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης - Παροχών Θεσσαλονίκης ασκεί αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές των Διευθύνσεων Ασφάλισης - Παροχών του Ταμείου για θέματα απονομής κύριας σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος, καθώς και τις αρμοδιότητες που έχουν καθορισθεί με την υπ’ αριθμ. Φ80000/16644/985/2013 (Β’ 1714) υπουργική απόφαση «Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Λογαριασμού Παροχών σε χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.).»

Άρθρο 41
Εργοδοτική εισφορά της ΕΡΤ υπέρ τ. ΤΣΠΕΑΘ

1. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ.284/1974 (Α’ 101), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«ζ. Εργοδοτική εισφορά του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και των εργοδοτών των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος σε ποσοστό 7,5% επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών των απασχολουμένων στους εν λόγω εργοδότες και ασφαλισμένων στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 1Α του άρθρου 4 του ν.δ.1344/1973 (Α’ 36), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«β) Ποσοστό 5% υπέρ του Τομέα Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..»
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 1B του άρθρου 4 του ν.δ.1344/1973 (Α’ 36), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«β) Ποσοστό 5% υπέρ του Τομέα Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..»

Άρθρο 42
Οικογενειακά επιδόματα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 44 του π.δ.284/1974 (Α’ 101), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας προσαυξάνεται για το σύζυγο ή τη σύζυγο κατά 58,69 ευρώ και κατά 29,35 ευρώ για κάθε άγαμο παιδί μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ή, σε περίπτωση συνέχισης των σπουδών του σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του, εφόσον δεν ασκεί επάγγελμα και δεν λαμβάνει σύνταξη από δική του εργασία.»

Άρθρο 43
Φορολογική ενημερότητα διοικούντων Φ.Κ.Α.

Για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν.4174/2013 σε Προέδρους ή Διοικητές των Φ.Κ.Α. αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν λαμβάνονται υπόψη οφειλές των Φ.Κ.Α. βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση ή σε άλλη αρχή του Δημοσίου Τομέα για τις οποίες τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα έχουν ευθύνες για την καταβολή τους.

Άρθρο 44
Ασφαλιστική ενημερότητα διοικούντων Φ.Κ.Α.

Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4321/2015 (Α’ 32), καθώς και οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.2556/1997 (Α’ 270), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν.2676/1999 (Α’ 1) και ισχύει μέχρι την κατάργηση του άρθρου 115 του ν.2238/1994 (Α’ 151), καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων, οι οποίες προβλέπουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικό πρόσωπο, δεν έχουν εφαρμογή για Διοικητές ή Προέδρους φορέων κοινωνικής ασφάλισης και φορέων ή κλάδων και λογαριασμών οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τις παντός είδους οφειλές των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν, προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που προκύπτουν από τις μεταξύ των ανωτέρω συναλλαγές. Για τα πρόσωπα αυτά, δεν εμποδίζεται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από την ύπαρξη οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή για τις περιπτώσεις που τα προαναφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για αδικήματα από δόλο σε βάρος της περιουσίας των προαναφερόμενων Ν.Π.Δ.Δ..

Άρθρο 45
Ασφαλιστική ενημερότητα
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»

1. Στο σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας έως τις 31.12.2015, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.3.2015 και της υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης των καθυστερούμενων έως τις 28.2.2015 οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4321/2015, από 1.10.2015.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (1.10.2015) για χρηματικές απαιτήσεις του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» έναντι του Δημοσίου δεν επιτρέπεται πάσης φύσεως συμψηφισμός σε βάρος του Ε.Ε.Σ. καθώς και πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης για υποχρεώσεις του Ε.Ε.Σ. βεβαιωμένες ή ληξιπρόθεσμες εκ μέρους του Δημοσίου, του ΙΚΑ και άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης.

Άρθρο 46
Ασφάλιση απασχολουμένων σε Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ.,
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης, Κολλέγια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν.4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του άρθρου 5 του ν.2525/1997 (Α’ 188) υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν.1846/1951.»

Άρθρο 47

1. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.»
2. Η καταληκτική προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2015 της περίπτωσης γ’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 παρατείνεται έως και τις 27 Ιουλίου 2015.
3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν.4174/2013 η φράση «Εντός ενενήντα (90) ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «Εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών».
β. Η προθεσμία της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και για ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, των οποίων η προθεσμία εξέτασης δεν έχει συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή.
4. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 και εξής.

Άρθρο 48

Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν.2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν.3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν.4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.
Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.

Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων του ν.4321/2015 (Α’ 32)

1. Η προθεσμία των άρθρων 1 και 15 του ν.4321/2015, όπως ισχύουν, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 15.7.2015.
2. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν.4321/2015, όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση γ’, η οποία έχει ως εξής:
«γ) Έχει ενταχθεί στη ρύθμιση με εσφαλμένες βεβαιώσεις.»

Άρθρο 50
Προστασία Ναυτικής Εργασίας

1. Η δέκατη τρίτη παράγραφος του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α’ 145), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 220 του ν.4072/2012 - «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86), αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, οι διατάξεις του π.δ.118/2007 (Α’ 150), όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και μόνο για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τους όρους της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τους όρους της σύμβασης.
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.24/2015), έσοδα από την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για την καλή εκτέλεση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, αποδίδονται σε ναυτικούς της εταιρείας, που κηρύχθηκε έκπτωτη, ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση, εφόσον δεν τηρούνται οι σχετικές με τη μισθοδοσία τους διατάξεις. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των ναυτικών του προηγούμενου εδαφίου είναι σύμμετρη. Για την απόδοση των εσόδων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία του άρθρου τρίτου της υπουργικής απόφασης με αριθμό 3529.2/12/2010 «Διαπίστωση των προϋποθέσεων παροχής προστασίας και βεβαιώσεως των δικαιούμενων αποδοχών των εγκαταλειπόμενων από τον πλοιοκτήτη ναυτικών» (Β’ 314).»
2. Μετά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 29 του ν.1220/1981 «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως της περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» Α’ 296), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Α’ του άρθρου 11 του ν.3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (Α’ 6), προστίθεται παράγραφος 2α ως ακολούθως:
«2.α. Η κίνηση της διαδικασίας για την καταβολή της παροχής της παραγράφου 1 δεν θίγει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης ναυτικής εργασίας εκ μέρους του ναυτικού και τη λύση αυτής, όταν αυτή επέρχεται κατά χρόνο μεταγενέστερο της αίτησης του ναυτικού για τη διαπίστωση και συνδρομή των όρων εγκατάλειψής του και ο ναυτικός που ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα καταγγελίας δικαιούται την παροχή της παραγράφου 1.»
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμόζονται και σε εγγυητικές επιστολές που έχουν καταπέσει πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρμόζονται και σε διαδικασίες για τη διαπίστωση της εγκατάλειψης ναυτικών, που έχουν ξεκινήσει πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

Άρθρο 51
Υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης

Από το άρθρο 1 παρ.1 περίπτωση κστ’ του ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α’ 309), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 160), διαγράφεται η φράση «καθώς και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου».

Άρθρο 52
Διαγωνισμός Κατάταξης 49
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Για διαγωνισμό κατάταξης 49 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που προκηρύσσεται κατά το έτος δημοσίευσης του παρόντος νόμου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι γεννηθέντες από 1.1.1988 και μετά. Η ισχύς της με αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/101/17966/26.7.2013 απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/59/5798/9.4.2014 απόφαση της ίδιας Επιτροπής παρατείνεται μέχρι 31.12.2015. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν.3079/2002 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 53
Συμπλήρωση διατάξεων περί Κεντρικού
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ) και
Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και
Αμφισβητήσεων Αιγαίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ)

1. Στο άρθρο 28 του ν.4030/2011 (Α’ 249), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 49 του ν.4178/2013 (Α’ 174), το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, οι οποίοι αναπληρώνονται αντίστοιχα από άλλον Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.»
2. Στο άρθρο 37 του ν.4030/2011 (Α’ 249), στο οποίο προστέθηκαν οι παράγραφοι 2 και 3 με την παράγραφο 17 του άρθρου 49 του ν.4178/2013 (Α’ 174), το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«β Τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, οι οποίοι αναπληρώνονται αντίστοιχα από άλλον Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.»

Άρθρο 54
Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 του ν.3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α’ 43) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.24/2015) λειτουργεί Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας αποτελούμενο από:
α) τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιώς ως Πρόεδρο με τον νόμιμο αναπληρωτή του,
β) τον Τμηματάρχη του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Πλοηγικών Υπηρεσιών, ως Μέλος, όταν πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου Αυτοτελούς Τμήματος ή τον Τμηματάρχη του Αυτοτελούς Τμήματος Πλοηγικής Υπηρεσίας, ως Μέλος, όταν πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους,
γ) έναν αρχιπλοηγό ως Μέλος, καθώς και έναν αρχιπλοηγό ως αναπληρωτή του.
Χρέη εισηγητού χωρίς ψήφο εκτελεί υπάλληλος του αντίστοιχου Αυτοτελούς Τμήματος κατά λόγο αρμοδιότητας, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του.
Χρέη Γραμματέως ανατίθενται σε υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Πλοηγικών Υπηρεσιών ή του Αυτοτελούς Τμήματος Πλοηγικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του υπάλληλο του άλλου Αυτοτελούς Τμήματος.
Η συγκρότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.24/2015).»

Άρθρο 55
Κατεπείγουσες Ανάγκες Προμήθειας Καυσίμων
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Πλοηγικών Σταθμών

1. Μέχρι 31.12.2015, η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών καυσίμων για τα επιχειρησιακά μέσα και συστήματα που χρησιμοποιεί το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., υλοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών και, κατά περίπτωση, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Περιφερειακές Διοικήσεις - Κεντρικά Λιμεναρχεία - Λιμεναρχεία - Υπολιμεναρχεία), τις Επισκευαστικές Βάσεις, την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.), τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., τα Περιπολικά Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Α.Θ.Λ.Σ.) - τα Περιπολικά Πλοία Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Π.Λ.Σ.), κατόπιν εισήγησης της επισπεύδουσας Υπηρεσίας και εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων. Ακολούθως, η Διεύθυνση Προμηθειών προωθεί στον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για έγκριση, απόφαση με την οποία χαρακτηρίζεται η προμήθεια ως υπαγόμενη στην παρούσα διάταξη και καθορίζεται η Υπηρεσία υλοποίησης.
2. Μέχρι 31.12.2015, η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών καυσίμων για τα πλωτά μέσα της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.24/2015), καθώς και προμήθειες κατά τις διατάξεις του ν.3142/1955 (Α’ 43) και του εκτελεστικού αυτού βασιλικού διατάγματος 28 Ιανουαρίου/26 Φεβρουαρίου 1958 (Α’ 44), που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των κατά τόπους Πλοηγικών Σταθμών και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ ετησίως ανά Κ.Α.Ε. για καθέναν από τους Σταθμούς αυτούς και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ μηνιαίως ανά Κ.Α.Ε. για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά θα υλοποιείται από τους κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθμούς, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 56
Συντήρηση Πτητικών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.24/2015) και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, συμβάσεις μεταξύ του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της ΕΑΒ Α.Ε. σχετικά με προμήθειες και επισκευές που αφορούν την τεχνική υποστήριξη των Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και ίσχυαν μέχρι 31.12.2014, μπορούν να παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2015 με τροποποίηση ή μη των όρων τους.

Άρθρο 57

Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του ν.4313/2014 (Α’ 261) προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.10.2015.

Άρθρο 58

Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.2328/1995 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο του ν.4279/2014, τροποποιείται ως εξής:
«2. Από 2.1.2016 η τιμολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά με τιμολόγιο που εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναμεταδίδει τη διαφήμιση ή τη χορηγία προς τον διαφημιζόμενο. Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύμβασης διαφημιστικής και επικοινωνιακής προβολής που:
α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι τις 31.12.2015, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι: (i) η σχετική σύμβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις και (ii) σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λήγει το αργότερο μέχρι τις 30.3.2016,
β. είτε έχει συναφθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί μέχρι τις 31.12.2015.
Αν για την εξόφληση του Μέσου μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρόπο διαφημιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφημιζόμενου, προς τον οποίο εκδίδονται και όλα τα νόμιμα παραστατικά. Παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο α’ παραπάνω απαγορεύονται, ενώ παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο β’ επιτρέπονται υπό τους όρους της νομοθεσίας για τη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.»

Άρθρο 59

Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.4051/1960 (Α’ 68) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους και τέκνα που εγκαταλείφθηκαν μετά τη γέννησή τους.»

Άρθρο 60

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.233/2003 (Α’ 204) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, διαρκής επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 18 του ν.2503/1997 (Α’ 107) στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι, που υποδεικνύονται από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η σύσταση της Επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Άρθρο 61

Στη διάταξη του άρθρου 9 του π.δ.233/2003 (Α’ 204) προστίθεται τέταρτη παράγραφος ως ακολούθως:
«4. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης με τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Άρθρο 62

Το Παράρτημα, που συνοδεύει το κείμενο του π.δ.233/2003 (Α’ 204), αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ:
1) Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας
2) Συμβουλευτικό Κέντρο Πειραιά
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:
Α) ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ:
1) Ίδρυμα Πρόνοιας Παιδιού «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
2) Ειδική Επαγγελματική Σχολή «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Ν. ΣΜΥΡΝΗ, ΑΘΗΝΑ
3) «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4) «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», ΚΑΒΑΛΑΣ
5) Νεάπολης, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
6) «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
7) «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ», ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8) Θηλέων Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9) Αρρένων Λαμίας, ΛΑΜΙΑ
10) Παπάφειο Κ.Π.Μ. Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11) Θηλέων Ρόδου, ΡΟΔΟΣ
Β) ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ
Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΑΘΗΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), ΑΘΗΝΑ.
ΣΤΕΓΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ:
1) Πρότυπη Στέγη Ανηλίκων Περισσού, ΑΘΗΝΑ
2) Στέγη «Καλού Ποιμένα», ΠΕΙΡΑΙΑΣ
3) Στέγη Ανηλίκων Βόλου, ΒΟΛΟΣ
4) Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ.»

Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν.4314/2014

Ο τίτλος του άρθρου 45 του ν.4314/2014, όπως ισχύει, μεταβάλλεται ως εξής: «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» και το άρθρο τροποποιείται ως εξής:
Το κείμενο του άρθρου αριθμείται ως παράγραφος Α’ με υπότιτλο «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» και προστίθεται παράγραφος Β’ με υπότιτλο «Διαχείριση Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση» και περιεχόμενο ως εξής:
«Β.1. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την περίοδο 2014-2020, εφεξής καλούμενο ΕΤΠ, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη - μέλη να δεικνύουν αλληλεγγύη προς τους εργαζόμενους που απολύονται λόγω πλεονασμού και τους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει εξαιτίας των σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές ροές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Οι ενέργειες που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ αποσκοπούν να διασφαλισθεί ότι ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός δικαιούχων που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες ευρίσκουν διατηρήσιμη απασχόληση, το συντομότερο δυνατόν.
2. Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής του ΕΤΠ 2014-2020 και Διαχειριστική Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και συγκεκριμένα η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτσι όπως περιγράφεται στο άρθρο 18, παράγραφος 6 του ν.4314/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μέχρι την υπογραφή και δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του ν.4314/2014, καθήκοντα Αρχής Διαχείρισης ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ίδιου Υπουργείου.
3. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (EE) αριθμ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και το άρθρο 59 παρ. 3 του Κανονισμού 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, αναλαμβάνει η Αρχή Πιστοποίησης, η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.
4. Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και το άρθρο 59 παρ. 3 του Κανονισμού 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, αναλαμβάνει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των ενεργειών που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014-2020.»

Άρθρο 64

1. H διάταξη του άρθρου 3 του β.δ.579/1971 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων (εφεξής Ίδρυμα) διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και αποτελείται από:
α. τον Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τη θέση του Προέδρου απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών ή Νομικών Σπουδών με εμπειρία σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας.
β. Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ. Έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Οικονομικών.
δ. Έναν εκπρόσωπο της οικογένειας Βασιλείου Σικιαρίδη, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την ίδια οικογένεια.
ε. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων του Σικιαριδείου Ιδρύματος, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον ως άνω Σύλλογο.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής.
3. Κυβερνητικός Επίτροπος του Ιδρύματος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανώτερος υπάλληλος της Διεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ως άνω υπουργική απόφαση ορίζεται και νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Ως γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων δ’ και ε’, όπως διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προτείνονται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συγκροτείται νομίμως.
5. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος πρέπει να καλείται ο Κυβερνητικός Επίτροπος επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης και της τυχόν απόφασης που έχει ληφθεί κατά τη συνεδρίαση αυτή. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επιτρόπου, πρέπει να καλείται ο νόμιμος αναπληρωτής του.
6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει ως εισηγητής άνευ δικαιώματος ψήφου και ο Διευθυντής του Ιδρύματος.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται εν απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν η ψηφοφορία είναι μυστική, αυτή επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά και η τυχόν νέα ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη.
8. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων.»
2. Το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του β.δ.579/1971 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Οι δαπάνες του Ιδρύματος εκτελούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α’ 143) περί Δημοσίου Λογιστικού, του π.δ.136/2011 (Α’ 267) περί καθορισμού κατώτατου ύψους δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου και της ισχύουσας νομοθεσίας περί κατασκευής δημοσίων έργων.»
3. Στη διάταξη του άρθρου 10 του β.δ.579/1971 (Α’ 174) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
«Επιπροσθέτως, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, ξεχωριστός απολογισμός της παρεχόμενης από το Κράτος επιχορήγησης, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν.4129/2013 (Α’ 52) περί Κώδικα Νόμων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του άρθρου 12 του ν.δ.1264/1942 (Α’ 100) περί Οικονομικής Επιθεωρήσεως.»

Άρθρο 65

Στη διάταξη της παραγράφου 27 του άρθρου 9 του ν.4052/2012 (Α’ 41) προστίθενται δύο εδάφια, τρίτο και τέταρτο, ως ακολούθως:
«Από 1.1.2016 και εφεξής η μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Ε.Κ.Κ.Α.) θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα του ΕΦ 33-220 Δαπάνες Πρόνοιας (Κατηγορίες δαπανών 0200 «Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικών και ΙΔΑΧ)»).
Οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Ίδρυμα Κωφών» (Ε.Ι.Κ.) καταβάλλονται από 1.1.2015 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα βαρύνουν τον Φ.220 ΚΑΕ 2339 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Άρθρο 66

Οι διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του ν.4262/2014 (Α’ 114) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 55
Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών φορέων

1. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί, φιλανθρωπικά σωματεία, σύλλογοι κ.α.), που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την οικονομική και λειτουργική υποστήριξη των νομικών προσώπων, που παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα, νομιμοποιούνται, εφόσον επικαλούνται και αποδεικνύουν παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και, γενικότερα, προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας, να υποβάλλουν τεκμηριωμένο Σχέδιο Εξυγίανσης προς έγκριση στο Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (εφεξής Παρατηρητήριο) του επόμενου άρθρου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Για το ορισμένο της εν λόγω αίτησης, στο Σχέδιο Εξυγίανσης πρέπει να περιγράφονται τα εξής:
α) ο δημόσιος - κοινωφελής χαρακτήρας και σκοπός
του αιτούντος φορέα,
β) η οικονομική του κατάσταση με παράθεση των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων ως προς τις τυχόν οφειλές του προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές,
γ) η διάρκεια του προγράμματος εξυγίανσης,
δ) η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η αναπροσαρμογή των αμοιβών του προσωπικού, σύμφωνα με τα ισχύοντα στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
ε) οι τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα με τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές,
στ) η προτεινόμενη περικοπή δαπανών, που δεν σχετίζονται με την παροχή δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας,
ζ) προτεινόμενοι τρόποι αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του φορέα με επιδιωκόμενο σκοπό την οικονομική ανόρθωσή του, υπό την επιφύλαξη του ν.4182/2013 (Α’ 185) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών», και
η) πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές, που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης. Με την υποβολή του Σχεδίου Εξυγίανσης πρέπει να επισυνάπτονται βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τις τυχόν οφειλές, καθώς και κάθε είδους έγγραφα που θεμελιώνουν τα υποβαλλόμενα από τον αιτούντα φορέα στοιχεία.
3. Η διαδικασία ελέγχου του Σχεδίου Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο ολοκληρώνεται με την έκδοση σύμφωνης γνώμης από το ως άνω όργανο. Έπεται η υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον οποίο έχει ανατεθεί, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Υ56/15 (Β’ 253), η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, του Υπουργού Οικονομικών και του αιτούντος φορέα. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για υπαγωγή στο πρόγραμμα εξυγίανσης, οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί δεσμεύονται, καταρχήν, από τη θετική σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου, ήτοι είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν πράξη (υπογραφή Συμφώνου) σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι αρμόδιοι Υπουργοί δεν δύνανται να ενεργήσουν κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που υποδεικνύει το Παρατηρητήριο, δύνανται ωστόσο να αρνηθούν την εφαρμογή της γνώμης και να μην προβούν στην υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης. Σε αυτό το ενδεχόμενο, είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουν ειδικώς την κρίση τους για τη μη υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης.
4. Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, ο προνοιακός φορέας τίθεται υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου ως προς τη λειτουργία του, τον έλεγχο εφαρμογής των όρων που εμπεριέχονται στο υπογεγραμμένο Σύμφωνο και την αποδοτικότητα ή μη της αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του υπαγόμενου σε καθεστώς εξυγίανσης φορέα. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του υπογράφοντος το Σύμφωνο Εξυγίανσης φορέα εγκρίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης του Παρατηρητηρίου, με την ίδια διαδικασία που εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Κατά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του Σχεδίου Εξυγίανσης και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ως προς τη βιωσιμότητα του συμβαλλομένου στο Σύμφωνο Εξυγίανσης φορέα, είναι δυνατή η χρηματοδότησή του, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον άμεσα ενδιαφερόμενο φορέα και θετικής σύμφωνης γνώμης του εποπτεύοντος τη διαδικασία Παρατηρητηρίου. Το ποσό της χρηματοδότησης αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο όριο, στο είκοσι τοις εκατό (20%) του ετήσιου προϋπολογισμού του αιτούντος φορέα και η υποχρέωση της σχετικής δαπάνης αναλαμβάνεται απευθείας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εντελλόμενη δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να αντιστοιχεί σε συναφείς με τον σκοπό πιστώσεις, εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Ως προς το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προνοιακού φορέα προς το Δημόσιο, η σχετική ρύθμιση πρέπει να διαλαμβάνει τη διαδικασία καταβολής των οφειλών σε μία ή περισσότερες δόσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης, οι συμπεφωνημένες δόσεις δεν επιβαρύνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ.356/1974 (Α’ 90) περί ΚΕΔΕ ή των άρθρων 53 και 57 του ν.4174/2013 (Α’ 170) περί Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μίας δόσης, επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού η προβλεπόμενη στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.4174/2013 προσαύξηση. Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης του συμβαλλόμενου φορέα προς τους όρους της ρύθμισης, είναι δυνατή η απαλλαγή των οφειλών από μέρος ή το σύνολο των τόκων και του προστίμου εκπρόθεσμης καταβολής κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ (ν.δ.356/1974) ή των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). Η ρύθμιση ανατρέπεται αυτοδικαίως, εάν δεν εξοφληθούν εμπροθέσμως τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, το δε υπόλοιπο χρέος καθίσταται άμεσα απαιτητό με το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής από τη βεβαίωση μέχρι την εξόφλησή του και εφαρμόζονται όλα τα διαθέσιμα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης.
6. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τον χρόνο ανατροπής της ρύθμισης και αυτοδίκαιη διακοπή της αναστολής. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ περί συμψηφισμού και χορηγείται στον προνοιακό φορέα αποδεικτικό ενημερότητας με υποχρεωτικό ορισμό από τη Φορολογική Διοίκηση όρου παρακράτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.4174/2013. Οι ως άνω διατάξεις περί συμψηφισμού και χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας με όρο παρακράτησης δεν έχουν πεδίο εφαρμογής στην περίπτωση της χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Το προς συμψηφισμό ή παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υποχρεωτικώς υπόψη για την κάλυψη δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, που εμπεριέχεται στο Σχέδιο Εξυγίανσης.
7. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανάλογο με αυτό που παρέχεται στις επιχειρήσεις, που εντάσσονται στις διατάξεις των άρθρων 99 και 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης χορηγείται στον προνοιακό φορέα αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 58 του ν.3863/2010 (Α’ 115). Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
8. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των προνοιακών φορέων προς τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές ως απόρροια των διαπραγματεύσεων μεταξύ του φορέα προνοιακού χαρακτήρα, των εργαζομένων και των πιστωτών. Για την επίτευξη της ως άνω συμφωνίας απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και τρίτων πιστωτών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και του αιτούντος προνοιακού φορέα. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς τους συμβεβλημένους εργαζόμενους και πιστωτές.
9. Η ανατροπή της ρύθμισης της παραγράφου 5 συνεπάγεται αυτομάτως την ανατροπή των ρυθμίσεων των παραγράφων 7 και 8 και αντιστρόφως.
10. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης, στο οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους εργαζόμενους και τους τρίτους πιστωτές, για όσο διάστημα ισχύουν και εφόσον εφαρμόζονται κατά πλήρες περιεχόμενο οι όροι των ως άνω ρυθμίσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση του προνοιακού φορέα, αναστέλλονται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για τα αδικήματα της μη καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 25 ν.1882/1990, Α’ 43), της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 1 α.ν.86/1967, Α’ 136) και της μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών σε εργαζόμενο (άρθρο 28 ν.3996/2011, Α’ 170), που σχετίζονται με τις υπό ρύθμιση οφειλές. Επίσης, για ίσο χρονικό διάστημα, αναστέλλεται η παραγραφή των ως άνω αδικημάτων. Σε περίπτωση πλήρους και εμπρόθεσμης εξόφλησης του συνόλου των οφειλών που απορρέουν από το Σύμφωνο Εξυγίανσης, παύει κάθε σχετική ποινική αξίωση.
11. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης, στο οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές, για όσο διάστημα ισχύουν και εφόσον εφαρμόζονται κατά πλήρες περιεχόμενο οι όροι των ως άνω ρυθμίσεων, αναστέλλονται οι κατά του συμβαλλόμενου προνοιακού φορέα πράξεις φορολογικής φύσεως και διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η άσκηση ή εκδίκαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου για οφειλές, που εμπίπτουν στο Σύμφωνο Εξυγίανσης. Αναστέλλονται, επίσης, για ίσο χρονικό διάστημα οι τασσόμενες προθεσμίες παραγραφής. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του προνοιακού φορέα για σκοπό που δεν ανάγεται στην αποπληρωμή των υπό ρύθμιση οφειλών του.
12. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης και για όσο διάστημα αυτό ισχύει και εφαρμόζεται, η οικονομική διαχείριση, οι προμήθειες και οι δαπάνες του συμβαλλόμενου φορέα διενεργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ειδικότερα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α’ 16).
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 56
Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας
και Αλληλεγγύης

1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνεται συλλογικό διοικητικό όργανο υπό την επωνυμία «Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης» με επιδιωκόμενους σκοπούς το συντονισμό και την εποπτεία των δράσεων των πιστοποιημένων φορέων παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
2. Το Παρατηρητήριο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας. Οι αρμοδιότητές του είναι οι ακόλουθες:
α. Διατυπώνει προτάσεις συμβάλλοντας ουσιαστικώς στην χάραξη προνοιακών πολιτικών για την προστασία ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
β. Εκφράζει σύμφωνη γνώμη στο στάδιο της έγκρισης του Σχεδίου Εξυγίανσης που υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υπαγωγή του στο καθεστώς εξυγίανσης, όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο.
γ. Με γνώμονες την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση τυχόν διατιθέμενων πόρων και περιουσιών δημοσίου συμφέροντος, καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα φορέων προνοιακού χαρακτήρα, εποπτεύει την εφαρμογή του περιεχομένου του υπογεγραμμένου Συμφώνου Εξυγίανσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανατροπή των όρων της ως άνω ρύθμισης.
δ. Συλλέγει και επεξεργάζεται κάθε είδους έγγραφα άμεσα, συναφή με την εξέλιξη της διαδικασίας εξυγίανσης προνοιακών φορέων.
ε. Λαμβάνει υπόψη και συνεκτιμά εισηγήσεις διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργείων, καθώς και εκθέσεις της Φορολογικής Διοίκησης.
3. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από:
α. Τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, ως Πρόεδρο,
β. τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωματικό μέλος έναν από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας,
γ. τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωματικό μέλος έναν ανώτατο υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης,
δ. τον εκάστοτε Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του,
ε. ένα μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Δημοσιονομικού Δικαίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στ. έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ζ. έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την ίδια την Ένωση,
η. έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ, που προτείνεται με το αναπληρωματικό του μέλος από την ίδια, και
θ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την ΕΣΑμεΑ μετά από απόφαση του Δ.Σ. της.
4. Η θητεία των παραπάνω μελών του Παρατηρητηρίου είναι τριετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του Παρατηρητηρίου, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό ή την υπόδειξη νέων μελών, όχι, όμως, περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της.
5. Ως γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων στ’, ζ’, η’ και θ’ προτείνονται εντός προθεσμίας ενός μηνός, που αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, το Παρατηρητήριο συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
6. Συμπληρωματικός προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
7. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικώς από το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και στο οποίο τηρείται το Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
8. Στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων, τηρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, στο οποίο καταχωρίζονται προϋπολογισμοί, απολογισμοί, χρηματοδοτήσεις από κάθε πηγή, καθώς και στοιχεία που ανάγονται στη διοικητική διάρθρωση και στελέχωση, στον αριθμό των επωφελούμενων και στις δράσεις του κάθε φορέα.
9. Οι υπαγόμενοι στο Παρατηρητήριο φορείς συμπληρώνουν και αποστέλλουν αμελλητί τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
10. Οι υπαγόμενοι στο Παρατηρητήριο φορείς υποχρεούνται σε δημόσια ετήσια λογοδοσία, με ανάρτηση στο διαδίκτυο της δράσης τους και του οικονομικού απολογισμού τους.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 67
Εξασφάλιση αξιώσεων εργαζομένων
κατά κυρίου ναυαγίου

1. Στην περίπτωση που, κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.2881/2001 έχει αναληφθεί από τον Οργανισμό, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν.2881/2001 (Α’ 16), τίμημα από 1.6.2009 και εφεξής, ως προϊόν εκποίησης ενός ή περισσοτέρων ναυαγίων και επικίνδυνων ή επιβλαβών πλοίων μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο Οργανισμός, ενεργώντας για λογαριασμό του κυρίου του ναυαγίου ή της διαχειρίστριας εταιρείας, υποχρεώνεται να αποδώσει εξ αυτού του τιμήματος ποσό προς εξόφληση κατά κεφάλαιο, τόκους και επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες, αξιώσεων κατά του κυρίου του ναυαγίου ή της διαχειρίστριας εταιρείας εργαζομένων στις ως άνω εταιρείες με κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ και επικουρική στο ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΥΝΠΤ-ΤΑΝΠΥ), οι οποίες προέρχονται από προϋπάρξασα μεταξύ τους σχέση εξαρτημένης εργασίας, λόγω μη καταβολής σε αυτούς μισθών, επιδομάτων, δώρων εορτών, αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης, αμοιβών για εργασία κατά τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες, αποζημιώσεων απόλυσης, όπως οι αξιώσεις αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή των συμβάσεων εργασίας και των γενικών εργατικών διατάξεων.
Η απόδοση στον δικαιούχο γίνεται με την προσκόμιση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου που θεμελιώνει την υπαγωγή του εκάστοτε δικαιούχου στην παρούσα ρύθμιση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 205 του ν.3816/1958 (Α’ 32) και των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν μόνο απαιτήσεις, οι οποίες έχουν επιδικασθεί για την ανωτέρω πραγματική και νομική αιτία υπέρ των εργαζομένων με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από την 1.6.2009 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Όμοιες απαιτήσεις, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τελούν σε εκκρεμοδικία, ικανοποιούνται αφότου καταστούν τελεσίδικες. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται απαιτήσεις μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω εταιρειών.
3. Οι αξιώσεις των εργαζομένων αναγγέλλονται εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στον Οργανισμό. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, ο Οργανισμός μέσα σε προθεσμία 10 ημερών συντάσσει και αναρτά πίνακα απαιτήσεων που του έχουν αναγγελθεί. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης εντός 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, οι οποίες καλούνται να αποφανθούν εγγράφως και αιτιολογημένα εντός 5 εργασίμων ημερών. Στη συνέχεια συντάσσεται και αναρτάται οριστικός πίνακας απαιτήσεων. Η καταβολή ξεκινάει και ολοκληρώνεται την τελευταία εβδομάδα του ίδιου μήνα από την ανάρτηση του τελικού πίνακα. Οι απαιτήσεις ικανοποιούνται συμμέτρως, ανάλογα με το μέγεθος της κάθε απαίτησης.
4. Σε περίπτωση που το αναληφθέν από τον Οργανισμό τίμημα δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των δικαιούχων της παραγράφου 1, αθροίζεται και το κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.2881/2001 κατατεθειμένο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τίμημα, μέχρι του ύψους της συμπλήρωσης του καταβλητέου ποσού. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή διενεργείται με εντολή του αρμοδίου συμβολαιογράφου και επάγεται την απόσβεση των εκ της εργασιακής σχέσης απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος κατατάσσονται με προνόμιο β’ τάξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 205 του ν.3816/1958 (Α’ 32).

Άρθρο 68

1. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.4321/2015 (Α’ 32) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα πρόσωπα που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις οφειλές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας προς Φ.Κ.Α., κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν αυτοτελώς κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί ρυθμίσεως οφειλών διατάξεις τις οφειλές του νομικού προσώπου προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και αυτές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.»
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για όσες αιτήσεις ρύθμισης έχουν υποβληθεί με τις διατάξεις του ν.4321/2015 εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Άρθρο 69

H παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.1868/1989, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.2145/1993, εφαρμόζεται αναλόγως και για το ασφαλισθέν μετά την 1.1.1993 προσωπικό των άρθρων 5 και 6 του ν.924/1979, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον το εν λόγω προσωπικό έχει επιλέξει ως φορέα ασφάλισης τους κλάδους του Ε.Τ.Α.Α.. Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2014 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 70

1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4329/2015 (Α’ 53) για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η Ιουλίου 2015. Η παράταση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τους οφειλέτες της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν.4321/2015.
2. Η παράταση της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύει για οφειλές που προέρχονται από μισθώματα ακινήτων ιδιοκτησίας των Φ.Κ.Α..

Άρθρο 71

Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση μόνιμη μεταφορά έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, από το δήμο στον οποίο κυκλοφορεί σε έτερο δήμο επιλογής του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
Ο ιδιοκτήτης που αιτείται τη μόνιμη μεταφορά πρέπει να έχει: 1. Χαρακτηρισθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας ανάπηρος, από κοινή νόσο ή τραυματισμό, σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. 2. Κατέχει το μεταφερόμενο Ε.Δ.Χ. για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών πριν αιτηθεί τη μεταφορά σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία. 3. Είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του δήμου στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί, για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών πριν αιτηθεί τη μεταφορά. Ειδικότερα, ο ανωτέρω ιδιοκτήτης υποβάλλει στον οικείο Περιφερειάρχη αίτηση για την εφαρμογή της παρούσας ευεργετικής διάταξης εκείνος δε, σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις εκδίδει κατά δέσμια αρμοδιότητα εντός 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματος απόφαση αλλαγής έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σύμφωνα με το υποβληθέν αίτημα.

Άρθρο 72

1. Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης ή διαιτητικής απόφασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάμηνο και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, οι υφιστάμενοι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατομική σχέση εργασίας.
2. Η ισχύς της από 26 Μαρτίου 2014 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2015, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει συναφθεί νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Άρθρο 73

Η προθεσμία της περίπτωσης α’ της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν.4325/2015 (Α’ 47) παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες από την ημέρα λήξης της.

Άρθρο 74

1.Α. Οι προθεσμίες του άρθρου 48 του ν.4250/2014 (Α’ 74) παρατείνονται μέχρι 31.12.2015.
Β. Μόνιμοι υπάλληλοι, καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) που διαλύονται, δύνανται με αίτησή τους να μεταταγούν ή μεταφερθούν με την ίδια σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, σε Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κενή οργανική θέση ή σε συνιστώμενη προσωποπαγή, η οποία καταργείται μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από την Υπηρεσία.
Για το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του ν.4109/2013 (Α’ 16).

Άρθρο 75

1. Στο άρθρο 7, παρ. 1 του ν.1482/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο 2 με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Ο ναυτικός, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε οριστικά από το Ν.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του π.δ.913/1978 και ανήκε σε πλήρωμα πλοίου υπό ελληνική σημαία ή ασφαλιστικά συμβεβλημένου με το Ν.Α.Τ., ή η οικογένειά του σε περίπτωση χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου από εργατικό ατύχημα, θεμελιώνει δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου στην ασφάλιση του Κλάδου αυτού. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από το Ν.Α.Τ. λόγω ναυτικού εργατικού ατυχήματος περιλαμβανόμενων και των συντάξεων χηρείας, ως χρόνος ασφάλισης στον Κ.Ε.Α.Ν. λαμβάνεται υπόψη ο αντίστοιχος χρόνος που υπολογίστηκε από το Ν.Α.Τ., για τη χορήγηση της κύριας σύνταξης. Οι σχετικές διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως και στον Κ.Ε.Α.Ν..
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ψήφιση του παρόντος νόμου.
3. Το άρθρο 7 παρ. 1 του ν.1482/1984, όπως ίσχυε μέχρι την ψήφιση του παρόντος, αναριθμείται σε άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο 1.

Άρθρο 76

Η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.3996/2011 (Α’ 170), όπως παρατάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν.4267/2014, παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2017. Η παράταση ισχύει για επιχειρήσεις που είναι σε συνεχή λειτουργία με απασχόληση προσωπικού από 1.1.2011 και εφεξής και καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Η διάταξη δεν έχει εφαρμογή αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι η επιχείρηση συνδέεται, μέσω εγκαταστάσεων, μελών διοίκησης, προσωπικού, κεφαλαίων ή άλλο τρόπο με άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους ίδιους τομείς και δημιουργεί οφειλές.

Άρθρο 77

Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου οι υπ’ αριθμ. Α-40580/3128 («Δωρεάν μετακίνηση και διαγραφή διοικητικών προστίμων ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς») και Α-40569/3119 («Κατ’ εξαίρεση δωρεάν μετακίνηση επιβατικού κοινού με τα μέσα του Ομίλου ΟΑΣΑ») κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Β’ 1293).

Άρθρο 78
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply