ΝΔ15/2021 ΔιοικΠρωτΚερκ: Αλλοδαπή. Δεκτή αίτηση αναστολής επί απορριπτικής απόφασης χορήγησης άδειας διαμονής.

ΝΔ 15/2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΤΡΙΜΕΛΕΣ)

Αλλοδαποί. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά απορριπτικής απόφασης χορήγησης άδειας διαμονής και επιβολής απέλασης σε αλλοδαπή λόγω επικινδυνότητας για την δημόσια τάξη. Η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και η συνεπεία αυτών εξαναγκασμένη αναχώρησή της αιτούσας από την Ελλάδα, θα της επιφέρει βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης, η οποία συνίσταται στην ανατροπή των οικογενειακών βιοτικών σχέσεων που έχει δημιουργήσει στη χώρα κατά τη διάρκεια της παραμονής της σε αυτήν. Δεκτή η αίτηση αναστολής εκτέλεσης.


(Την υπόθεση χειρίστηκε η Άννα-Μαρία Χρ. Ανυφαντή, Δικηγόρος Κέρκυρας, ΜΔΕ Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘ)


Αριθμός απόφασης: ΝΔ 15 /2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

(διαδικασία αναστολών άρθρου 52 του π.δ. 18/1989)

Συνήλθε σε συμβούλιο στο κατάστημα του Δικαστηρίου στις 7 Ιουλίου 2021, με δικαστές τους: Μαριάννα Τσεγγελίδου, πρόεδρο πρωτοδικών Δ.Δ., Ιωάννη Συρίβελη και Χρυσούλα Κουραντίδου (εισηγήτρια), πρωτοδίκες Δ.Δ., χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα,

για να αποφασίσει σχετικά με την από 11-6-2021 (ΑΝΔ 15/2021) αίτηση αναστολής,

της …….. (όνομα) ………….. (επώνυμο) του …………., υπηκόου Αλβανίας, κατοίκου Κοντοκαλίου Κέρκυρας,

κατά του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

Κατά τη συνεδρίασή του, το Δικαστήριο άκουσε την εισηγήτρια και αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα,

Η κρίση του είναι η εξής:

  1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο ποσού 50 ευρώ (βλ. το 384660471951 0816 0048 ηλεκτρονικό παράβολο, με συνημμένη την από 16-6-2021 απόδειξη είσπραξής του της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»).
  2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται, κατ’ άρθρο 52 του π.δ.18/1989 (Α΄ 8), όπως ισχύει, να ανασταλεί η άμεση εκτέλεση της …./…/18-1-2021 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που υπογράφεται, με εντολή του, από την Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειών Διαμονής Κέρκυρας. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε αίτημα της εν λόγω αλλοδαπής να της χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και επιβλήθηκε σε βάρος της το μέτρο της επιστροφής της, στη χώρα προέλευσής της, εντός προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης 30 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Η αναστολή ζητείται έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της με αριθμ. κατάθεσης ΑΚΥ7/2021 αίτησης ακύρωσης κατά της ως άνω πράξης, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου.
  3. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτουν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, αλβανή υπήκοος, γεννηθείσα το έτος 1976, υπέβαλε στο Τμήμα Αδειών Διαμονής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου την …../18-9-2019 αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά. Στο πλαίσιο εξέτασης του αιτήματός της αναζητήθηκαν από το αρμόδιο τμήμα πληροφορίες αναφορικά με τη συνδρομή ή μη λόγων δημοσίας τάξεως στο πρόσωπο της αιτούσας, και από τα διαβιβασθέντα στοιχεία (βλ. το 4056/19-9-2019 έγγραφο της Υ.Δ.Τ.) προέκυψε ότι η αιτούσα: 1) Είχε συλληφθεί στις 13-4-2016 λόγω του ότι παρέμενε παράνομα στη χώρα στερούμενη νομιμοποιητικών εγγράφων, 2) στις 7-4-2011 κατηγορήθηκε για κλοπή από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας και 3) στις 29-2-2016 κατηγορήθηκε για κλοπή από την ίδια Υπηρεσία. Ενόψει αυτών, η ανωτέρω αίτησή της απορρίφθηκε με την, ήδη, προσβαλλόμενη απόφαση, με την αιτιολογία, αφενός ότι στο …./19-9-2019 έγγραφο της Υ.Δ.Τ. διαπιστώνεται η συνδρομή λόγων δημοσίας τάξης, αφετέρου ότι η Επιτροπή Μετανάστευσης με το 4/11-12-2020 πρακτικό της γνωμοδότησε αρνητικά στο εν λόγω αίτημά της να της χορηγηθεί άδεια διαμονής. Άλλωστε, από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η αιτούσα με την …../6-7-2017 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό σε ποινή φυλάκισης 4 μηνών, χορηγηθείσας τριετούς αναστολής, για το τελεσθέν στις 20-7-2011 αδίκημα της κλοπής και ότι σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για το τελεσθέν στις 29-2-2016 αδίκημα της κλοπής, παυθείσας της ποινικής δίωξης οριστικά, με την …../28-6-2021 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας κατόπιν υποβολής δήλωσης εκ μέρους του παθόντος, κατ’ άρθρο 381 του Ποινικού Κώδικα, ότι δεν επιθυμεί τη δίωξη της αιτούσας. Κατά της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά της περί χορήγησης άδειας διαμονής, η αιτούσα άσκησε την με αριθμό καταχώρισης ΑΚΥ 7/2021 αίτηση ακύρωσης, η οποία εκκρεμεί προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, χορηγηθείσας ήδη της ../2021 προσωρινής διαταγής του Δικαστή Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, με την οποία ανεστάλη η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.
  4. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή αναπτύσσεται με το από 18-6-2021 υπόμνημα, η αιτούσα επιδιώκει την αναστολή της άμεσης εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, υποστηρίζοντας, κατ’ αρχάς, ότι η ασκηθείσα κατ’ αυτής αίτηση ακύρωσης είναι απολύτως βέβαιο ότι θα ευδοκιμήσει. Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι εισήλθε στην Ελλάδα το έτος 2001 (όντας προηγουμένως κάτοικος Ιταλίας),όπου και διαμένει επί εικοσαετία, έχοντας τελέσει το έτος 2000 νόμιμο γάμο με τον κάτοχο άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας (ισχύος έως 15-6-2025),…… …….., με τον οποίο απέκτησε 3 θυγατέρες, την ……., …… και ……, ηλικίας 17, 15 και 9 ετών αντιστοίχως, που από το ξεκίνημα της σχολικής ζωής τους φοιτούν σε ελληνικά σχολεία. Υποστηρίζει ότι η μικρότερη θυγατέρα της, ……, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και συγκεκριμένα εμφανίζει εξελικτική διαταραχή λόγου, διαταραχή στην έκφραση της γλώσσας, ενώ η νοητική της λειτουργία εμπίπτει στο πλαίσιο της ελαφριάς νοητικής υστέρησης, ως εκ τούτου η παρουσία της αιτούσας είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να αντεπεξέρχεται στις σχολικές δραστηριότητές της και να κάνει τα μαθήματά της. Αναφέρει ακόμη ότι διαμένει σταθερά στην Κέρκυρα σε μισθωμένο από το σύζυγό της διαμέρισμα στο Κοντόκαλι Κέρκυρας, υποβάλλει κοινές με αυτόν φορολογικές δηλώσεις και διαθέτει ΑΦΜ, ενώ ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ ως έμμεσο μέλος. Τέλος, ως προς εμπλοκή της με την ποινική δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι έχουν παρέλθει 10 έτη από την τέλεση της κλοπής (στις 20-7-2011), για την οποία καταδικάστηκε με την ……/2017 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας, η οποία αφορούσε μάλιστα είδη πρώτης ανάγκης και δη τρόφιμα, τα οποία αφαίρεσε προκειμένου να ταΐσει τα τέκνα της, ενώ η έτερη σχηματισθείσα σε βάρος της δικογραφία αφορούσε σε αφαίρεση παιδικού σετ ρούχων αξίας 75 ευρώ το έτος 2016, για την οποία ο παθών έχει ικανοποιηθεί και έχει δηλώσει υπευθύνως ότι δεν επιθυμεί την ποινική της δίωξη, αμφότερα δε τα αδικήματα δεν ενείχαν βία. Ενόψει των ανωτέρω, προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση κατ’ ουσία διάταξης νόμου, και δη χωρίς εκτίμηση της επικινδυνότητας της αιτούσας για τη δημόσια τάξη, χωρίς νόμιμη και επαρκή αιτιολογία και, ενόψει ιδία των περιστάσεων της ατομικής και οικογενειακής της ζωής, κατά κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας και κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, της χρηστής Διοίκησης, του δικαιώματος σε προηγούμενη ακρόαση, του δικαιώματος προστασίας της οικογενειακής ζωής και κατά παράβαση των 9 και 21 του Συντάγματος και 8 της ΕΣΔΑ. Επιπροσθέτως δε της πρόδηλης βασιμότητας της ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης, διατείνεται η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα έχει ολέθριες συνέπειες στην ίδια και την οικογένειά της, καθότι θα προκαλέσει διάσπαση της οικογενειακής ενότητας, αφού θα αναγκαστεί να απομακρυνθεί από την Ελλάδα αφήνοντας πίσω το σύζυγο και τις τρεις θυγατέρες της. Ειδικότερα, η απομάκρυνσή της από τη χώρα θα επηρεάσει αρνητικά την ψυχική και διανοητική της υγείας της θυγατέρας της ……., ο σύζυγος της θα επιφορτιστεί και την ιδιαίτερη και αυξημένη φροντίδα των θυγατέρων τους, παρότι ο ίδιος λόγω της εργασίας του απουσιάζει καθημερινά πολλές ώρες από την οικία τους, ενώ και η μεγαλύτερη θυγατέρα της το ερχόμενο σχολικό έτος φοιτώντας στη Γ’ Λυκείου θα είναι υποψήφια των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προς απόδειξη των ισχυρισμών της, η αιτούσα προσκομίζει μεταξύ άλλων σε επικυρωμένα αντίγραφα ή πρωτότυπα: α) Το από ……. βεβαιωτικό σημείωμα απογραφής της αιτούσας και του συζύγου αυτής, έκδοσης της Γενικής Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, β) το από …… πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αλβανικού εθνικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι η αιτούσα είναι έγγαμη με τον ……, με τον οποίο έχουν αποκτήσει τρία τέκνα, τις θυγατέρες …, …. και ….., γεννηθείσες στην Ιταλία κατά τα έτη 2004, 2006 και 2012 αντιστοίχως, γ) άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας, με λήξη της ισχύος της στις 15-6-2025, του ……, δ) άδειες διαμονής ως μελών οικογένειας των θυγατέρων της αιτούσας …., …. και ….., με λήξη της ισχύος τους έως 24-11-2022, 17-1-2024 και 15-6-2025, αντιστοίχως, ε) την από 17-6-2002 βεβαίωση της Β’ Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, από την οποία προκύπτει ότι αποδόθηκε στην αιτούσα αριθμος φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), στ) τις από 27-10-2020 επανεκτυπώσεις βεβαιώσεων απόδοσης ΑΦΜ των θυγατέρων της αιτούσας …., … και …, ζ) εκκαθαριστικά σημειώματα και πράξεις προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της αιτούσας και του συζύγου αυτής ετών 2010-2019, η) βεβαιώσεις ΑΜΚΑ της αιτούσας και των μελών της οικογένειας αυτής (συζύγου και τέκνων της), θ) την από 5-7-2019 βεβαίωση του Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ Κέρκυρας αναφορικά με την περίληψη της αιτούσας και των θυγατέρων αυτής στο βιβλιάριο ασθενείας του …….., ι) τις από 6-11-2020 και 30-3-2021 δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη μίσθωση από το σύζυγο της αιτούσας κατοικίας (εμβαδού 99 τ.μ.) στο Κοντόκαλι Κέρκυρας, ισχύος πλέον έως 30-11-2021, έναντι μισθώματος 450 ευρώ μηνιαίως, ια) βεβαιώσεις φοίτησης της …. … … στο νηπιαγωγείο Ποταμού Κέρκυρας (κατά το σχολικό έτος 2009-2010) και ακολούθως στο 1ο γυμνάσιο Κέρκυρας (σχολικά έτη 2016-2019) και προσφάτως στη Β’ τάξη του 1ου ημερησίου γενικού λυκείου Κέρκυρας (σχολικό έτος 2020-2021), ιβ) βεβαίωση φοίτησης της ………. στη Γ΄ τάξη του 1ου ημερήσιου γυμνασίου Κέρκυρας κατά το σχολικό έτος 2020-2021, ιγ) βεβαίωση φοίτησης της ………. στη Β’ τάξη του 1ου δημοτικού σχολείου Κοντοκαλίου, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, ιδ) την 422/22-10-2020 βεβαίωση του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κέρκυρας, σύμφωνα με την οποία η θυγατέρα της αιτούσας, …… παρουσιάζει, σύμφωνα με βεβαίωση – γνωμάτευση του ιατροπαιδαγωγικού τμήματος του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας, εξελικτική διαταραχή λόγου – διαταραχή στην έκφραση της γλώσσας, ενώ κατά την ψυχομετρική της αξιολόγηση η νοητική λειτουργία της εμπίπτει στα πλαίσια της ελαφριάς νοητικής υστέρησης, ιε) ακριβή αποσπάσματα της …./6-7-2017 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας και της …./28-6-2021 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας, και ιστ) το από …../9-6-2021 έντυπο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας ως καθαρίστριας σε ξενοδοχειακή επιχείρηση στην περιοχή Μωραΐτικών Κέρκυρας με καθεστώς μερικής απασχόλησης 20 ωρών εβδομαδιαίως, έως 31-10-2021.
  5. Επειδή, κατ’ αρχάς, οι προβαλλόμενοι με την αίτηση ακύρωσης λόγοι δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, διότι η εξέτασή τους απαιτεί έρευνα του πραγματικού και νομικού μέρους της υπόθεσης, ενώ δεν βασίζονται σε πάγια νομολογία ή νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ούτε αρκεί η απλή πιθανολόγηση της ευδοκίμησής τους (βλ. ΣτΕ ΕπΑν 410/2018 Ολ., 35/2017 Ολ., 312, 150/2014). Εξάλλου, η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος με το οποίο απορρίπτεται το αίτημα της αιτούσας για τη χορήγηση άδειας διαμονής, ως πράξη αρνητικού περιεχομένου, δεν είναι δεκτική αναστολής, διότι τυχόν αναστολή της θα ισοδυναμούσε με ικανοποίηση από το Δικαστήριο, καθ’ υποκατάσταση της Διοίκησης, του απορριφθέντος με την εν λόγω πράξη αιτήματος (βλ. ΣτΕ ΕπΑν 62/2018, 197/2016, 180/2015, 243/2013). Το Δικαστήριο, όμως, λαμβάνει υπόψη ότι, από το σύνολο των στοιχείων (βεβαιώσεις απόδοσης ΑΦΜ, εκκαθαριστικά και πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, βεβαιώσεις σπουδών) προκύπτει ότι η αιτούσα διαμένει στη χώρα με τα μέλη της οικογένειάς της -που τυγχάνουν κάτοχοι ισχυρών αδειών διαμονής- για μακρό διάστημα, καθώς τεκμηριώνεται παρουσία της στο ελληνικό έδαφος -μετά του συζύγου της- από το έτος 2001, ενώ δεν προκύπτει ότι η διαμονή της στη χώρα υπήρξε διαλειμματική, και ακόμη ότι διαθέτει σταθερή και μόνιμη κατοικία στο Κοντόκαλι Κέρκυρας, ικανή να καλύψει τις οικογενειακές στεγαστικές ανάγκες της και εκπληρώνει τις φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις, ενώ προσφάτως ανέλαβε εργασία από την οποία πορίζεται εισόδημα. Περαιτέρω, λαμβάνει υπόψη ότι οι θυγατέρες της …, …. και …. ηλικίας 17, 15 και 9 ετών, αντιστοίχως, φοιτούν σε σχολεία της ημεδαπής (η δε πρώτη από την ηλικία των 5 ετών), λόγω της ηλικίας τους μάλιστα οι δύο πρώτες παρουσιάζουν ικανό βαθμό ενσωμάτωσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ότι η θυγατέρα της αιτούσας …., που πρόκειται να φοιτήσει στην Γ’ τάξη του δημοτικού κατά το ερχόμενο σχολικό έτος (2021-2022) παρουσιάζει εξελικτική διαταραχή λόγου και ελαφριά νοητική υστέρηση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αρωγή και μαθησιακή υποστήριξη της μητέρας της σε αυτήν την ηλικία. Τέλος, εκτιμώντας ιδιαίτερα ότι τα αδικήματα κλοπής, στα οποία η αιτούσα υπέπεσε ανάγονται σε παρωχημένο, κατ’ αρχήν, χρόνο (20-7-2011 και 29-2-2016) και δεν εμφανίζουν, ως εκ του αντικειμένου τους, ιδιαίτερη απαξία, εις τρόπον ώστε να θεμελιώνεται σε ενεστώτα χρόνο συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλλουν την άμεση απομάκρυνσή της από την επικράτεια και να κωλύουν τη λήψη άλλων, πλην της αναστολής εκτέλεσης, μέτρων, το Δικαστήριο κρίνει ότι, ενόψει των ανωτέρω, και δη των οικογενειακών βιοτικών σχέσεων που έχει δημιουργήσει στη χώρα κατά τη διάρκεια της παραμονής της σε αυτήν, η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και η συνεπεία αυτών εξαναγκασμένη αναχώρησή της από την Ελλάδα, θα της επιφέρει βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αντίστοιχης αίτησης ακύρωσης, συνιστάμενη στην ανατροπή των προαναφερθεισών βιοτικών σχέσεων. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και να διαταχθεί η Διοίκηση, μέχρι να δημοσιευθεί οριστική απόφαση επί της προμνησθείσας αίτησης ακύρωσης, που έχει ασκηθεί κατά της προσβαλλόμενης απόφασης, να απέχει από κάθε βλαπτική ενέργεια σε βάρος της αιτούσας, που θα βασίζεται αποκλειστικώς στην απόρριψη του ένδικου αιτήματός της για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αυτήν και θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρησή της από τη χώρα.
  6. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και το καταβληθέν παράβολο να αποδοθεί στην αιτούσα (άρθρο 36 παρ.4 εδ. α’ του π.δ. 18/1989, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παρ.2 του ν. 3068/2002 και το άρθρο 4 παρ.1 του ν.702/1977), ενώ δεν διαλαμβάνεται διάταξη περί των δικαστικών εξόδων, ελλείψει υποβληθέντος αιτήματος κατά το άρθρο 4 παρ. 1 περ. στ’ του ν. 702/1977, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παρ. 5 του ν. 3068/2002 και το αναλογικά εφαρμοζόμενο εν προκειμένω άρθρο 275 παρ. 7 εδ. α’ του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄ 97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει τη Διοίκηση να απέχει από κάθε ενέργεια, η οποία θα ερείδεται αποκλειστικά στην …./…./18-1-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που υπογράφεται, με εντολή του, από την Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειών Διαμονής Κέρκυρας και θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρηση της αιτούσας από την Ελλάδα, έως ότου δημοσιευθεί οριστική απόφαση επί της οικείας κατ’ αυτής αίτησης ακύρωσης, η οποία εκκρεμεί στο Δικαστήριο τούτο προς εκδίκαση.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην αιτούσα.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Κέρκυρα στις 28-7-2021, όπου και εκδόθηκε η απόφαση στις 20-8-2021.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ          ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΟΥ