ΝΔ38/2022 ΔΙΟΙΚΠΡΩΤΚΕΡΚ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ. ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤ’ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡ. 52 παρ. 8 του πδ 18/1989

ΝΔ 38/2022 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΤΡΙΜΕΛΕΣ)

Αλλοδαποί. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά απορριπτικής απόφασης χορήγησης άδειας διαμονής λόγω επικινδυνότητας για την δημόσια τάξη κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 52 παρ. 8 του πδ 18/1989 λόγω μη επιβολής του διοικητικού μέτρου της επιστροφής με οικειοθελή αναχώρησή του από τη Χώρα. Η λήψη μέτρων προς απομάκρυνσή του αιτούντος από την Ελλάδα  θα ανατρέψει μία πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της διαμονής του και θα προκαλέσει σε αυτόν, σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσής του, δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη. Εξάλλου, από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι συντρέχουν συναπτόμενοι με το πρόσωπο του αιτούντος επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που, σταθμιζόμενοι με τη βλάβη του ίδιου, επιβάλλουν την άμεση αναχώρησή του από τη Χώρα. Δεκτή η αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 52 παρ. 8 του πδ 18/1989.


(Την υπόθεση χειρίστηκε η Άννα-Μαρία Χρ. Ανυφαντή, Δικηγόρος Κέρκυρας, ΜΔΕ Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘ)

Αριθμός απόφασης: ΝΔ 38/2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ 2ο – ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνήλθε στις 6 Ιουλίου 2022, με δικαστές τους: Ιωάννα-Αικατερίνη Ταλιαδούρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών ΔΔ, Βασιλική Στάικου και Χρήστο Μακρή (Εισηγητή), Πρωτοδίκες ΔΔ, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την αίτηση αναστολής με αριθμό καταχώρισης ΑΝΔ .../20-05-2022, του .....(επώνυμο) .....(όνομα) του ....και της ....., πολίτη Αλβανίας, κατοίκου Αγίου Γεωργίου Αργυράδων Κέρκυρας,
κατά του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το Δικαστήριο ως Συμβούλιο άκουσε τον εισηγητή της υπόθεσης Χρήστο Μακρή, Πρωτοδίκη ΔΔ, ο οποίος εξέθεσε τα ζητήματα που ανέκυψαν και ανέπτυξε τη γνώμη του γι’ αυτά και

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το νόμο

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο, ποσού πενήντα (50,00) ευρώ (βλ. το από 20-05-2022 κατατεθέν και δεσμευθέν ηλεκτρονικό παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, με κωδικό πληρωμής 50876149995211150056, σε συνδυασμό με την από 20-05-2022 απόδειξη πληρωμής της Τράπεζας Πειραιώς), ζητείται, παραδεκτώς, κατ’ άρθρο 52 του πδ 18/1989 (Α’ 8), η αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ......./2022/......./23-02-2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που υπογράφεται με εντολή του από την Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειών Διαμονής Κέρκυρας. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 86/10-01-2022 αίτηση του αιτούντος για χορήγηση σε αυτόν άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α’ 80), με την αιτιολογία ότι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Η αναστολή εκτέλεσης της ανωτέρω διοικητικής πράξης ζητείται μέχρι να δημοσιευτεί οριστική απόφαση επί της με αριθμό καταχώρισης ΑΚΥ20/15-04-2022 αίτησης ακύρωσης, που άσκησε κατ’ αυτής ο αιτών και εκκρεμεί προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου.

2. Επειδή, στο άρθρο 15 του ν. 3068/2002 (Α’ 274), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 4689/2020 (Α’ 103/27-05-2020), ορίζεται ότι: «1. Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου υπάγονται οι ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων: α) που εκδίδονται, κατ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει […] 5. Για την εκδίκαση των διαφορών της παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 4 του ν.702/1977 (Α 268). […]». Περαιτέρω, στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 702/1977 (Α’ 268), όπως η περίπτωση στ’ προστέθηκε στην εν λόγω παράγραφο με το άρθρο 50 του ν. 3659/2008 (Α’ 77), ορίζεται ότι: «1. Ενώπιον των διοικητικών εφετείων, δικαζόντων κατά τον παρόντα νόμον επί αιτήσεων ακυρώσεως, εφαρμόζονται αναλόγως αι αφορώσαι εις το ένδικον τούτο μέσον διατάξεις του Ν.Δ. 170/1973 "περί του Συμβουλίου της Επικρατείας", ως εκάστοτε ισχύουν με τας ακολούθους τροποποιήσεις: […] στ) Για τη δικαστική δαπάνη εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 275 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας». Ακόμη, στο άρθρο 52 του πδ 18/1989, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως και στην παρούσα διαδικασία δυνάμει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 και του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 702/1977, ορίζονται μεταξύ άλλων και τα εξής: «1. [...] 2. Επιτροπή που συγκροτείται κάθε φορά από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή του αρμοδίου τμήματος [...] μπορεί, μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε αίτηση ακυρώσεως, να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση, η οποία εκδίδεται σε συμβούλιο. […] 3.Η αίτηση πρέπει να διαλαμβάνει τους ειδικούς λόγους που μπορούν να δικαιολογήσουν την αναστολή εκτέλεσης στη συγκεκριμένη περίπτωση. [...] 6.Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακυρώσεως. Η αίτηση, όμως, μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 7. Αν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Αντίθετα, η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. 8. Η Επιτροπή, εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, μπορεί να διατάξει και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. 9. […]».

3. Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι, σε περίπτωση που ζητείται η αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης που διατάσσει την επιστροφή αλλοδαπού στη χώρα του ή σε περίπτωση που, κατόπιν απόρριψης αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής, επίκειται από τη Διοίκηση η έκδοση σχετικής απόφασης επιστροφής, ο αιτών πρέπει να προσκομίζει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης υφίστατο πραγματική κατάσταση, όπως μακροχρόνια διαμονή ή άσκηση, επί μακρόν, βιοποριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή δημιουργία βιοτικών σχέσεων στην Ελλάδα, της οποίας η ανατροπή, λόγω της επαπειλούμενης, μετά την έκδοση της προσβαλλομένης πράξης, απομάκρυνσής του από τη Χώρα, θα του προκαλούσε ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή της αίτησης (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 864/2009, 836, 388/2006, 456, 427/2002, 45/2001, 548, 548/2000, 560/1999). Περαιτέρω, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 52 του πδ 18/1989, περίπτωση πρόδηλης βασιμότητας του κυρίου ένδικου βοηθήματος συντρέχει, ιδίως, όταν ο σχετικός λόγος ακύρωσης βασίζεται σε νομολογία πάγια ή της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του συγκεκριμένου ζητήματος, και, πάντως, όχι όταν πιθανολογείται απλώς η ευδοκίμησή του (βλ. ΣτΕ ΕΑ 44/2021 Ολομ., 232/2019 Ολομ., 161/2019 Ολομ., 410/2018 Ολομ., 58/2018 Ολομ., 35/2017 Ολομ., 90/2021, 233,177/2019, 324,154/2018, 242, 196, 70, 54/2017, 15/2015). Εξάλλου, με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του πδ 18/1989, η οποία σκοπεί στη διεύρυνση της προσωρινής προστασίας που παρέχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια στο πλαίσιο των ακυρωτικών διαφορών, παρέχεται στα δικαστήρια αυτά όχι μόνο η δυνατότητα να διατάσσουν, όταν χορηγούν αναστολή εκτέλεσης της προσβληθείσας ενώπιόν τους πράξης, επιπλέον μέτρα για την αποτελεσματικότερη προστασία του αιτούντος, αλλά και η δυνατότητα να διατάσσουν άλλα, πλην της αναστολής εκτέλεσης, μέτρα, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εφαρμογή της προσβαλλόμενης πράξης προκαλεί μεν στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, η πράξη, όμως, αυτή δεν είναι δεκτική αναστολής εκτέλεσης, όπως π.χ. συμβαίνει επί πράξης αρνητικού περιεχομένου (βλ. ΣτΕ ΕΑ 183, 66, 41/2021, 279, 202/2020, 140, 62/2018, 197/2016, 240, 180, 174/2015, 243, 55/2013, 209/2011).

4. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4251/2014, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4825/2021 (Α’ 157/04-09-2021), ορίζεται ότι: «1. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας τριών (3) ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα. […] Αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να καταθέσει ο πολίτης τρίτης χώρας, εφόσον αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή αίτησης ή […]». Ακόμη, στο άρθρο 19 παρ. 4 περ. γ’ του ν. 4251/2014, όπως η παράγραφος 4 του εν λόγω άρθρου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 παρ. 4 του 4540/2018 (Α’ 91), ορίζεται ότι: «4. Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων του παρόντος άρθρου είναι: α) […] β) […] γ) Η μη συνδρομή στο πρόσωπο των αιτούντων λόγων που τους καθιστούν επικίνδυνους για την δημόσια τάξη και ασφάλεια. Τυχόν εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ και επιβολή μέτρου απαγόρευσης εισόδου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 3907/2011, για λόγους προηγούμενης μη νόμιμης διαμονής ή εξαιτίας μη συμμόρφωσης σε απόφαση επιστροφής που εκδόθηκε για τον ίδιο λόγο, δεν αποτελεί παρακωλυτικό λόγο για την έκδοση της άδειας διαμονής. Με την έκδοση της άδειας διαμονής η εγγραφή παύει αυτοδικαίως να ισχύει». Σχετικώς, στο άρθρο 6 του ν. 4251/2014 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Το δικαίωμα διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται νόμιμα στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους του Κώδικα αυτού, τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) […] β) […] γ) Να μην θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις και να μην είναι καταχωρισμένοι ως ανεπιθύμητοι στις εθνικές βάσεις δεδομένων. Ως κριτήρια για τη συνδρομή των λόγων και δημόσιας τάξης και ασφάλειας, συνεκτιμώνται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας διαμονής υπηρεσία: i) η έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ii) η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων, η οποία παύει αυτοδικαίως να ισχύει με τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, iii) άλλοι λόγοι δημόσιας τάξης, οι οποίοι θα πρέπει να μνημονεύονται ειδικώς και αιτιολογημένα στη σχετική απόφαση, iv) ιδιαιτέρως εξαιρετικοί λόγοι, ειδικώς αιτιολογημένοι, που αφορούν σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας. Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο μόνο κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας […] δ) […] ε) […]». Περαιτέρω, στο άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4251/2014 ορίζεται ότι: «2. Εφόσον χορηγηθείσα άδεια διαμονής ανακαλείται ή απορρίπτεται αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες εκδίδουν απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 - 41 του ν. 3907/2011».

5. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών είναι πολίτης Αλβανίας, γεννήθηκε στις 26-05-1988 στην Αλβανία και κατέχει το υπ’ αριθ. ........... διαβατήριο των αρμόδιων αρχών της Αλβανίας, το οποίο εκδόθηκε στις 06-02-2013 με ισχύ έως τις 05-02-2023. Ο ίδιος υπέβαλε στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Κέρκυρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου την υπ’ αριθ. πρωτ. ....../10-01-2022 αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1-5 του ν. 4251/2014, προσκομίζοντας, μεταξύ άλλων, ως δικαιολογητικά στοιχεία: α) την υπ’ αριθ. ....../04-08-2014 διάταξη του Γ’ Τακτικού Ανακριτή Πλημμελειοδικών Πατρών, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, μέχρι την σε πρώτο βαθμό εξέταση από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο των απαγγελθεισών κατηγοριών σχετικά με την εκ μέρους του διάπραξη των ποινικών αδικημάτων της ληστείας, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, της παράνομης εισόδου στη Χώρα και της ψευδούς αναφοράς στην Αρχή, β) την από 05-05-2015 βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) στον ίδιο, από αρμόδιο υπάλληλο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Πατρέων, γ) τις υπ’ αριθ. πρωτ. ....../05-05-2015 και ...../07-11-2018 ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής του Τμήματος Αδειών Διαμονής Αχαΐας, καθώς και τις υπ’ αριθ. πρωτ. ....../23-10-2019, ...../21-02-2020 και ..../12-03-2021 ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής του Τμήματος Αδειών Διαμονής Κέρκυρας, σύμφωνα με τις οποίες ο ίδιος είχε προσωρινό δικαίωμα νόμιμης διαμονής στη Χώρα από τις 23-04-2015 έως τις 12-02-2022, καθότι σε βάρος του είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου του από τη Χώρα, αρχικώς, στο στάδιο ποινικής προδικασίας και, ακολούθως, στο στάδιο εκτέλεσης σχετικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου, για την τήρηση του οποίου (όρου) απαιτούνταν η παραμονή του στην Ελλάδα, δ) την από 10-02-2016 άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας και επιβατικού αυτοκινήτου που του χορηγήθηκε από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ε) τις πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος του για το φορολογικά έτη 2016-2020, που εξέδωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με τις οποίες ο ίδιος δήλωσε πως είχε εισοδήματα από μισθωτή εργασία ποσού 4.809,58 ευρώ, 3.485,83 ευρώ, 9.063,68 ευρώ, 9.252,14 ευρώ και 6.083,62 ευρώ για καθένα από τα παραπάνω φορολογικά έτη, αντιστοίχως, ενώ ακόμη δήλωσε πως κατοικούσε στην Πάτρα κατά τα φορολογικά έτη 2016-2019 και στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων Κέρκυρας κατά το φορολογικό έτος 2020, στ) τον από 07-07-2021 ατομικό του αναλυτικό λογαριασμό ασφάλισης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σύμφωνα με τον οποίο ο ίδιος είχε πραγματοποιήσει ημέρες ασφάλισης ως μισθωτός από το Μάιο του έτους 2015 έως και τον Αύγουστο του έτους 2017, από το Μάρτιο του έτους 2018 έως και το Δεκέμβριο του έτους 2018, από τον Απρίλιο του έτους 2019 έως και το Δεκέμβριο του έτους 2019 και από τον Ιούνιο του έτους 2020 έως το Δεκέμβριο του έτους 2020, καθώς και κατά το Μάιο του έτους 2021, ζ) την υπ’ αριθ. πρωτ. ...../07-07-2021 βεβαίωση προϋπηρεσίας που εξέδωσε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος από το Μάιο του έτους 2015 έως και τον Αύγουστο του έτους 2017 εργαζόταν ως ανειδίκευτος εργάτης σε ομόρρυθμη εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, ενώ από το Μάρτιο του έτους 2018 έως και το Μάιο του έτους 2021 εργαζόταν, για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τα ανωτέρω, ως λαντζέρης σε ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας, η) την από 26-08-2019 εκδοθείσα άδεια κυκλοφορίας της διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, σύμφωνα με την οποία στον ίδιο αυθημερόν μεταβιβάστηκε η κυριότητα μίας δίκυκλης μοτοσικλέτας με αριθμό κυκλοφορίας ......., θ) απόσπασμα της υπ’ αριθ. ...../31-01-2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, σύμφωνα με την οποία, κατ’ αποδοχή σχετικής αίτησής του, προστέθηκε ο επιπλέον περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου του από τη Χώρα στον περιοριστικό όρο που του είχε επιβληθεί με πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση του ίδιου ως άνω Δικαστηρίου και συγκεκριμένα έως την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσής του κατά της υπ’ αριθ. ..../15-02-2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με την οποία αυτός είχε κηρυχθεί αθώος για την πράξη της ληστείας και του είχε επιβληθεί συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ετών και εννέα (9) μηνών για τις πράξεις της βαριάς μη σκοπούμενης σωματικής βλάβης (κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της αρχικής κατηγορίας για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη), της παράνομης εισόδου στη Χώρα και της ψευδούς αναφορά στην Αρχή, δίχως να του αναγνωριστούν ελαφρυντικές περιστάσεις, ενώ ακόμη είχε οριστεί η έφεσή του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα υπό τον όρο της εμφάνισής του την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του, ι) την υπ’ αριθ. πρωτ. ....../...../1ιδ/11-02-2020 βεβαίωση του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Λευκιμμαίων Κέρκυρας, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος τηρούσε, έως τότε, κανονικά τον περιοριστικό όρο της εμφάνισής του στο εν λόγω Αστυνομικό Τμήμα την πρώτη ημέρα εκάστου μηνός, που του είχε επιβληθεί με την υπ’ αριθ. ...../15-02-2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, ια) την υπ’ αριθ. 121/2/01-09-2020 ληξιαρχική πράξη γέννησης που εξέδωσε η Ληξίαρχος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σύμφωνα με την οποία η σύζυγός του, ......, γέννησε στις 21-08-2020, στην Κέρκυρα, το άρρεν τέκνο τους, καθώς και το από 30-11-2020 έγγραφο της παραπάνω Ληξιάρχου, σύμφωνα με το οποίο το ως άνω τέκνο του έλαβε στις 25-11-2020 το όνομα ....., ιβ) το από 12-11-2020 έγγραφο του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Λευκίμμης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με το οποίο ο ίδιος αυθημερόν εγγράφτηκε στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ιγ) απόσπασμα της υπ’ αριθ. ......./28-06-2021 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με την οποία ο ίδιος κηρύχθηκε αθώος για την πράξη της βαριάς μη σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ κηρύχθηκε ένοχος, με το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, για τις πράξεις της ψευδούς αναφοράς στην Αρχή και της παράνομης εισόδου στη Χώρα, που τέλεσε εντός του έτους 2013, για τις οποίες του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) μηνών που ανεστάλη επί τριετία, ιδ) το υπ’ αριθ. πρωτ. ..../15-09-2021 έγγραφο του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, σύμφωνα με το οποίο ο ίδιος δεν έχει αναχωρήσει από τη Χώρα μετά την είσοδό του σε αυτήν και ιε) την από 08-10-2021 υπεύθυνη δήλωση του .............., κατοίκου Αγίου Γεωργίου Αργυράδων Κέρκυρας, με αυθημερόν βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του από υπάλληλο του ΚΕΠ του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, σύμφωνα με την οποία ο δηλών φιλοξενούσε τον αιτούντα από τον Οκτώβριο του έτους 2020 στην κατοικία του στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων Κέρκυρας. Εξάλλου, στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Κέρκυρας διαβιβάστηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Προϊσταμένης του, το υπ’ αριθ. πρωτ. ...../14-01-2022 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με το οποίο σε βάρος του αιτούντος έχει επιβληθεί από τις 05-02-2020 το διοικητικό μέτρο της απαγόρευσης εξόδου του από τη Χώρα «δυνάμει δικαστικής απόφασης». Ακολούθως, η προαναφερθείσα αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους του αιτούντος απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ....../2022/...../23-02-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Συγκεκριμένα, η ως άνω αίτηση απορρίφθηκε, με την αιτιολογία ότι «από το υπ’ αριθ. πρωτ. 159/14-01-2022 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης προκύπτει ότι για τον αιτούντα συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και συγκεκριμένα του έχει επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα».

6. Επειδή, εν προκειμένω, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ....../2022/....../23-02-2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας κατ’ αυτής αίτησης ακύρωσης, κατά πρώτον, για το λόγο ότι η εκκρεμής αίτηση ακύρωσης, το κείμενο της οποίας ενσωματώνεται στην υπό κρίση αίτηση αναστολής, είναι προδήλως βάσιμη και πιθανολογείται με βεβαιότητα η ευδοκίμησή της. Καθ’ ερμηνεία του δικογράφου της ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης, ο αιτών διατείνεται ότι η ως άνω απόφαση τυγχάνει ακυρωτέα, καθότι εκδόθηκε κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 6 περ. γ’ του ν. 4251/2014, με πλημμελή αιτιολογία, καθ’ υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της καθ’ ης Διοίκησης αναφορικά με την κρίση περί συνδρομής λόγων δημόσιας τάξης στο πρόσωπό του και δίχως να τηρηθεί ο ουσιώδης διαδικαστικός τύπος της προηγούμενης ακρόασής του. Επιπρόσθετα, ο αιτών υποστηρίζει ότι η ως άνω απόφαση, παραγνωρίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς του ίδιου με τη Χώρα, συνεπάγεται τη ριζική ανατροπή των βιοτικών δεδομένων τόσο του ίδιου όσο και των διαμενόντων μαζί του μελών της οικογένειάς του και εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο για το βιοπορισμό τους. Ως εκ τούτου, η παραπάνω απόφαση, κατά τους ισχυρισμούς του, παραβιάζει και τις εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, που απορρέουν από το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος και το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [-ΕΣΔΑ- που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974 (Α’ 256)], καθώς και την αρχή της αναλογικότητας. Προς υποστήριξη των ισχυρισμών του ο αιτών ιστορεί ότι διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το έτος 2013, ενώ από το έτος 2015 απασχολείται ως μισθωτός σε διάφορες θέσεις εργασίας, κυρίως στον τουριστικό κλάδο, τηρώντας παράλληλα τις ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις. Ακόμη, αναφέρει ότι κατά τη διαμονή του στην Ελλάδα έχει αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία, όπως μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και τραπεζικές καταθέσεις, ότι του έχει χορηγηθεί άδεια ικανότητας οδήγησης εκ μέρους των αρμόδιων ελληνικών αρχών και ότι ο ίδιος έχει ενταχθεί, εν γένει, πλήρως στην ελληνική κοινωνία. Ειδικώς, ο αιτών, αναφορικά με τις σε βάρος του κατηγορίες για διάπραξη ποινικών αδικημάτων, προβάλλει ότι όντως, κατά το παρελθόν, είχε κατηγορηθεί για τις παράνομες πράξεις της ληστείας, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, της παράνομης εισόδου στη Χώρα και της ψευδούς αναφοράς στην Αρχή και μάλιστα δυνάμει της υπ’ αριθ. ..../04-08-2014 διάταξης του Γ’ Τακτικού Ανακριτή Πλημμελειοδικών Πατρών είχε επιβληθεί σε βάρος του ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του αρμόδιου πρωτοβάθμιου ποινικού δικαστηρίου. Όμως ακολούθως, κατά τους ισχυρισμούς του, με την υπ’ αριθ. ...../15-02-2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών ο ίδιος κηρύχθηκε αθώος για την πράξη της ληστείας, ενώ καταδικάστηκε μόνον για την πράξη της βαριάς μη σκοπούμενης σωματικής βλάβης (κατ’ επιτρεπτή, μάλιστα, μεταβολή της αρχικής κατηγορίας για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη), καθώς και για τις υπόλοιπες πράξεις για τις οποίες κατηγορούνταν, σε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ετών και εννέα (9) μηνών. Επιπλέον, ο αιτών διατείνεται ότι, παρά την ως άνω καταδίκη του σε πρώτο βαθμό, ο ίδιος δεν φυλακίστηκε, καθότι με την προαναφερθείσα υπ’ αριθ. ...../15-02-2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών ορίστηκε ότι η έφεσή του κατά της εν λόγω απόφασης θα είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα υπό τον όρο της εμφάνισής του την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του. Περαιτέρω, ο αιτών ισχυρίζεται ότι ενώ τηρούσε απαρεγκλίτως τον παραπάνω περιοριστικό όρο και ο ίδιος δεν είχε κριθεί επικίνδυνος φυγής εκτός Ελλάδας από το πρωτοβάθμιο ποινικό δικαστήριο, ο ίδιος, εκουσίως, ζήτησε από το αρμόδιο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών να του επιβληθεί ο επιπρόσθετος περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου του από τη Χώρα έως την εκδίκαση της έφεσης που είχε ασκήσει κατά της ως άνω καταδικαστικής απόφασης του ίδιου Δικαστηρίου, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα. Η εν λόγω αίτηση έγινε δεκτή, κατά τα εκ μέρους του προβαλλόμενα, με την υπ’ αριθ. ..../31-01-2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με την οποία προστέθηκε ο επιπλέον περιοριστικός όρος της απαγόρευση εξόδου του από τη Χώρα στον περιοριστικό όρο της εμφάνισής του στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του την πρώτη ημέρα εκάστου μηνός που του είχε επιβληθεί με την πρωτοβάθμια υπ’ αριθ. ..../15-02-2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών. Ως εκ τούτου, δυνάμει της ως άνω ανακριτικής διάταξης και της υπ’ αριθ. 22/31-01-2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, χορηγούνταν στον αιτούντα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής για το χρονικό διάστημα από το έτος 2015 έως και το έτος 2022. Επιπλέον, ο αιτών υποστηρίζει ότι, τελικώς, με την υπ’ αριθ. ...../28-06-2021 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών ο ίδιος κηρύχθηκε αθώος για την πράξη της βαριάς μη σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ κηρύχθηκε ένοχος, με το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, για τις πράξεις της ψευδούς αναφοράς στην Αρχή και της παράνομης εισόδου στη Χώρα που τέλεσε εντός του έτους 2013, για τις οποίες του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) μηνών που ανεστάλη επί τριετία. Επίσης, ισχυρίζεται ότι έχει μετανιώσει για τις άδικες πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε, καθώς και ότι από την τέλεσή τους κατά το έτος 2013 έχουν περάσει εννέα (9) περίπου έτη, ο ίδιος, δε, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα όχι μόνον δεν έχει απασχολήσει τις αρμόδιες διωκτικές αρχές, αλλά έχει ζήσει νομοταγώς και φιλήσυχα δημιουργώντας τη δική του οικογένεια με τη σύζυγό του, ..... η οποία στις 21-08-2020 γέννησε στην Κέρκυρα τον υιό τους, ...... Μάλιστα, υποστηρίζει ότι στην Κέρκυρα έχει δημιουργήσει στενές φιλικές σχέσεις και ενδεικτικό του γεγονότος αυτού είναι ότι από το έτος 2020 φιλοξενείται στην ιδιόκτητη κατοικία του πολύ στενού του φίλου ......., στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων, ενώ ακόμη ικανός αριθμός φίλων του επαγγελματιών, κυρίως από τον κλάδο του τουρισμού, του προτείνουν διάφορες εποχικές θέσεις εργασίας, κατά την τουριστική περίοδο εκάστου έτους. Εξάλλου, ο αιτών προβάλλει ότι η άμεση εκτέλεση της ως άνω απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, συνεπαγόμενη τη διακοπή των κοινωνικών, επαγγελματικών και εν γένει βιοτικών σχέσεων που έχει αναπτύξει στην Ελλάδα, θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη. Συγκεκριμένα, διατείνεται ότι, ναι μεν, με την ως άνω απόφαση δεν του επιβλήθηκε το διοικητικό μέτρο της επιστροφής του στην Αλβανία, πλην όμως, μετά την κατά τα ανωτέρω απόρριψη του αιτήματός του για χορήγηση άδειας διαμονής η καθ’ ης Διοίκηση δύναται ανά πάσα στιγμή να εκδώσει σε βάρος του σχετική απόφαση επιστροφής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4251/2014. Σε περίπτωση, λοιπόν, άμεσης εκτέλεσης της παραπάνω απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η από 10-01-2022 αίτησή του για χορήγηση άδειας διαμονής, υπό την έννοια της έκδοσης απόφασης επιστροφής σε βάρος του ερειδόμενης στην ως άνω απορριπτική απόφαση, θα αναγκαστεί ο ίδιος, κατά τους ισχυρισμούς του, να εγκαταλείψει την Ελλάδα όπου διαμένουν μόνιμα τόσο η σύζυγός του όσο και ο υιός του. Ως εκ τούτου, κατά τα εκ μέρους του αιτούντος προβαλλόμενα, θα διαταραχθεί η οικογενειακή ζωή του, αυτός θα απολέσει την απασχόλησή του, καθώς και τα κοινωνικοασφαλιστικά του δικαιώματα, όπως την πρόσβασή του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και κατ’ επέκταση θα τεθεί σε κίνδυνο ο βιοπορισμός του στην Αλβανία, με την οποία διατηρεί ελάχιστους δεσμούς. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του ο αιτών, πέραν των ως άνω αναφερόμενων εγγράφων που κατέθεσε ενώπιον της καθ’ ης Διοίκησης, προσκομίζει και επικαλείται, μεταξύ άλλων, και τα εξής έγγραφα: α) την από 26-05-2022 υπεύθυνη δήλωση του ............, κατοίκου Αγίου Γεωργίου Αργυράδων Κέρκυρας, με αυθημερόν βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του από υπάλληλο του ΚΕΠ του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, σύμφωνα με την οποία ο δηλών εξακολουθεί να φιλοξενεί τον ίδιο στην κατοικία του στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων Κέρκυρας, β) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9), όπως δηλώθηκε στην ΑΑΔΕ εκ μέρους του ............. την 01η-01-2022, σύμφωνα με την οποία ο τελευταίος δήλωσε ότι είχε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητά του, μεταξύ άλλων, μία ισόγεια κατοικία, εμβαδού 95,00 τ.μ., στους Αργυράδες Κέρκυρας, γ) τον από 26-05-2022 ατομικό λογαριασμό ασφάλισής του στον e-ΕΦΚΑ με τα επιμέρους ετήσια σύνολα των ημερών ασφάλισής του για το χρονικό διάστημα από 01-01-2004 έως 26-05-2022, σύμφωνα με τον οποίο ο ίδιος είχε πραγματοποιήσει 169, 291, 200, 220, 217, 142 και 175 ημέρες ασφάλισης ως μισθωτός κατά τα έτη 2015 έως και 2021, αντιστοίχως, δ)απόσπασμα της υπ’ αριθ. ...../15-02-2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με την οποία ο ίδιος κηρύχθηκε αθώος για την πράξη της ληστείας και ένοχος για την πράξη της βαριάς μη σκοπούμενης σωματικής βλάβης που έλαβε χώρα στην Πάτρα την 01η-11-2013 (κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της αρχικής κατηγορίας για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη), καθώς και για τις πράξεις της παράνομης εισόδου στη Χώρα και της ψευδούς αναφοράς στην Αρχή, που έλαβαν χώρα στην Πάτρα εντός του έτους 2013, ενώ ακόμη με την εν λόγω απόφαση του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ετών και εννέα (9) μηνών για τις πράξεις που καταδικάστηκε, δίχως να του αναγνωριστούν ελαφρυντικές περιστάσεις, ορίστηκε, τέλος δε, η έφεσή του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, υπό τον όρο της εμφάνισής του την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του, ε) αντίγραφα βιβλιαρίων καταθέσεων ταμιευτηρίου που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα και στην Eurobank, στ) ενιαία έντυπα αναγγελίας πρόσληψης (Ε3) και συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού (Ε4), που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας διάφοροι εργοδότες για την πρόσληψή του αιτούντος ως μισθωτού στις 30-03-2018, την 01η-04-2019 και στις 22-06-2020 και ζ) την υπ’ αριθ. ....../28-06-2021 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών μαζί με τα πρακτικά αυτής, με την οποία ο ίδιος κηρύχθηκε αθώος για την πράξη της βαριάς μη σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ κηρύχθηκε ένοχος, με το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, για τις πράξεις της ψευδούς αναφοράς στην Αρχή και της παράνομης εισόδου στη Χώρα που τέλεσε εντός του έτους 2013, για τις οποίες του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) μηνών, που ανεστάλη επί τριετία. Εξάλλου, ο καθ’ ου Υπουργός, με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ......./2022/...../14-06-2022 έκθεση των απόψεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που υπογράφεται με εντολή του τελευταίου από την Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειών Διαμονής Κέρκυρας, ζητεί την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης αναστολής προβάλλοντας ότι η προαναφερθείσα απόφασή του εκδόθηκε νομίμως, καθότι ο αιτών έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τις άδικες πράξεις της παράνομης εισόδου στη Χώρα και της ψευδούς αναφοράς στην Αρχή. Κατά τα λοιπά, με την υπ’ αριθ. ..../01-06-2022 προσωρινή διαταγή του Δικαστή Υπηρεσίας του Δικαστηρίου διατάχθηκε η αποχή της Διοίκησης από κάθε ενέργεια που θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη απομάκρυνση του αιτούντος από τη Χώρα βάσει αποκλειστικά της αναφερόμενης στην 1η σκέψη της παρούσας απόφασης διοικητικής πράξης, μέχρι την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου επί της κρινόμενης αίτησης αναστολής.

7. Επειδή, καταρχάς, οι προβαλλόμενοι με την εκκρεμή αίτηση ακύρωσης του αιτούντος λόγοι δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι, κατά την έννοια του άρθρου 52 παρ. 7 εδ. α’ του πδ 18/1989, καθότι απαιτούν προηγουμένως από το Δικαστήριο ενδελεχή εξέταση του πραγματικού και νομικού μέρους της υπόθεσης που δεν λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της παρούσας, επείγοντος χαρακτήρα, διαδικασίας. Άλλωστε, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην 3η σκέψη, περίπτωση πρόδηλης βασιμότητας του κύριου ένδικου βοηθήματος συντρέχει, ιδίως, όταν αυτό βασίζεται σε πάγια νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, γεγονός που δεν προκύπτει εν προκειμένω, ενώ δεν αρκεί η πιθανολόγηση της ευδοκίμησής του. Περαιτέρω, η υπ’ αριθ. πρωτ. Φ....../2022/..../23-02-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, δεδομένου ότι με αυτήν απορρίφθηκε το αίτημα του αιτούντος για χορήγηση στον ίδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους δίχως να επιβληθεί σε βάρος του το διοικητικό μέτρο της επιστροφής με οικειοθελή αναχώρησή του από τη Χώρα, αποτελεί πράξη αρνητικού περιεχομένου. Ως εκ τούτου, η εν λόγω απόφαση δεν είναι δεκτική αναστολής εκτέλεσης, διότι τούτο θα ισοδυναμούσε με τη χορήγηση άδειας διαμονής από το Δικαστήριο, κατ’ ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του τελευταίου στα έργα της Διοίκησης (βλ. ΣτΕ ΕΑ 183, 66, 41/2021, 279, 202/2020, 62/2018, 197/2016, 240, 180, 174/2015). Όμως, το Δικαστήριο, στο πλαίσιο εκτίμησης της πραγματικής κατάστασης που προκύπτει από τα στοιχεία που προσκόμισε ο αιτών, καθώς και από αυτά του διοικητικού φακέλου, λαμβάνει ειδικότερα υπόψη ότι ο αιτών: α) διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το έτος 2013 και εφεξής (βλ. την υπ’ αριθ. ..../28-06-2021 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθ. πρωτ. ..../15-09-2021 έγγραφο του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας), β) επεδίωξε και έλαβε ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα (βλ. τις προαναφερθείσες ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής), στο πλαίσιο έστω τήρησης του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου του από τη Χώρα που του είχε επιβληθεί, αρχικώς, στο στάδιο ποινικής προδικασίας (βλ. την υπ’ αριθ. ...../04-08-2014 διάταξη του Γ’ Τακτικού Ανακριτή Πλημμελειοδικών Πατρών) και, ακολούθως, στο στάδιο εκτέλεσης σχετικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου (βλ. το απόσπασμα της υπ’ αριθ. ..../31-01-2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών), γ) αιτήθηκε εκουσίως από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο που είχε επιληφθεί της υπόθεσής του σε πρώτο βαθμό να του επιβληθεί ο επιπρόσθετος περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου του από τη Χώρα, προκειμένου αυτός να συνεχίσει να λαμβάνει τις ως άνω ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής έως την εκδίκαση της έφεσής του (βλ. το προαναφερθέν απόσπασμα της υπ’ αριθ. ..../31-01-2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με την οποία έγινε δεκτή η σχετική αίτησή του), δ) έχει απασχοληθεί συστηματικά από το έτος 2015 και εφεξής ως μισθωτός, με αποτέλεσμα να έχει συγκεντρώσει ικανό αριθμό ημερών ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, ενώ για την απασχόλησή του έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο σχετικός φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία [βλ., ενδεικτικώς, τις προαναφερθείσες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, τον παραπάνω ατομικό λογαριασμό ασφάλισής του στον e-ΕΦΚΑ με τα επιμέρους ετήσια σύνολα των ημερών ασφάλισής του, την ως άνω βεβαίωση προϋπηρεσίας και τα προσκομιζόμενα ενιαία έντυπα αναγγελίας πρόσληψης (Ε3) και συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού (Ε4)], ε) έχει, από το έτος 2020 και έπειτα, σταθερή και γνωστή διαμονή στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων Κέρκυρας [βλ. τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις, σε συνδυασμό με την προσκομιζόμενη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9), καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. 1020/14802/1ιδ/11-02-2020 βεβαίωση του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Λευκιμμαίων, την πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματός του για το φορολογικό έτος 2020 και τις παραπάνω ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής του Τμήματος Αδειών Διαμονής Κέρκυρας], στ) έχει αποκτήσει στην Ελλάδα περιουσιακά στοιχεία και συγκεκριμένα τραπεζικές καταθέσεις, καθώς και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, για την οδήγηση της οποίας του έχει χορηγηθεί αρμοδίως άδεια ικανότητας οδήγησης (βλ. τα προσκομιζόμενα αντίγραφα βιβλιαρίων τραπεζικών καταθέσεων, την παραπάνω άδεια κυκλοφορίας και την ως άνω άδεια ικανότητας οδήγησης) και ζ) η σύζυγός του, ......, γέννησε στην Κέρκυρα τον υιό τους, ......, στις 21-08-2020 (βλ. την προαναφερθείσα ληξιαρχική πράξη γέννησης). Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι o αιτών έχει δημιουργήσει, εξασφαλίζοντας μάλιστα επαρκές εισόδημα με ταυτόχρονη εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών του υποχρεώσεων, ένα σταθερό κύκλο βιοτικών, οικογενειακών, επαγγελματικών και κοινωνικών σχέσεων με τη Χώρα, οι οποίες, πάντως, δεν απαιτείται για την ευδοκίμηση της παρούσας αίτησης να είναι της αυτής ισχύος και χρονικής έκτασης και, γενικά, ταυτόσημες με τους ισχυρούς δεσμούς που απαιτείται να έχει αναπτύξει με την Ελλάδα για τη χορήγηση προς αυτόν άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης στην παρούσα διαδικασία. Ως εκ τούτου, πιθανολογείται ότι η λήψη μέτρων προς απομάκρυνσή του αιτούντος από την Ελλάδα, όπως ήδη εκφράστηκε ως πρόθεση έστω της Διοίκησης με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ...../2022/..../23-02-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, θα ανατρέψει μία πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της διαμονής του και θα προκαλέσει σε αυτόν, σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσής του, δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη (βλ. ΣτΕ ΕΑ 183, 66,41/2021, 279, 202/2020, 62/2018, 246/2017, 180/2015, 964, 211/2010, 134/2009, 375/2008, 991, 576/2007). Εξάλλου, από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι συντρέχουν, εν προκειμένω, συναπτόμενοι με το πρόσωπο του αιτούντος επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που, σταθμιζόμενοι με τη βλάβη του ίδιου, επιβάλλουν την άμεση αναχώρησή του από τη Χώρα (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 202/2020, 140/2018, 197/2016, 23/2011, 487, 386/2010, 1145, 134, 1118/2009, 841/2008, 606/2007, 971/2006, 721/2002). Τούτο, διότι: α) ο αιτών τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις της παράνομης εισόδου στη Χώρα και της ψευδούς αναφοράς στην Αρχή, για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος τελεσίδικα με την υπ’ αριθ. .../28-06-2021 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, κατά το έτος 2013, οπότε ήταν ενήλικος μεν, αλλά βρισκόταν ακόμη στη νεαρή ηλικία των 25 ετών (πρβλ. την απόφαση του ΕΔΔΑ της 10ης-04-2012, Balogun κατά Ηνωμένου Βασιλείου, αριθμός προσφυγής 60286/2009, σκέψεις 46 και 53), β) ο ίδιος τηρούσε κανονικά τον όρο της εμφάνισής του στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του και γενικώς έθεσε τον εαυτό του ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, αναφορικά με την ποινική διερεύνηση των σε βάρος του κατηγοριών (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 1020/14802/1ιδ/11-02-2020 βεβαίωση του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Λευκιμμαίων, σε συνδυασμό με τις παραπάνω ποινικές αποφάσεις), γ) οι παραπάνω πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε τελεσίδικα ο αιτών αποτελούν πλημμελήματα, που δεν ενέχουν ιδιαίτερη ηθική και κοινωνική απαξία (πρβλ. ΣτΕ 4028/2011 7μ., 5029, 4861, 3670, 2803/2012, 4023, 2017/2011, ΣτΕ ΕΑ 847/2011, 1439, 1290/2009, 80/2002, ΔΕΚ και ήδη ΔΕΕ, Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως, απόφαση της 23ης-11-2010, C-145/09, Land Baden-Württemberg κατά Παναγιώτη Τσακουρίδη, σκέψεις 46-47 και 56, ΕΔΔΑ, Dalia κατά Γαλλίας, απόφαση της 19ης-02-1998, αριθμός προσφυγής 154/1996/773/974, σκέψη 54, Assem Hassan Ali κατά Δανίας, απόφαση της 23ης-10-2018, αριθμός προσφυγής 25593/2014, σκέψεις 47-64), δ) ο αιτών αθωώθηκε τελεσίδικα για τις πράξεις της ληστείας και της βαριάς σωματικής βλάβης, σκοπούμενης και μη (βλ. το απόσπασμα της υπ’ αριθ. 115/15-02-2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών και την υπ’ αριθ. 82-83/28-06-2021 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών), ε) με την προαναφερθείσα απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών αναγνωρίστηκε στον αιτούντα η ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου, ενώ με την ίδια ποινική απόφαση του επιβλήθηκε χαμηλότερη του ενός (1) έτους στερητική της ελευθερίας συνολική ποινή για τα πλημμελήματα της παράνομης εισόδου στη Χώρα και της ψευδούς αναφοράς στην Αρχή και συγκεκριμένα του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) μηνών που, μάλιστα, ανεστάλη επί τριετία, στ) ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης της εξόδου του αιτούντος από τη Χώρα έχει πλέον παύσει να ισχύει από τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. ..../28-06-2021 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών και ζ) από την τέλεση, κατά το έτος 2013, των άδικων πράξεων για τις οποίες ο αιτών καταδικάστηκε τελεσίδικα έως σήμερα, έχει παρέλθει εύλογος χρόνος εννέα (9) περίπου ετών, χωρίς να προκύπτει ότι ο ίδιος έχει έκτοτε κατηγορηθεί για οποιοδήποτε αδίκημα [πρβλ. ΕΔΔΑ (Ευρεία Σύνθεση), Maslov κατά Αυστρίας, απόφαση της 23ης-06-2008, αριθμός προσφυγής 1638/2003, σκέψεις 87-95, Ezzouhdi κατά Γαλλίας, απόφαση της 13ης-02-2001, αριθμός προσφυγής 47160/1999, σκέψη 34]. Κατόπιν των παραπάνω, προς αποτροπή της βλάβης του αιτούντος και λαμβανομένου, επίσης, υπόψη ότι η ασκηθείσα από αυτόν αίτηση ακύρωσης δεν εκτιμάται ως προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, το Δικαστήριο κρίνει ότι, κατά τα γενόμενα δεκτά στην 3η σκέψη, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να διαταχθεί ως κατάλληλο μέτρο, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 52 παρ. 8 του πδ 18/1989, να απέχει η καθ’ ης Διοίκηση, μέχρι να δημοσιευτεί οριστική απόφαση επί της εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης, από κάθε ενέργεια, ερειδόμενη αποκλειστικά στην υπ’ αριθ. πρωτ. Φ....../2022/...../23-02-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρηση του αιτούντος από την Ελλάδα (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 183, 66, 41/2021, 279, 202/2020, 140, 62/2018, 180/2015, 989/2007, 730/2006, 73/2002, 57/2000).

8. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση αναστολής πρέπει να γίνει δεκτή, να διαταχθεί το προαναφερθέν κατάλληλο μέτρο και να αποδοθεί στον αιτούντα το καταβληθέν παράβολο, ποσού πενήντα (50,00) ευρώ (άρθρο 36 παρ. 4 εδ. α’ του πδ 18/1989). Τέλος, ελλείψει σχετικού αιτήματος, δεν καταλογίζονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος [άρθρα 15 παρ. 5 του ν. 3068/2002, 4 παρ. 1 περ. στ’ του ν. 702/1977 και 275 παρ. 7 εδ. α’ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2717/1999 (Α΄ 97)].

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση αναστολής.

Διατάσσει τη Διοίκηση να απέχει από κάθε ενέργεια, ερειδόμενη αποκλειστικά στην υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.18849/2022/159/23-02-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρηση του αιτούντος από την Ελλάδα, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης (με αριθμό καταχώρισης ΑΚΥ20/15-04-2022) που ασκήθηκε κατά της απόφασης αυτής.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στον αιτούντα.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Κέρκυρα στις 08-07-2022 και η απόφαση εκδόθηκε στον ίδιο τόπο, στο κατάστημα του Δικαστηρίου, στις 27-07-2022.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Leave a reply