Νομολογιακή αντιμετώπιση Δυναμικών Συστημάτων αγορών & Ανταγωνιστικού Διαλόγου ως τρόποι Ανάθεσης Δημόσιων Έργων

*Επιμέλεια με στοιχεία από την ΝΟΜΟΣ, από τον  Σπύρο Σκιαδόπουλο,
LLM Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ

 

Δυναμικά συστήματα αγορών

0299/2008 ΔΕΚ
TAG01 ΕΙΔΟΣ-ΕΤΟΣ : προτάσεις 0299/2008 (62008CC0299)

TAG24 :    Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mazk της 22ας Σεπτεμβρίου 2009. Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας.      Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 2004/18/ΕΚ - Διαδικασίες συνάψεως δημοσίων συμβάσεων - Εθνική ρύθμιση προβλέπουσα ενιαία διαδικασία για τη σύναψη της συμβάσεως εκπονήσεως σχεδίου όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών της αναθέτουσας αρχής και για τη σύναψη της επακόλουθης συμβάσεως υλοποιήσεως – Συμβατή απόφαση με την με την εν λόγω οδηγία.   Υπόθεση C-299/08.

0342/2007 ΔΕΚ

TAG01 ΕΙΔΟΣ-ΕΤΟΣ : απόφαση 0342/2007 (62007TJ0342)
TAG24 :    Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 6ης Ιουλίου  Ryanair Holdings plc κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανταγωνισμός.  Υπόθεση T-342/07 . Η εν λόγω απόφαση αναφέρεται ως βοηθός στην :

 

2009/C 295 E/41 , η οποία έχει να κάνει με :

Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (προσαρμογή των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ) ***I

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ ώστε να προσαρμοστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) … για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (COM(2007)0611 — C6-0347/2007 — 2007/0212(COD)).Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 3 Σεπτεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2008/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να προσαρμοσθούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. … για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων

 

 

Ανταγωνιστικός διάλογος.

2280/2008 ΣΤΕ

Διοικητικές συμβάσεις και διενέργεια διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου "Ανάπτυξη ΕΣΗΔΠ". Παραδεκτά προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης η απόφαση που απέρριψε προσφυγή της αιτούσας κατά της πράξης αποκλεισμού αυτής, λόγω απόρριψης της τεχνικής της προσφοράς ως απαράδεκτης. Αιτιολογημένα απορρίφθηκε η τεχνική προσφορά της αιτούσας λόγω μη υποβολής από αυτήν τεχνικών φυλλαδίων και λοιπού υλικού τεκμηριώσεως για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, αφού η οικεία διακήρυξη δεν κάνει διάκριση μεταξύ υποψηφίων, που κατασκευάζουν οι ίδιοι τα προσφερόμενα προϊόντα και εκείνων που προσφέρουν προϊόντα άλλων κατασκευαστών. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης.

 

868/2007 ΣΤΕ (ΑΣΦ)

(Απόφαση 868/2007 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ. Διαγωνισμός για την υλοποίηση έργου ανάπτυξης εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων προμηθειών. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόρριψης της τεχνικής προσφοράς της αιτούσας. Νόμιμος ο αποκλεισμός της αιτούσας ενόψει της επί ποινή αποκλεισμού απαίτησης της Διακήρυξης για υποβολή τεχνικών φυλλαδίων και λοιπού υλικού τεκμηριώσεως για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ υποψηφίων που κατασκευάζουν οι ίδιοι τα προσφερόμενα προϊόντα και εκείνων που προσφέρουν προϊόντα άλλων κατασκευαστών. Απορρίπτει την αίτηση.

 

149/2007 ΕΣ (ΠΡΑΞΗ)

Ονομαστικοποίηση μετοχών. Σε περίπτωση που για την ανακήρυξη αναδόχου καισύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ακολουθείται η διαδικασία με διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, μετά από την τήρηση ανοικτής διαδικασίας, κατά την οποία δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά, κρίσιμο οικονομικό αντικείμενο, για την εφαρμογή του τιθέμενου με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005 περιορισμού της συμμετοχής των ανωνύμων εταιρειών, είναι το αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών, για την ανάθεση της οποίας ακολουθείται η ως άνω διαδικασία με διαπραγματεύσεις και όχι το αντάλλαγμα παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση της οποίας τηρήθηκε η ανοικτή διαδικασία, εφόσον και τα αντικείμενα είναι διακριτά και μπορούν αυτοτελώς να εκτελεσθούν.  Αντίθετη η μειοψηφία.

 

 ΕΣ/Τ6/117/2008

( τεχνικές-προσφορές)

Δημόσια έργα.Η αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να προσδιορίζει ένα χρονικό όριο για την υποβολή των προσφορών, ώστε όλοι οι προσφέροντες να διαθέτουν το ίδιο χρονικό διάστημα μετά τη δημοσίευση της προκηρύξεως του διαγωνισμού προς προετοιμασία των προσφορών τους, καθώς και την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της αποσφραγίσεώς τους, προς μείζονα διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας, δεδομένου ότι το περιεχόμενο όλων των κατατεθεισών προσφορών αποκαλύπτεται ταυτοχρόνως. Να σημειωθεί ότι, όταν η ίδια ως άνω Αρχή λαμβάνει υπόψη τροποποίηση των αρχικών προσφορών ενός ή ορισμένων μόνον από τους προσφέροντες, αυτοί περιέρχονται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, πράγμα το οποίο προσβάλλει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων και θίγει τη διαφάνεια της διαδικασίας (βλ. ΔΕΚ C-87/94 Commission/Belgium Rec. 1996, p. I-2043). Η διαδικασία για την ανάθεση δημοσίων έργων είναι αυστηρά τυπική προκειμένου να διασφαλιστούν μείζονες εγγυήσεις διαφάνειας και ισότητας ευκαιριών για τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε τροποποίηση των προσφορών, η οποία επέρχεται μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης αυτών, θα πρέπει να θεωρηθεί ανεπίτρεπτη, ανεξάρτητα από τον ουσιώδη ή μη χαρακτήρα της, κρίση άλλωστε η οποία λόγω του τεχνικού της χαρακτήρα εκφεύγει των ορίων του παρόντος ελέγχου.

ΕΣ/Τμ.6/2211/2011

«Ανακατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου “Παλαιού Δημαρχείου” που επλήγη από το σεισμό της 7.9.1999 στο Χαϊδάρι Αττικής» (...)Περαιτέρω, τα συμβατικά τεύχη δημοπρατήσεως, η διακήρυξη του διαγωνισμού και το επιλεγέν σύστημα νομίμως εγκρίθηκαν από τη νομαρχιακή επιτροπή Προγραμματισμού – Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών (με την 53/12.6.2007 απόφασή της) αφού το έργο αναλήφθηκε από τη Νομαρχία, λόγω αδυναμίας του Δήμου ... να το εκτελέσει. Εκτός αυτού, με την 333/20.7.2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, εγκρίθηκε η προμελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική του Υπηρεσία και η επιλογή του συστήματος δημοπρατήσεως, όχι όμως τα συμβατικά τεύχη και η διακήρυξη, τα οποία, ως αναφέρθη, εγκρίθηκαν από την αρμόδια νομαρχιακή επιτροπή, μετά την 399/12.10.2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ... με την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν διαθέτει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για την εκτέλεση του έργου και το 892/26.10.2005 έγγραφο αυτού, με το οποίο ο φάκελος της υποθέσεως μεταβιβάσθηκε στη Νομαρχία Αθηνών. Η τελευταία άλλωστε εισηγήθηκε (βλ. την από 27.6.2006 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών) προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. την εκτέλεση του έργου με σύστημα προσφοράς αυτό που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή. Κατ’ ακολουθίαν αυτών που προηγουμένως έγιναν δεκτά η κρινόμενη αίτηση και η παρέμβαση πρέπει να γίνουν δεκτές, να ανακληθεί η 221/2011 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να αναπεμφθεί η υπόθεση σε αυτό προκειμένου να προβεί στον έλεγχο της χρηματοδοτήσεως του έργου της διαδικασίας αναδείξεως αναδόχου και του οικείου σχεδίου συμβάσεως.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply