ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΑ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ”

Στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη ξεκινήσει να αποστέλλουν επιστολές, με απλό ή συστημένο ταχυδρομείο, προσκαλώντας τους δανειολήπτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων προς αυτά και οι συμβάσεις τους δεν έχουν καταγγελθεί, να συμπληρώσουν τα έντυπα Τυποποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Πληροφόρησης (ΤΥ.Κ.Ο.Π.).

Τα ανωτέρω έντυπα θα πρέπει, εντός της οριζόμενης από τον Κώδικα Δεοντολογίας προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής από τον δανειολήπτη, να υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, συνοδευόμενα από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανταπόκρισης του δανειολήπτη στην επιστολή αυτή, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας και πριν τον χαρακτηρισμό του ως μη συνεργάσιμου δανειολήπτη, να αποστέλλουν νέα επιστολή για την προοπτική και τις συνέπειες χαρακτηρισμού του ως «μη συνεργάσιμου δανειολήπτη», εφόσον ο χαρακτηρισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε ρευστοποίηση της μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη.

Κατά την συμπλήρωση και υποβολή των ανωτέρων εντύπων ΤΥ.Κ.Ο.Π., οι δανειολήπτες θα πρέπει, κατά την γνώμη του γράφοντος, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

1. Δεν θα πρέπει να γίνεται στο έντυπο αποτύπωση της οφειλής κατά τρόπο που μπορεί να συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αναγνώριση ή αποδοχή αυτής και του ύψους της από τον δανειολήπτη, ιδίως όταν ο δανειολήπτης δεν έχει ελέγξει την ορθότητα και το εκκαθαρισμένο της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή, ο δανειολήπτης θα πρέπει να επιφυλάσσεται τουλάχιστον ως προς την ορθότητα, το νόμιμο και εκκαθαρισμένο του ύψους της προσδιοριζόμενης από την Τράπεζα οφειλής, αλλά και παντός άλλου νόμιμου δικαιώματός του.

2. Δεν απαιτείται από τον Κώδικα Δεοντολογίας η υποβολή πρότασης ρύθμισης από τον δανειολήπτη κατά την υποβολή του εντύπου ΤΥ.Κ.Ο.Π. του Κώδικα Δεοντολογίας ν. 4224/2013. Τα πιστωτικά ιδρύματα είναι εκείνα που, αφού αξιολογήσουν την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη, υποβάλλουν πρόταση και ο δανειολήπτης δύναται είτε να παράσχει την συναίνεσή του στην προτεινόμενη λύση είτε να αντιπροτείνει γραπτώς είτε να δηλώσει γραπτώς την μη συναίνεσή του σε καμία πρόταση του πιστωτικού ιδρύματος. Το ανωτέρω όμως λαμβάνει χώρα σε επόμενο Στάδιο του Κώδικα Δεοντολογίας και μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων και θα εξεταστεί σε επόμενο άρθρο μας.

3. Δεν συνίσταται ο ανεπιφύλακτος προσδιορισμός της αντικειμενικής ή της εμπορικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη, καθώς αυτό ενδέχεται να περιορίσει ή να ματαιώσει δικαιώματα του δανειολήπτη στην απευκταία περίπτωση τυχόν μελλοντικής διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

4. Ο δανειολήπτης οφείλει να μεριμνά κατά την υποβολή της ΤΥ.Κ.Ο.Π. και των συνοδευτικών αυτής δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλει να λαμβάνει από το πιστωτικό ίδρυμα την προβλεπόμενη «Απόδειξη Παραλαβής», στην οποία θα πρέπει τουλάχιστον να σημειώνεται η ημερομηνία παραλαβής της ΤΥ.Κ.Ο.Π. και να επισυνάπτεται τόσο φωτοαντίγραφο αυτής όσο και του συνόλου των εγγράφων που συνυποβλήθηκαν ως ένα σώμα, με ενυπόγραφη βεβαίωση παραλαβής του συνόλου των εγγράφων, ώστε να προκύπτει, χωρίς να καταλείπεται η δυνατότητα μελλοντικής αμφισβήτησης, τι ακριβώς υποβλήθηκε και πότε.

5. Η συμπλήρωση των δαπανών διαβίωσης δέον όπως λαμβάνει χώρα με βάση τις «Εύλογες δαπάνες διαβίωσης», όπως αυτές έχουν καθοριστεί από Εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Οικονομίας και λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη, ως και τυχόν ιδιαιτερότητες που δύνανται να καταστήσουν αναγκαία την επαύξηση των δαπανών σε σχέση με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

6. Σε περίπτωση που το εισόδημα του δανειολήπτη υπολείπεται των δαπανών διαβίωσής του, δέον όπως στο πεδίο της ΤΥ.Κ.Ο.Π. «Επιδόματα δανειολήπτη από ιδιώτες» συμπληρώνεται η ένδειξη «Οικονομική Ενίσχυση από οικείους για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης» ή άλλη φράση με ανάλογο νόημα, προκειμένου να συνάγεται πώς ο δανειολήπτης διαβιώνει, καίτοι τα εισοδήματά του είναι μικρότερα των δαπανών διαβίωσής του.

7. Το έντυπο είναι καλό να συμπληρώνεται με τρόπο που δεν θα μπορούσε κατά την αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων του δανειολήπτη από το πιστωτικό ίδρυμα να οδηγήσει σε συμπέρασμα οριστικής μη βιωσιμότητας της οφειλής, καθώς θα πρέπει να προκύπτει έστω μεσοπρόθεσμη προοπτική αποπληρωμής της πραγματικής, νόμιμης και εκκαθαρισμένης οφειλής του δανειολήπτη. 

8. Ευνόητο είναι ότι η συμπλήρωση του εντύπου θα πρέπει να συμφωνεί με τα προσκομιζόμενα με αυτό οικονομικά στοιχεία και να μην παρουσιάζει αντιφάσεις ή λογική ασάφεια. 

Είναι σαφές ότι η εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, καθώς αντανακλούν την νομική άποψη του γράφοντος και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις δανειοληπτών ή ότι εξαντλούν όλα τα ζητήματα τα οποία χρήζουν προσοχής από νομικής πλευράς.

Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν σκόπιμο ο δανειολήπτης κατά την συμπλήρωση των εντύπων ΤΥ.Κ.Ο.Π. του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 να συμβουλεύεται τον Δικηγόρο του, ώστε να λαμβάνει χώρα εξατομικευμένη συμπλήρωσή του με αποκλειστικό γνώμονα τα συμφέροντα ή τα δικαιώματά του.

*του ΙΩΑΝΝΗ Ε. ΒΑΟΝΑΚΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, LL.M. ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ