Ορισμός 400 συνολικά Δικηγόρων ως προέδρων και μελών ων Επιτροπών Ενστάσεων των κτηματογραφούμενων ΟΤΑ του Ν. Αττικής.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ ζητεί από τον ΔΣΑ τον ορισμό 200 Δικηγόρων ως προέδρων(100 τακτικών με ισάρισθμους αναπληρωτές τους) και 200 Δικηγόρων ως μελών(100 τακτικών και 100 αναπληρωτών) για τις Επιτροπές Ενστάσεων των ΟΤΑ του Ν. Αττικής που είχαν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση και στους οποίπυς έγινε ή επίκειται να πραγματοποιηθεί η ανάρτηση των προσωρινών κτγη,ατολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.

Λεπτομέρειες για τον ορισμό των Δικηγόρων καθώς και το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των εν λόγω Επιτροπών μπορείτε να δείτα στα παραπάνω συνημμένα του ΕΚΧΑ ΑΕ.

http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/ethniko_ktimatologio_8.pdf

http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/nomos2308_1995.pdf

http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/538_2002.pdf

Aria Zfr

I'm the creator of my own bliss.