ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α' ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017_Ανακοίνωση για την υποβολή δικαιολογητικών στο Εφετείο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ  2017

 

(για ασκούµενους δικηγόρους που θα έχουν συµπληρώσει άσκηση µέχρι τις 14-5-2017)

 

Πληροφορούµε τους ενδιαφερόµενους ότι οι αιτήσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό θα γίνονται δεκτές από24 Απριλίου έως και 2 Μαΐου 2017 στο κτίριο του Εφετείου Αθηνών (Κυρίλλου Λουκάρεως 14), Γραφείο: 1322 - 7ος όροφος, Τηλέφωνο: 210-6404837, Ώρες: 10:00 - 14:00

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν τα εξής έγγραφα:

1.    Αίτηση συµµετοχής (βλ. συνηµµένο υπόδειγµα) µε µεγαρόσηµο 3€

2.    Υπεύθυνη δήλωση (βλ. συνηµµένο υπόδειγµα)

3.  Πιστοποιητικό συµπλήρωσης άσκησης από το ∆ικηγορικό Σύλλογο

4.   Αντίγραφο πτυχίου θεωρηµένο από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή από δικηγόρο ή πρωτότυπο

Σε περίπτωση κατόχων πτυχίου αλλοδαπής (Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος) πρέπει να προσκοµισθούν επίσης επίσηµη µετάφραση του πτυχίου και το πιστοποιητικό αναγνώρισης του πτυχίου από το ∆ΟΑΤΑΠ ή το πιστοποιητικό επάρκειας από το ∆ικηγορικό Σύλλογο.

5.  Απλή φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου

6.    ∆ιπλότυπο είσπραξης 65

Σε περίπτωση που το διπλότυπο εκδοθεί σε ηλεκτρονική µορφή (www.gsis.gr / Υπηρεσίες προς πολίτες / e-παράβολο, φορέας : Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κατηγορία παραβόλου : ∆ιαγωνισµός υποψηφίων δικηγόρων, τύπος : [7793] ∆ιαγωνισµός υποψηφίων δικηγόρων) θα πρέπει να προσκοµισθεί η εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου του taxis και η απόδειξη πληρωµής του ποσού (αν η πληρωµή γίνει σε πιστωτικό ίδρυµα) ή εκτύπωση του e-mail που αποστέλλεται ως απόδειξη ολοκλήρωσης της συναλλαγής (αν η πληρωµή γίνει µε πιστωτική / χρεωστική κάρτα απ’ ευθείας µέσω taxis)

Περαιτέρω:

α) Συνιστούµε στους υποψηφίους να προσκοµίσουν τα ανωτέρω έγγραφα στο πρωτότυπο  ή  σε θεωρηµένο αντίγραφο (γίνεται δεκτή και θεώρηση  από  δικηγόρο) µε εξαίρεση το  δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας / διαβατήριο που γίνεται δεκτό σε απλή φωτοτυπία

β) Εάν ο υποψήφιος δεν µπορεί να καταθέσει τα έγγραφα αυτοπροσώπως µπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο, στην περίπτωση όµως αυτή θα πρέπει η εξουσιοδότηση, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση να είναι υπογεγραµµένα από τον ίδιο τον υποψήφιο µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής και στα τρία έγγραφα από αρµόδια δηµόσια αρχή.

1_aitisi_ypopsifioy.doc

| 2_ypeythyni_dilosi.doc

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply