Παράσταση χωρίς δικηγόρο στο Ειρηνοδικείου από 1-1-2016 : Είναι επιτρεπτή;

Το νέο άρθρο 94  του ΚΠολΔ όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4335/2015 ορίζει τα εξής:

«1. Στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο. 2. Επιτρέπεται η δικαστική παράσταση διαδίκου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο: α) στο ειρηνοδικείο, εφόσον πρόκειται για μικροδιαφορές β) για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος.* 3. Στις περιπτώσεις της παρ.2 ο δικαστής έχει δικαίωμα, εκτιμώντας τις ιδιαίτερες περιστάσεις, να υποχρεώσει το διάδικο να προσλάβει δικηγόρο

Πλέον λοιπόν είναι υποχρεωτική  η παράσταση με δικηγόρο και  στο ειρηνοδικείο και στα ασφαλιστικά μέτρα και μόνο στις μικροδιαφορές (σήμερα μέχρι 5.000 ευρώ) χωρεί η μη παράσταση.

_________________________________________________________________________________________________

*Η αιτιολογική έκθεση του νόμου αναφέρει " Από τον κανόνα της υποχρεωτικής παράστασης µε πληρεξούσιο δικηγόρο εξαιρούνται στην παράγραφο 2 µόνο οι µικροδιαφορές, λόγω της φύσης και του ύψους του αντικειµένου των εκδικαζόµενων διαφορών, καθώς και οι περιπτώσεις αποτροπής επικείµενου κινδύνο."

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply