Παράταση προθεσμιών προσθήκης λόγω καθυστερήσεων στην απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων

Κατόπιν επικοινωνίας του ΔΣΑ με τον Προϊστάμενο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Ελευθέριο Γεωργίλη, αποτέλεσε κοινή διαπίστωση ότι η καθυστέρηση στην απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων συνιστά σοβαρό πρόβλημα που παρακωλύει το έργο των δικηγόρων και εμποδίζει την ομαλή πρόοδο των πολιτικών δικών. Με δεδομένο ότι πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος προετοιμασίας για την σύνταξη προσθήκης – αντίκρουσης, κατόπιν λήψης αντιγράφου των πρακτικών της συνεδρίασης από τους διαδίκους,  κρίθηκε σκόπιμο να παραταθεί η αντίστοιχη προθεσμία για τις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις στην απομαγνητοφώνηση.

Κατόπιν αυτού, ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών εξέδωσε τη συνημμένη ανακοίνωση με την οποία παρατείνονται οι προθεσμίες κατ’ άρθρο 237 παρ. 4 εδ. α’ ΚΠολΔ (επί υποθέσεων που δικάζονται με τον ΚΠολΔ όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τον ν. 4335/2015) για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις των διαδίκων για:

·       Τα πινάκια Γ1 – Γ2 , δικάσιμος 8.11.2016 έως τις 24.11.2016

·       Τα πινάκια ΣΤ1 -  ΣΤ5,  δικάσιμος 9.11.2016 έως τις 25.11.2016

·       Τα πινάκια Η, Η1-Η7, δικάσιμος 10.11.2016 έως τις 25.11.2016

apoihografisi.pdf

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.