Περισσότεροι Εκμισθωτές Ακινήτου

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019

Στην σύμβαση της μισθώσεως ακινήτου εκτός από την κλασσική περίπτωση σε κάθε πλευρά να είναι ένα πρόσωπο, δηλαδή ένας εκμισθωτής (συνήθως ιδιοκτήτης) και ένας μισθωτής (ενοικιαστής), μπορεί να υπάρχουν και περισσότερα του ενός πρόσωπα, όπως επί παραδείγματι περισσότεροι εκμισθωτές. Αυτό θα συμβεί στην περίπτωση όπου περισσότεροι έχουν την κυριότητα του ιδίου ακινήτου, επειδή επί παραδείγματι κληρονόμησαν τον ίδιο ακίνητο και ευρέθησαν έκαστος εξ αυτών με ποσοστά εξ αδιαιρέτου. Κατ’ αρχάς, την απόφαση για εκμίσθωση ή μη του ακινήτου στην περίπτωση περισσοτέρων συνιδιοκτητών την λαμβάνουν εκείνοι που διαθέτουν την πλειοψηφία των μεριδίων, δηλαδή οι συγκύριοι που συγκεντρώνουν αθροιστικώς ποσοστό πάνω από το 50% του ακινήτου.

Το μισθωτήριο έγγραφο μπορεί να το υπογράφουν όλοι οι συγκύριοι, δηλαδή οι εκμισθωτές του μισθίου ή ο αντιπρόσωπός τους στην Ελλάδα, ο οποίος πρέπει να διαθέτει πληρεξούσιο για μίσθωση ακινήτου και σχετικές ενέργειες. Όλες οι νομικές και δικαστικές πράξεις αναφορικώς με την μίσθωση, όπως εξώδικα, αγωγές, καταγγελία της μισθώσεως κ.α. πρέπει να γίνονται από το σύνολο των εκμισθωτών, δηλαδή να υπογράφονται από όλους του συνεκμισθωτές. Μπορεί όμως κάποιοι εξ αυτών να έχουν δώσει πληρεξουσιότητα σε έναν εκ των συνεκμισθωτών και στην περίπτωση αυτή τα νομικά και δικαστικά έγγραφα της μισθώσεως μπορεί να υπογράφονται από τον ένα μόνο εκ των συγκυρίων, στο όνομα και των λοιπών. Εάν χρειασθεί να σταλεί εξώδικο στον μισθωτή με καταγγελία της μισθώσεως και αξίωση αποδόσεως της χρήσεως του μισθίου, αυτό πρέπει να υπογράφεται από όλους τους συνεκμισθωτές. Εάν δεν υπογράφουν ένας ή περισσότεροι των συνεκμισθωτών και δεν έχουν δώσει πληρεξουσιότητα σε εκείνον που υπογράφει, το δικαστήριο που θα εκτιμήσει το εξώδικο κατά την διαδικασία αιτήσεως αποδόσεως του μισθίου ή σχετικής αγωγής, μπορεί να απορρίψει την αίτηση ή την αγωγή, ως ενεργητικώς ανομιμοποίητη, διότι δεν υπογράφεται από όλους τους συνεκμισθωτές. Αυτό συμβαίνει διότι η αξίωση για απόδοση της χρήσεως του μισθίου συνδέεται με αδιαίρετη και όχι διαιρετή ενοχή.

Όταν συνεπώς ένας ομογενής κάτοικος εξωτερικού έχει εξ αδιαιρέτου μερίδιο επί ακινήτου στην Ελλάδα, το μισθωτήριο συμβόλαιο για την εκμίσθωση (ενοικίαση) του ακινήτου από όλους τους εκμισθωτές πρέπει να συντάσσεται με ιδιαίτερη προσοχή, διότι κάθε λεπτομέρεια στην αναγραφή του τρόπου με τον οποίο παρίστανται ειδικώς οι συμβαλλόμενοι έχει μεγάλη σημασία για την περαιτέρω νομική εξέλιξη της υποθέσεως ακόμη και μετά από χρόνια, όταν και αν χρειασθεί τα έγγραφα αυτά να προσκομισθούν ενώπιον Δικαστηρίου.

*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Master of Laws. www.greekadvocate.eu bm-bioxoi@otenet.gr