Πως θα γίνεται η εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων προς το Δημόσιο (2015)

Η εκχώρηση γίνεται με την υποβολή :

α) συμπληρωμένου του σχετικού εντύπου δήλωσης εκχώρησης από τον εκχωρητή στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.,

β) περαιτέρω δικαιολογητικών που βεβαιώνουν την μη είσπραξη των μισθωμάτων,

γ)  Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986, όπου ο εκχωρητής βεβαιώνει τη μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων, το ακριβές ποσό αυτών, την ακρίβεια των κατατεθειμένων εγγράφων και τη μη κατοχή άλλων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων πλην των κατατεθειμένων.

 Το Δημόσιο ωφελείται καθώς  τα ανείσπρακτα ενοίκια θα καταχωρίζονται αυτομάτως στο gsis ως οφειλή του ενοικιαστή (!)( την νομιμότητα ή όχι αυτής της κίνησης, δεν μπορούμε να την κρίνουμε πρόχειρα). Η εκχώρηση γίνεται υποχρεωτικά μετά το πέρας του φορολογικού έτους στο οποίο αφορά και πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ενώ ολοκληρώνεται με μόνη τη μονομερή δήλωση του εκχωρητή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ρητή αποδοχή της εκχώρησης από το Δημόσιο

Παρακάτω, σχέδιο του εντύπου της εκχώρησης.
ekxvrhsh_3_6_2015

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply