ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕ ΣΤΙΣ 22-06-2016

Πρακτικά Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΕ, 121/22-06-2016.

Στην Αθήνα, σήμερα, 22-06-2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της ΄Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (Πρωτοδικείο Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 6, γραφείο 210) συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΔΕ κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 191/14-6-2016 κλήσης για συνεδρίαση με θέματα:

1)Συζήτηση για τα θέματα που θα τεθούν σε προσεχείς συναντήσεις με κυβερνητικούς εκπροσώπους, πολιτικά κόμματα και λοιπούς φορείς της Δικαιοσύνης,

2)Ενημέρωση από το προηγούμενο Προεδρείο για εκκρεμότητες και άμεσες προτεραιότητες

3)Συζήτηση για το ζήτημα της αποδοχής ή μη στο μέλλον χορηγιών από τράπεζες ή οποιονδήποτε ιδιώτη

4)Εξέταση του αιτήματος που κατατέθηκε περί της δυνατότητας αποχώρησης Εφετών και Ειρηνοδικών στο 67ο έτος της ηλικίας τους

5)Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής τέκνων δικαστικών λειτουργών σε παιδικές κατασκηνώσεις και προγράμματα (camp) χωρίς διανυκτέρευση

6)Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από τους κ.κ. Συμβούλους.

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, παρόντα ήταν τα εξής μέλη:

1)Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρόεδρος ΕΔΕ,

2)Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης , Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΔΕ,

3)Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης , Β΄Αντιπρόεδρος ΕΔΕ,

4)Νικόλαος Σαλάτας, Εφέτης , Γενικός Γραμματέας ΕΔΕ,

5)Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ. ,

6)Δημήτριος Φούκας, Πρωτοδίκης, Αναπλ. Γ.Γ. ,

7)Αγγελική Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκης, Ταμίας–Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών,

8)Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης, Αναπλ. Ταμίας-Υπεύθ. Διαχ. Οικονομικών.

Επίσης, παρόντες ήταν οι Πρόεδροι των Εφετειακών Επιτροπών:

1)Χρήστος Νάστας, Εφέτης, Πρ. Εφετειακής Επιτρ. Θεσσαλονίκης,

2) Νικόλαος Πουλάκης, Εφέτης, Πρ. Εφετειακής Επιτρ. Λάρισας,

3)Γρηγόριος Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης, Πρ. Εφετειακής Επιτρ. Πατρών,

4) Ευγενία Μπιτσακάκη, Εφέτης, Πρ. Εφετειακής Επιτρ. Κρήτης.

Λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παράγραφος 3 του Καταστατικού της ΕΔΕ,  καθόσον παρευρίσκονται λιγότερα των εννέα (9) μελών του Δ.Σ., η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 27-06-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Χριστόφορος Σεβαστίδης                              Νικόλαος Σαλάτας

Πρόεδρος Πρωτοδικών                                         Εφέτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης , Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΔΕ,

Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης , Β΄Αντιπρόεδρος ΕΔΕ,

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ. ,

Δημήτριος Φούκας, Πρωτοδίκης, Αναπλ. Γ.Γ. ,

Αγγελική Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκης, Ταμίας– Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών,

Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης, Αναπλ. Ταμίας-Υπεύθ. Διαχ. Οικονομικών

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.