Πρακτική στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Για τη θέση -> Directorate Risk Management

Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος  για την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας έναντι των χρηματοοικονομικών κινδύνων για το Ευρωσύστημα κατά τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και της ΕΚΤ κατά τη διεξαγωγή των εργασιών των επενδύσεων.
Καταληκτική προθεσμία : 13-06-2016

Για τη θέση -> Money Market and Liquidity Division

Η πρακτική αφορά την ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση των πάγιων διευκολύνσεων και τις πράξεις ανοικτής αγοράς.
Καταληκτική προθεσμία : 13-06-2016