ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Κέρκυρας
Αφού λάβαμε υπόψη την από 25-4-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Α΄ 86/25-4-2020), με την οποία τροποποιείται μερικώς η υπ’ αρίθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/11-4-2020 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας - Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 833Β/12-3-2020) – Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28-4-2020 έως και 15-5-2020 και τις ανάγκες της υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κέρκυρας, ορίζεται με την επιφύλαξη νεότερης Πράξης, ότι:
Ι. Κατά το χρονικό διάστημα από την 28η Απριλίου 2020 έως και την 15η Μαϊου 2020 δεν θα εκδικαστούν: α) οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση β) οι υποθέσεις του Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου γ) δεν θα λάβει χώρα η έναρξη της συνόδου του ΜΟΔ, εφόσον κατά τη σύνοδο του μηνός Μαϊου 2020, δεν υπάρχει προσδιορισμένη προς εκδίκαση υπόθεση που να εμπίπτει στις ε’ και στ’ της ΚΥΑ, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 παρ.2 δ΄ της ΚΥΑ, δ) τα αδικήματα που υπάγονται στην αυτόφωρη διαδικασία θα εκδικάζονται, εφόσον αφορούν κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων της αυτόφωρης διαδικασίας κατ’ άρθρο 4 παρ.2 γ΄ της ΚΥΑ,
Η κλήρωση για τη σύνθεση της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων θα λάβει χώρα κανονικά προκειμένου ιδίως, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 4 παρ.2 α΄ της ΚΥΑ να εκδικαστούν, οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Ειδικότερα, αναφορικά μόνο με τις υποθέσεις εξάλειψης προσημειώσεων, αυτές δύναται να εκδικάζονται σε καθημερινή βάση από τον εκάστοτε Πρόεδρο Υπηρεσίας, υπό τις κάτωθι αναφερόμενες τηρούμενες προϋποθέσεις κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 4 και 7 της ΚΥΑ.
ΙΙ. Ως προς την λειτουργία της Γραμματείας του Πρωτοδικείου, αυτή αναστέλλεται απολύτως, εκτός των ρητώς αναφερόμενων εξαιρέσεων και ειδικότερα:
α) το Τμήμα Κατάθεσης δικογράφων, είτε ενώπιον του Πολυμελούς, είτε ενώπιον του Μονομελούς δεν θα δέχεται καμία κατάθεση οποιουδήποτε είδους δικογράφου, προτάσεων κλπ. (χωρίς εξαίρεση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου περί διαμεσολάβησης) κατ΄ άρθρο 4 παρ.1 α΄ και β΄ της ΚΥΑ, εκτός αποκλειστικά και μόνο από την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά τις ειδικώς προαναφερόμενες εξαιρέσεις, επιπλέον δε και των αιτήσεων προσωρινής διαταγής, οι οποίες θα λαβαίνουν χώρα χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, ενώ σε όσες υποθέσεις έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή έως τη συζήτηση της υπόθεσης, αυτή θα παραταθεί οίκοθεν από τον στον Πρόεδρο Υπηρεσίας έως και την έκδοση απόφασης, κατ΄ άρθρο 4 παρ.2 β΄ της ΚΥΑ,
Οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων νέας τακτικής πολυμελούς και μονομελούς (100 ημέρες) καθώς και οι προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης- αντίκρουσης (115 ημέρες), εφόσον λήγουν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, παρατείνονται ισάριθμες ημέρες από τη λήξη του διαστήματος της αναστολής.
β) το Τμήμα Πιστοποιητικών Διαθηκών - Σωματείων - Εταιρικών θα εκδίδει πιστοποιητικά που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και μόνο μετά την αιτιολόγηση της αίτησης ενόψει α) κατεπείγοντος, εφόσον κριθεί το έννομο συμφέρον και β) της κατάθεσης αίτησης για μία των περιπτώσεων που προβλέπονται κατ’ εξαίρεση από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.2 α΄ της ΚΥΑ γ) το Τμήμα Δημοσίευσης Πολιτικών Αποφάσεων θα λειτουργεί κανονικά για τη δημοσίευση, ενώ όπου χρειάζονται αντίγραφα αποφάσεων αυτά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά κατόπιν σχετικού επίσης ηλεκτρονικού αιτήματος (το οποίο θα περιλαμβάνει τα δέουσες διατυπώσεις) με χρήση μεγαρόσημων σε μορφή e – Παραβόλου. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική διακίνηση οι ώρες χορήγησης αντιγράφων περιορίζονται στο διάστημα από 09.00 έως 13.00, αφού προηγουμένως έχει διατυπωθεί τηλεφωνικό αίτημα. Τα ανωτέρω ισχύουν, στο μέτρο που τα αφορούν και για τα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφερείας του Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
ΙΙΙ. Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 4 και 7 της ΚΥΑ, προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και λαμβανομένου υπόψη, ότι το υγειονομικό υλικό που παρασχέθηκε στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας, περιορίστηκε σε έξι τεμάχια μασκών, ένα πακέτο γάντια και 6 φιάλες αντισηπτικού 500 ml εκάστου, με αποτέλεσμα να μην δύναται να παρασχεθούν κατ’ αντικειμενική αδυναμία, τα ανάλογα μέσα προφύλαξης, ορίζεται ότι:
1) Πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας, τόσο για τα πρόσωπα της έδρας, όσο και από τους συνηγόρους και διαδίκους.
2) Χρήση αντισηπτικού, τόσο για τα πρόσωπα της έδρας, όσο και από τους συνηγόρους και διαδίκους.
3) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο.
4) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ..
Ειδικότερα, προκειμένου να καταστεί εφικτό να τηρηθούν τα υπό στοιχείο 3 και 4 ως άνω προβλεπόμενα ορίζεται, ότι:
Α) Η μόνη διαθέσιμη είσοδος των Δικαστηρίων, θα είναι αυτή από την οδό Κολοκοτρώνη (έναντι Φυλακών), από την οποία και μόνο θα διενεργείται η είσοδος και μετάβαση στα γραφεία του κτιρίου, με την επισήμανση α) ότι η είσοδος στο κτίριο επιτρέπεται μόνο για ενέργειες σχετιζόμενες με την εκδίκαση των κατ’ εξαίρεση, κατά τα προεκτεθέντα, υποθέσεων α) ότι απαγορεύεται η χρήση για τους δικηγόρους και τους πολίτες των περιφερειακών ανελκυστήρων, επιτρεπόμενης της χρήσης μόνο των κεντρικών, ήτοι αυτών που υπάρχουν αμέσως μετά την είσοδο από την οδό Κολοκοτρώνη κι εκτείνονται σε όλους του ορόφους, β) ότι όλες οι περιφερειακές πόρτες του κτιρίου, εκατέρωθεν των σε κάθε όροφο αιθρίων θα παραμένουν κλειστές, απαγορευόμενης της εισόδου και εξόδου από αυτές, γ) κατά την έλευση οποιουδήποτε συνηγόρου ή πολίτη, στο Δικαστικό Μέγαρο, θα διενεργείται έλεγχος προ της εισόδου του στο κτίριο, της τήρησης του κωδικού Β2 (για όσο διαρκεί), προκειμένου να διερευνάται το νόμιμο και αναγκαίο για τη μετακίνησή του, προαπαιτούμενο από αρμόδιο υπάλληλο ή αστυνομικό, οπότε παρακαλούνται όλοι να διαθέτουν όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά (δικηγορική ταυτότητα, κλπ.), προκειμένου να διεξάγεται με ασφάλεια η κίνηση των συνηγόρων και πολιτών εντός του Δικαστικού Μεγάρου
Β) προτού μεταβεί ο οποιοσδήποτε διάδικος ή συνήγορος στο Δικαστικό Μέγαρο, προκειμένου να διενεργηθούν τα νόμιμα, μόνο για ενέργειες σχετιζόμενες με την εκδίκαση των κατ’ εξαίρεση, κατά τα προεκτεθέντα, υποθέσεων, απαιτείται να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Γραμματεία, μετά από τηλεφωνική κλήση, ώστε να ελεγχθεί η εξάλειψη ταυτόχρονης αθρόας προσέλευσης συνηγόρων και διαδίκων, οριζόμενης συγκεκριμένης ώρας προσέλευσης εκάστου. Ειδικότερα δε, για τις υποθέσεις εξάλειψης προσημείωσης, ορίζεται ότι η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων θα λαμβάνει χώρα, μετά από σχετική τηλεφωνική συνεννόηση με τη Γραμματεία, από τις 10:00 έως τη 13:00 εκάστης εργάσιμης ημέρας, ανά μία ώρα και η συζήτησή τους, θα λαμβάνει χώρα στην αίθουσα της Ολομέλειας των Δικαστών του Γ΄ ορόφου.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω θα ισχύσουν και σε περίπτωση παράτασης των μέτρων ασφαλείας, με σχετική Υπουργική Απόφαση.
Κέρκυρα, 27 Απριλίου 2020
Η
Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ευανθία- Ευαγγελία-Δαρκούδη