Προκηρύχθηκαν 10 θέσεις πτυχιούχων Νομικής στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Δημοσιεύθηκε Προκήρυξη Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών).

Η ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (46) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) θα γίνει ως εξής: α) Κλάδος ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Νομικής), δέκα (10) θέσεις και β)
Κλάδος ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Οικονομικών), τριάντα έξι (36) θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της κάτωθι  προκήρυξης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Leave a reply