Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την εισαγωγή είκοσι πέντε (25) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 αρχίζει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών είκοσι πέντε 25 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • να έχουν την ελληνική ιθαγένεια,
  • να έχουν συμπληρώσειτο 21ο έτος της ηλικίας τους,
  • να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής
  • προκειμένου για άνδρες να έχουν εκπληρώσειτις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές

Τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα εξεταστέα μαθήματα κ.λπ ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 17/1999 ΦΕΚΑΊΟ όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 23/2017 ΦΕΚ Α43 καθώς και στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με σχετική εξουσιοδότηση ή η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για το διαγωνισμό των Ακολούθων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671, Αθήνα, γραφείο 208 ώρες 1 1 00-13:00 καθημερινά τηλ 210-3681 139 3681 138) αίτησης συμμετοχής, υπεύθυνης δήλωσης σε ειδικό έντυπο μαζί με πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας και λοιπά δικαιολογητικά από την επομένη της δημοσιεύσεως της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ μέχρι και την 1η Μαρτίου 2019.  Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

 

Το έντυπο συμμετοχής, το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, και άλλα συναφή στοιχεία (Προεδρικό Διάταγμα 23/2017) και ενδεικτική βιβλιογραφία είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;