ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ Δ31

ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/vση : Λ. Μεσογείων 96

Ταχ. Κώδικας : 115 27

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο : 210.7767230-236

Fax : 210.7767450

Αθήνα, 29 -3-2016

Αριθ. πρωτ: 21806 οικ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων: α) 3 - όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 9,10 και 12 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012- έως και 14 του ν. 2318/1995 (Α΄ 126) «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών», β) 7 παρ.2 του ν.3528/2007 όπως ισχύει και γ) της υποπαραγράφου Γ3 της παραγράφου Γ του ν. 4336/2015 (Α΄94)

2. Τη με αριθ. 72923/29-10-2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895)

3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθ: α) 11664/27-2-1996 «Καθορισμός της ύλης από την οποία λαμβάνονται τα θέματα για το διαγωνισμό δικαστικών επιμελητών» (Β΄ 155), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ.17822/21-3-2008 όμοια απόφαση (Β΄ 558) και β) 39782/23-4-1997 «Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών» (Β΄ 358)

4. Τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 6 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45), όπως ισχύει και

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Οι θέσεις αυτές ανά περιφέρεια Συλλόγου είναι οι εξής:

Α) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών,

Πειραιώς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας

1. Εφετείο Αθηνών

2. Εφετείο Πειραιώς

3. Εφετείο Ευβοίας

4. Εφετείο Δωδεκανήσου

5. Εφετείο Αιγαίου

23

4

1

1

1

Β) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης

Εφετείο Θεσσαλονίκης

20

Γ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Πατρών

και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος

  1. Εφετείο Πατρών 5

2. Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος 5

1

Δ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων και και Καλαμάτας

  1. Εφετείο Ναυπλίου 3

2. Εφετείο Καλαμάτας 1

Ναυπλίου

Ε) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας και

Δυτικής Μακεδονίας

1. Eφετείο Λάρισας 6

2. Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας 2

ΣΤ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Κρήτης

και Ανατολικής Κρήτης

1. Εφετείο Ανατολικής Κρήτης 4 4

2. Εφετείο Κρήτης 2

Ζ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης

Εφετείο Θράκης 7

Η) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ιωαννίνων

και Κέρκυρας

Εφετείο Κέρκυρας 1

- Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2318/1995 και τη με αριθ. 39782/1997 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1976 έως και 1994.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στον Γραμματέα του Εφετείου της επιλογής τους, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τον διαγωνισμό. Στην αίτηση μπορεί να δηλωθεί και δεύτερη προτίμηση μόνο για την περιφέρεια Εφετείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου Συλλόγου.

Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται τα εξής:

α. Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική και πρακτική άσκηση.

β. Τίτλος σπουδών (πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου).

γ. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 2318/1995.

δ. Απόδειξη καταβολής ποσού πενήντα ( 50) ευρώ ως εξέταστρα.

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς: α) στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και την Πολιτική Δικονομία, β) στον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική Δικονομία, γ) στον Αστικό Κώδικα και το Εμπορικό Δίκαιο.

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επιτυχόντες θεωρούνται κατά σειρά επιτυχίας τόσοι, όσες είναι και οι κενές οργανικές θέσεις, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5), με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2318/1995.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για τον καθορισμό της σειράς των ισοβαθμούντων διενεργείται κλήρωση από την οικεία εξεταστική επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση.

- Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κύκλο επιμορφωτικών διαδικασιών (σεμιναρίων). Για το σκοπό αυτό οι ανωτέρω πρέπει να απευθυνθούν

στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Καρόλου 28 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, τηλ. 210-3307127 - FAX 210-3306109), η οποία σύμφωνα με το νόμο είναι αρμόδια για τον καθορισμό των λεπτομερειών και του τόπου όπου θα λάβουν χώρα οι ως άνω επιμορφωτικές διαδικασίες.

- Όσοι αποφοιτήσουν υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων, να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αίτηση διορισμού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

β. Πιστοποιητικό υγείας, που θα προκύπτει από γνωμάτευση παθολόγου και ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών

γ. Γραμμάτια διορισμού υπέρ i) Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Νομικών (από το ΕΤΑΑ/ Τ.Α.Ν.-Σωκράτους 53 ή υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος) και ii) Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (από υποκατάστημα της ΑLPΗΑ BANK ) και

δ. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης και πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ (προκειμένου για άνδρες), αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply