Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2015/2376 & άλλες διατάξεις! (ν.4474/2017)

*της Αναστασίας Σκανδάλη ,ασκούμενης δικηγόρου στο ΔΣ Καστοριάς

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4474/2017 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις" ο οποίος περιέχει σειρά σημαντικών φορολογικών διατάξεων .

Μεταξύ άλλων προβλέπεται :

-Η ενσωμάτωση στην εσωτερική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας (EE) 2015/2376 του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Τροποποίηση του ν. 4072/2012 και 4170/2013 (άρθρα 1-6)

-Η τροποποίηση του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), ως προς τις πράξεις που θεωρούνται ως παράδοση αγαθών και προστίθενται στα δώρα που εξαιρούνται, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής κρίσης, τα είδη σίτισης που παραδίδονται στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να διανεμηθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.Τροποποιείται, επίσης, το άρθρο 35 του ανωτέρω Κώδικα, ως προς τον υπόχρεο απόδοσης του Φ.Π.Α στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων. (άρθρο 7)

- Η από 1.1.2017, απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων.(άρθρο 10)

- Ρυθμίσεις της ΑΑΔΕ για την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (άρθρο 11)

- Τροποποιήσεις στον Κώδικά Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Προστίθενται νέες περιπτώσεις διαδικαστικών παραβάσεων σχετικά με την έκδοση ή λήψη παραστατικών για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. κ.λπ. και ορίζονται, κατά περίπτωση, οι αντίστοιχες κυρώσεις. (άρθρο 12)

- Τροποποιήσεις στον ΕΝΦΙΑ: Παύει, να είναι υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α ο σύνδικος της πτώχευσης, για την πτωχευτική ακίνητη περιουσία. Παραμένει, ωστόσο, η υποχρέωση αυτού για υποβολή της δήλωσης ακινήτων για λογαριασμό όμως του πτωχού, (σήμερα, η υποχρέωση αυτή υφίσταται για λογαριασμό του συνδίκου πτώχευσης).

Δεν συνυπολογίζεται και για τα έτη 2017 και 2018 (ίσχυε ειδικά για το έτος 2016) στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματική ΕΝΦΙΑ, η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού

Προβλέπεται ότι, το σχετικό πιστοποιητικό που αφορά ακίνητο πτωχού, χορηγείται στον σύνδικο, εφόσον το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α και Φ.Α.Π. και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τους εν λόγω φόρους για το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Χορηγείται ένα ενιαίο πιστοποιητικό για το σύνολο των ακινήτων, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή/και Φ.Α.Π. εφόσον με το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού προσώπου και το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων αποδίδεται, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, από το συμβολαιογράφο μέσα στην προθεσμία των τριών (3) εργασίμων ημερών.(άρθρο 13)

- Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων της απαλλαγής από το φόρο για την αιτία θανάτου απόκτηση πρώτης κατοικίας συμπεριλαμβάνοντας: τους υπηκόους των χωρών του Ε.Ο.Χ το σύνολο των Ελλήνων και πολιτών των κρατών - μελών της Ε.Ε. ανεξάρτητα αν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ή μη. (άρθρο 14)

- Καθορίζεται και για τα έτη 2016-2019 ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής, για τις επιχειρήσεις του άρθρου 43 του ν.4111/2013, όπως ισχύει, της ειδικής δήλωσης εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος. (άρθρο 15)

-Καταργείται, εφεξής, η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων

- Η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων (άρθρο 30)

-Η αύξηση του αριθμού των αγροτών οι οποίοι από 1.1.2016 θα δικαιούνται τη μείωση φόρου εισοδήματος. (άρθρο 34)

Δείτε το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Leave a reply