ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Ηλιούπολης προσκαλεί 2 άτομα που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) µηνών στην Νοµική Υπηρεσία.

Το χρονικό διάστηµα της άσκησής τους, ορίζεται σε έξι (6) µήνες µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστηµα (6) µηνών µετά από αίτηση του υποψήφιου και την αποδοχή της παράτασης από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα ∆ικηγόρων. Την προσεχή περίοδο η εξάµηνη άσκηση των ασκουµένων στην Νοµική Υπηρεσία ξεκινά από 1η Αυγούστου 2016 και λήγει την 31 Ιανουαρίου 2017.

Το ωράριο της ηµερήσιας απασχόλησης των ασκούµενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα µε τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης του ελέγχου του παρουσιολογίου τους θα είναι ο Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηλιούπολης. Η µηνιαία αποζηµίωση των ασκούµενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ, ενώ στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούµενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον ∆ήµαρχο Ηλιούπολης, κατόπιν εισηγητικού σηµειώµατος της Νοµικής Υπηρεσίας.

Η αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκουµένων δικηγόρων στο ∆ήµο Ηλιούπολης υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο εγγράφως ή µε εξουσιοδότησή του στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηλιούπολης εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης (δηλαδή µέχρι 15/07/2016), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 µε 15:00µ.µ. και η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.ilioupoli.gr). Αιτήσεις γίνονται δεκτές µόνο για τους ασκούµενους δικηγόρους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή τους έχοντες καταθέσει αίτηση άσκησης στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση και τα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%A0%CE%A6%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A7%CE%92%CE%99?inline=true

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;