Πρόσκληση προς υποβολή μελετών από νέους επιστήμονες (call for papers) από την ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Εταιρία Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ) οργανώνει τον Οκτώβριο 2017 στο Ναύπλιο το 2ο ετήσιο συνέδριό της, με θέμα «Νομικά προβλήματα των διαδικτυακών συναλλαγών». Σε αυτό το πλαίσιο, και ειδικότερα για τους σκοπούς της ενότητας του συνεδρίου με θέμα «Διαδίκτυο και πνευματική ιδιοκτησία», η ΕΜΕΟΔ προσκαλεί νέους επιστήμονες, που είναι διδάκτορες ή υποψήφιοι διδάκτορες νομικής και έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.1982, να υποβάλουν μελέτη, της οποίας το θέμα θα είναι, κατά την επιλογή εκάστου συμμετέχοντος, ένα από τα ακόλουθα δύο:

α) Η δωσιδικία για την προστασία του δημιουργού στο Διαδίκτυο (βλ. ΔικΕΕ, υπόθ. C-441/13 Pez Heiduk)

β) Η προστασία των βάσεων δεδομένων (βλ. ΔικΕΕ, υπόθ. C-30/14 Ryanair).

Οι μελέτες πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 20/8/2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@emeod.gr και να μην υπερβαίνουν τις 10.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων). Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΕΟΔ θα επιλέξει κατά την ελεύθερη κρίση του αν και ποια μελέτη θα συμπεριλάβει στο πρόγραμμα του συνεδρίου. Η μελέτη που θα επιλεγεί θα παρουσιαστεί σε εικοσάλεπτη εισήγηση την 7/10/2017 και θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. Για τη μελέτη που θα επιλεγεί προς παρουσίαση προβλέπεται και χρηματικό βραβείο € 1.000. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΕΟΔ μπορεί να αποφασίσει κατά την κρίση του να συμπεριλάβει στα πρακτικά του συνεδρίου μία ακόμη μελέτη, όχι του ιδίου θέματος με εκείνη που θα παρουσιαστεί σε προφορική εισήγηση.

Συνημμένα αρχεία: