Πρόσκληση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για συνεργασία με 15 Δικηγόρους Αθηνών και Θεσ/νίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 14/12/2016

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προσκαλεί όσες/ους δικηγόρους, µέλη των οικείων ∆ικηγορικών Συλλόγων Αθηνών & Θεσσαλονίκης διορισµένους τουλάχιστον στο Εφετείο επιθυµούν να συνεργαστούν µε το Τ. Π. & ∆ανείων, για την υπεράσπιση νοµικών υποθέσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας (Αθήνας) και του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης του Τ. Π. & ∆ανείων, που αφορούν σε αντικείµενα του εµπορικού κλάδου, όπως αυτός προσδιορίζεται µε το άρθρο 4 του ν.3965/2011, όπως ισχύει, και τη µε αριθµ. 2/23510/0094/30-3-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1083/τ.Β΄/9-4-2012), ενώπιον των εν γένει ∆ικαστηρίων, Υπηρεσιών και Αρχών, να υποβάλουν αίτηση, από 14-12-2016, ηµεροµηνία ανάρτησης στη ιστοσελίδα του Τ. Π. & ∆ανείων, και ηµεροµηνία λήξης την 10-1-2017.

Σύμφωνα με το ΤΠΔ, ο αριθµός των απαιτούµενων δικηγόρων για συνεργασία, ήτοι, α. δέκα (10) δικηγόροι για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσία του Τ. Π. και ∆ανείων β. πέντε (5) δικηγόροι για τις ανάγκες του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης του Τ.Π. και ∆ανείων.

65ix469ii7-58ps.pdf

Στο παραπάνω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και αίτηση υποβολής ενδιαφέροντος.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.