Ψηφιακά πειστήρια - διασυνοριακή πρόσβαση σε ψηφιακά πειστήρια

Βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε ψηφιακά πειστήρια

Σήμερα, παραπάνω από το ½ των εγκληματολογικών ερευνών περιλαμβάνει ένα αίτημα για διασυνοριακή πρόσβαση σε ψηφιακά πειστήρια, όπως μηνύματα στο κινητό, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογές μηνυμάτων.Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες, οι οποίοι θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν τη διαδικασία πρόσβασης των αστυνομικών και δικαστικών αρχών στα ψηφιακά πειστήρια που χρειάζονται στις έρευνες, με στόχο να πιάσουν και να καταδικάσουν εγκληματίες και τρομοκράτες.

Για να καταστεί ευκολότερο και ταχύτερο για τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές να αποκτήσουν τα ψηφιακά πειστήρια που χρειάζονται για να διερευνήσουν και τελικά, να διώξουν εγκληματίες και τρομοκράτες, η Επιτροπή πρότεινε στις 17 Απριλίου 2018 νέους κανόνες με τη μορφή Κανονισμού και Οδηγίας που:

  • θα δημιουργήσουν μια Ευρωπαϊκή Εντολή Παράδοσης: αυτό θα επιτρέπει στη δικαστική αρχή ενός κράτους-μέλους να αποκτήσει ψηφιακά πειστήρια (όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα στο κινητό ή εφαρμογές μηνυμάτων, καθώς και πληροφορίες για τον εντοπισμό ενός δράστη σανένα πρώτοβήμα) απευθείας από πάροχο υπηρεσιών ή από νόμιμο εκπρόσωπό του σε άλλο κράτος-μέλος, το οποίο θα είναι υποχρεωμένο να απαντήσει εντός 10 ημερών ή6 ωρών, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σε σύγκριση με την προθεσμία 120 ημερών για την υπάρχουσα Ευρωπαϊκή Εντολή Ερευνας ή το διάστημα περίπου 10 μηνών για τη διαδικασία Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής)·
  • θα δημιουργήσουν μια Ευρωπαϊκή Εντολή Διαφύλαξης: αυτό θα επιτρέπει στη δικαστική αρχή ενός κράτους-μέλους να ζητήσει από έναν πάροχο υπηρεσιών ή από το νόμιμο εκπρόσωπό του σε άλλο κράτος-μέλος να διαφυλάττει συγκεκριμένα δεδομένα ενόψει επακόλουθου αιτήματος για την παραγωγή αυτών των δεδομένων μέσω αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας ή Ευρωπαϊκής Εντολής Παράδοσης·
  • θα περιλαμβάνουν ισχυρές εγγυήσεις: οι νέοι κανόνες εγγυώνται την ισχυρή προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων για το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Οι πάροχοι υπηρεσιών και τα πρόσωπα των οποίων ζητούνται τα δεδομένα, θα επωφεληθούν από διάφορες εγγυήσεις και θα δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν ένδικα μέσα·
  • θα υποχρεώνουν τους παρόχους υπηρεσιών να ορίζουν νομικό εκπρόσωπο στην Ένωση:με στόχο να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πάροχοι που προσφέρουν υπηρεσίες στην Ένωση υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις, ακόμη και αν η έδρα τους βρίσκεται σε τρίτη χώρα, αυτοί οφείλουν να ορίσουν έναν νόμιμο εκπρόσωπο στην Ένωση για τη λήψη, τη συμμόρφωση και την εκτέλεση αποφάσεων και εντολών·
  • θα παρέχουν ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις και τους παρόχους υπηρεσιών: ενώ σήμερα οι αρχές επιβολής του νόμου εξαρτώνται συχνά από την καλή θέληση των παρόχων υπηρεσιών να τους παράσχουν τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται, στο μέλλον, εφαρμόζοντας τους ίδιους κανόνες πρόσβασης για όλους τους παρόχους, θα βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, αλλά και η σαφήνεια.

Οι νέοι κανόνες είναι το αποτέλεσμα μιας διετούς διαδικασίας που απορρέει από ισχυρές κλήσεις σε δράση από τα κράτη-μέλη και τη βιομηχανία. Αυτή περιλάμβανε μια λεπτομερή εκτίμηση των επιπτώσεων αναλύοντας το πρόβλημα, τις επιλογές και τις επιπτώσεις των διαφόρων επιλογών, υποστηριζόμενη από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένης μιας δημόσιας διαβούλευσης.

*Η μετάφραση έγινε από τη Βαλεντίνα Κουμούλου, προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρας. (ec.europa.eu)

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;