ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Η ΜΟΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ.

H συντριπτική πλειοψηφία των φυσικών προσώπων, των ατομικών και εμπορικών επιχειρήσεων κάθε είδους, λόγω και της μακροχρόνιας κρίσης έχουν σοβαρά ζητήματα μακροχρόνιου και συχνά ληξιπρόθεσμου δανεισμού.

Το τελευταίο έτος, οι αιτήσεις πτώχευσης έχουν πολλαπλασιαστεί, υπό το φόβο διαρκούς διόγκωσης των οφειλών και με δεδομένο ότι με μία σωστή νομική καθοδήγηση και συνδρομή, ο οφειλέτης θα μπορέσει να βρει μία διέξοδο στον οικονομικό λαβύρινθο των μεγάλων οφειλών και των μη λειτουργικών/κερδοφόρων επιχειρήσεων.

Πολλοί εξ αυτών έχουν πλέον παύσει τις δραστηριότητές τους ή/και έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμών. Πλέον με το Νόμο Ν. 4738/2020 επιφυλάσσεται μια διαφορετική, πιο άμεση και πιο απλουστευμένη  διαδικασία πτώχευσης, ώστε τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις τους να μπορέσουν να βάλουν ένα τέλος στο φαύλο κύκλο παραγωγής ζημιών και να μπορέσουν να επανέλθουν στην οικονομική ζωή χωρίς χρέη.

Η 15ετής οικονομική κρίση, η πανδημία του κορονοϊού, η κατακόρυφη αύξηση των κόκκινων δανείων σε συνδυασμό με την απουσία μηχανισμού αποτελεσματικής ρύθμισης των οφειλών προς τα funds αλλά και ο διαρκώς αυξανόμενος πληθωρισμός έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα σωρευμένων οφειλών στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις.

Η απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης που έχει πλέον καθιερωθεί αφορά τη διαδικασία πτώχευσης μικρού αντικειμένου. Ως πτώχευση μικρού αντικειμένου στα φυσικά πρόσωπα λαμβάνεται ως κριτήριο η περιουσία του προσώπου. Σημειώνεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα η αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Ειδικότερα, η αξία της ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων υπολογίζεται με βάση τη φορολογητέα αξία υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Για τα νομικά πρόσωπα, ως πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου ορίζονται εκείνες, στις οποίες ο οφειλέτης (νομικό πρόσωπο) πληρεί  ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας (άρθρο 2 του ν. 4308/2014) και ειδικότερα: α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ, β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ, γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

Προϋπόθεση κήρυξης σε πτώχευση είναι η παύση πληρωμών, η οποία θεωρείται δεδομένη, όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής.

Αν η αίτηση κατατεθεί από τον οφειλέτη, θα πρέπει παράλληλα να υποβάλλει σε πρωτότυπο, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 250 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, με εξαίρεση α) ανεξασφάλιστα περιουσιακά στοιχεία μικρής αξίας και β) το ετήσιο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Βασική συνέπεια της πτώχευσης μικρού αντικειμένου είναι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του. Η εν λόγω διευκόλυνση παρέχεται τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα.

Η απαλλαγή οφειλών επέρχεται:

α) σε 1 έτος μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει περιουσία, η οποία και θα ρευστοποιηθεί κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 1 έτος το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει το 5-πλάσιο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.

ή

β) σε 3 έτη μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία ή διαθέτει περιουσία μικρής αξίας, η οποία και θα ρευστοποιηθεί κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 3 έτη το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Σημειώνεται ότι ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να πληρώσει στους πιστωτές ποσά που είναι ακατάσχετα (π.χ. οριζόντιο ακατάσχετο, ακατάσχετα κοινωνικά επιδόματα, ακατάσχετες αγροτικές επιδοτήσεις).

Ο οφειλέτης που επιθυμεί να λάβει τη 2η ευκαιρία θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν δικηγόρο, έτσι ώστε να υποβάλλει αίτηση, για λογαριασμό του, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Σημειώνεται ότι μερικές πληροφορίες της αίτησης αποτελούν δημόσια στοιχεία και ως εκ τούτου δημοσιεύονται στη Λίστα Δημοσιεύσεων, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας. Μετά την υποβολή της αίτησης την υπόθεση αναλαμβάνει ένας πιστοποιημένος Διαχειριστής Αφερεγγυότητας που αποτελεί μέλος του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, το οποίο τηρείται από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

Από τη συστηματική ενασχόλησή μας με το συγκεκριμένο αντικείμενο έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι οφειλέτες ιδίως τα τελευταία έτη οπότε και σταμάτησε να ισχύει ο νόμος Κατσέλη (που βέβαια αφορούσε μόνον φυσικά πρόσωπα) προσπαθούν παντί τρόπω να εξεύρουν λύσεις μόνιμου και οριστικού χαρακτήρα για τις συσσωρευμένες οφειλές. Η πτώχευση είναι σίγουρα μία λύση για πολλούς οφειλέτες, οι οποίοι επιθυμούν να τεθεί ένα τέλος στη διόγκωση και προσαύξηση των οφειλών και τη σταδιακή επάνοδο στην οικονομική δραστηριότητα, εφόσον το θελήσουν.

Μαρία Μοσχοπούλου

Μαρία Μοσχοπούλου και Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο

info@mmlegal.gr

Leave a reply