Report on Insurance Working Group meeting, in Vienna 22/ 02/ 2017

Report on Insurance Working Group meeting, in Vienna 22/ 02/ 2017

( Συμμετέχοντες: Χάρης Κονδύλης )

Χάρης Κονδύλης

1)    Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης

Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία έλαβε μέρος στις Βρυξέλλες, στις 16 Νοεμβρίου 2016.

 

2)    Ασφάλιση Νομικής προστασίας

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ CCBE

Γίνεται μια προσπάθεια να διαμορφωθεί μια θέση της CCBE προκειμένου η ασφάλιση νομικής προστασίας να επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίζουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, όπου απαιτείται, μέχρι τη δίκη, και με χαμηλότερο κόστος.

Αυτή είναι μια σημαντική πρόκληση, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί θεμελιώδη  δημοκρατική πρόοδο στην ενεργοποίηση πολλών πολιτών να επωφεληθούν- όσο το δυνατόν περισσότερο- από την αποτελεσματική πρόσβαση στο δίκαιο και την ίση μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις με βάση τις δυνατότητές τους.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες κάλυψης έχουν πολύ διαφορετικές πρακτικές στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνεται δε αυτό από τα ερωτηματολόγια που αποστέλλονται στην CCBE από τις 25 χώρες.

Οι πρακτικές πάνε από το χειρότερο προς το καλύτερο - το καλύτερο είναι  πλέον εφικτό.

Προτείνεται, ως πρώτο βήμα, να αναλυθούν τα πρότυπα των νομικών εξόδων ασφαλίσεων πρακτικών που παρατηρούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να διαμορφωθούν κοινές προτάσεις.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CCBE

Υπό το φως των διαπιστώσεων αυτών, η CCBE επιθυμεί να παρέχει μια σειρά από παρατηρήσεις σχετικά με την ελεύθερη επιλογή δικηγόρου, αμοιβές δικηγόρων και  τελικά, το πεδίο εφαρμογής της νομικής προστασίας των ασφαλιστικών συμβάσεων. Οι ακόλουθες προτάσεις επιθυμούν να εντοπίσουν τον ασφαλισμένο στον πυρήνα του κλάδου νομικής προστασίας.

1 Ελεύθερη επιλογή δικηγόρου: Υπενθυμίζεται ότι η ελεύθερη επιλογή δικηγόρου είναι μια απόλυτη αρχή σαφώς και κατηγορηματικώς κατοχυρώνεται στο άρθρο 201 της οδηγίας 2009/138 / ΕΚ. Η Ελεύθερη επιλογή είναι ένας θεμελιώδης κανόνας προστατευτικός τόσο των συμφερόντων των ασφαλισμένων ότι δεν μπορεί να φέρει εξαιρέσεις και δεν μπορεί να αρθεί από τον ασφαλισμένο.

α) Κατά συνέπεια, μια ασφαλιστική εταιρεία δεν μπορεί -ακόμα και έμμεσα να κάνει προσπάθεια να παραβιάζει την αρχή αυτή ή να ενθαρρύνει τον ασφαλισμένο να μην επωφεληθούν από αυτό ή να να παραιτηθεί από αυτά

β) Η αρχή αυτή θα πρέπει να τεθεί το συντομότερο σε διαβούλευση, ώστε κι αν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να ανατεθεί σε δικηγόρο, και πάλι στην περίπτωση της δίκης Όντας Λανς. η ασφαλιστική εταιρεία να μην μπορεί να αντιταχθεί στην επιλογή του ασφαλισμένου, ο οποίος μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις επιλογές του.

γ) μόνο ως μια υπηρεσία που παρέχεται στον ασφαλισμένο, και από την απόλυτη απαίτηση ότι έχουν ΡΗΤΑ ζήτησε εγγράφως, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να προτείνει το όνομα τουλάχιστον δύο δικηγόρων που είναι αρμόδια για τη σχετική τομέα του δικαίου.

δ) Συμφωνίες με δικηγορικά γραφεία για ασφαλιστικές εταιρείες νομικών εξόδων απαγορεύονται, καθώς άμεσα ή έμμεσα εμποδίζουν την ελεύθερη επιλογή. Οι συμφωνίες που αφορούν την ποσότητα και τη μέθοδο πληρωμής δεν περιορίζουν την ελευθερία επιλογής του ασφαλισμένου.

Αμοιβές Δικηγόρων:

α) η αμοιβή δικηγόρων θα πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά μεταξύ δικηγόρου και πελάτη

β) συμφωνητικό αμοιβής πρέπει να υπογραφεί μεταξύ των δικηγόρων και των πελατών τους, για αμοιβές που υπερβαίνουν το ποσό που προτείνεται από την ασφαλιστική εταιρεία για τον δικηγόρου

γ) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία περιορίζει το την αμοιβή σε ένα όριο ή  είδος δικαστηρίου ορίζονται κάποιοι κανόνες.

4) Πιθανός αντίκτυπος του BREXIT

Η κάλυψη Ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης είναι μια υποχρεωτική ασφάλιση για τους δικηγόρους στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Κάλυψη θα πρέπει κανονικά να είναι γενική και θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πιο κοινές δικηγορικές ασχολίες. Οι δυνατότητες να αποκλειστεί ο κίνδυνος μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι συχνά ανεπαρκής. Υπάρχουν χώρες όπως η Γερμανία, όπου, παρά τον τόπο όπου παρέχονται οι νομικές υπηρεσίες, αυτή η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει κατ 'ανάγκη το "ευρωπαϊκό δίκαιο", το οποίο περιλαμβάνει, εκτός από το κοινοτικό δίκαιο όλες τις εθνικές νομοθεσίες και συνθήκες ή διεθνείς συμβάσεις.

Η «ευρωπαϊκή» αναφορά είναι καθαρά γεωγραφική, όχι πολιτική έννοια του όρου. Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ένα τμήμα της Ευρώπης σε μια γεωγραφική έννοια, το BREXIT θα έχει καμία επίδραση στην κάλυψη της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης. Σε περιπτώσεις όπου η ασφάλιση θα καλύπτει μόνο το δικαίωμα των κρατών μελών ή περιορίζεται στις υπηρεσίες που παρέχονται εντός της επικράτειας ενός κράτους μέλους, το BREXIT θα έχει ως αποτέλεσμα ότι ο ασφαλισμένος πρέπει να αγοράσει πρόσθετη ασφάλιση με δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στο εθνικό της δίκαιο.

Σε γενικές γραμμές, οι ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αποτελούν μέρος της εγχώριας αγοράς και έχουν προηγούμενη διοικητική άδεια για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε άλλα κράτη μέλη . Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο χάνει την πρόσβασή του στην εσωτερική αγορά, οι δικηγόροι που διατηρεί ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης με έναν ασφαλιστή θα αναγκαστούν να καταγγείλουν τις συμβάσεις και την κάλυψη αγοράς από άλλη ασφαλιστική εταιρεία «ευρωπαϊκή» - το οποίο δεν θα πρέπει να προκαλεί καμία δυσκολία.

II. Ασφάλιση νομικής προστασίας Κατ 'αρχήν, οι συνέπειες της BREXIT για την ασφάλιση νομικής προστασίας είναι η ίδια όπως και για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Ασφαλιστήρια συμβόλαια περιλαμβάνουν νομική προστασία στις περισσότερες περιπτώσεις προστασίας "στην Ευρώπη" - σε περιπτώσεις όπου ένα δικαστήριο ή δημόσιο οργανισμό σε μια «ευρωπαϊκή» χώρες ή την κατά τόπον αρμοδιότητα θα είναι αρμόδια σε περίπτωση αντιδικίας. Εάν η «Ευρώπη» περιλαμβάνεται, όπως στη Γερμανία, σε μια γεωγραφική έννοια, η BREXIT να είναι χωρίς συνέπειες για την ασφάλιση εγγυάται νομική προστασία που καλύπτει την επικράτεια της Ευρώπης. Για την ασφάλιση που καλύπτει «μόνο» το έδαφος των κρατών μελών της ΕΕ, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να πάρουν μια άλλη ασφάλιση για πιθανή δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά τις μελλοντικές δραστηριότητες βρετανών ασφαλιστών στην αγορά των άλλων κρατών μελών, η κατάσταση και οι συνέπειες για ασφαλισμένους αντιστοιχούν σε εκείνες που περιγράφονται ανωτέρω υπό την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Δεν είναι σαφές αν οι βρετανικές εταιρείες θα διατηρήσουν την αυτόματη πρόσβαση τους στην εσωτερική αγορά.

6)      Επόμενη Συνάντηση:

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 30/03/2017.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply