Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Ξεκινούν και οι εργασίες για το νέο σχέδιο του ΚΠΔ . Αυτή τη φορά επί το πλείστων κυριαρχούν καθηγητές πανεπιστημίου στην επιτροπή και μόνο ένας δικηγόρος.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής :

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 375/2015

Αριθμ. 38880

Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 74 παρ. 2α, 2β και 5 του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚΑ΄ 74) «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),

δ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.  1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135) και

ε) του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιβ΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2124/8.5.2015 έγγραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 631/7.5.2015 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά, το υπ’ αριθμ. πρωτ. έγγραφο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, το υπ’ αριθμ. πρωτ. έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4830/8.5.2015 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 35/12.5.2015 έγγραφο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, το από 11.5.2015 έγγραφο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 94/11.5.2015 έγγραφο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέματι επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη πλην της προβλεπόμενης στην υπ’αριθμ. 343/8.1.2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: 7ΕΡΤΩ−Γ0Φ) για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερησίας αποζημίωσης, ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Φορέας 17−110 Κ.Α.Ε. 0711), αποφασίζουμε:

Ι) Τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η επιτροπή αποτελείται από τους:

  1. Νικόλαο Παντελή του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Σ 906876), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, 1428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
  2. Θεοχάρη Δαλακούρα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΕ 388009), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως Αντιπρόεδρο,
  3. Ευάγγελο Κασαλιά του Δαμιανού (Α.Δ.Τ. ΑΗ 608420), Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά, ως εκπρόσωπο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,
  4. Νικόλαο Νικολάου του Ανδρέα (Α.Δ.Τ. ΑΖ 214424), Αντεισαγγελέα Εφετών Πατρών, αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
  5. Χαράλαμπο Σεβαστίδη του Θεμιστοκλή (Α.Δ.Τ. Ξ493926), Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών,
  6. Ιωάννη Γιαννίδη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 109356),Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
  7. Αριστομένη Τζαννετή του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. Χ 052622),Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων,
  1. Αθανάσιο Ζαχαριάδη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 687011), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
  2. Βασίλειο Δημακόπουλο του Διονυσίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 619048), Δικηγόρο Αθηνών, ως εκπρόσωπο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής θα εκτελεί η Κωστούλα Γερολυμάτου του Επαμεινώνδα (Α.Δ.Τ. Ξ 610215),υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια την Ελένη Ζήσου του Χρήστου (Α.Δ.Τ. Χ 547823), ασκούμενη δικηγόρο στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 30 Δεκεμβρίου 2015.

  1. II) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται πέραν των οδοιπορικών εξόδων και της ημερήσιας αποζημίωσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply