Θέση εργασίας για νομικό στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 163/17/7-7-2016 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης και αποτίμησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που υλοποιούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό»

Απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ (Νομικού τμήματος) ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμο ξένου Πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ .
- Δικηγόρος ενεργό μέλος Δικηγορικού Συλλόγου .
- Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Τεκμηριωμένη Εμπειρία α) στη διαδικασία προμηθειών και συμβάσεων του ελληνικού δημοσίου, καθόλη τη διάρκεια των απαιτούμενων διαδικασιών ήτοι από τη σύνταξη της προκηρύξεως τους, συμβασιοποιήσεως τους, έως και της περατώσεως του φυσικού τους αντικειμένου. (β) Εμπειρία σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων. (γ) Γνώση κοινοτικών νομοθετημάτων (οδηγίες κοινοτικού δικαίου), αλλά και εθνικών νομοθετημάτων (κρατικές προμήθειες, αξιολόγηση προσωπικού, κα). (δ) Εμπειρία σε θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης των ΕΛΚΕ, των ΑΕΙ και του ευρύτερου δημοσίου δικαίου

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο : 23210- 49239 και στην ιστοσελίδα: http://www.teicm.gr/index.php?cat_id=70&id=3944

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;