Νέες θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΕΤΑΑ

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) προσφέρει σε όσους ασκούμενους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης επτά θέσεις πρακτικής διαρκείας έξι μηνών έκαστη,  με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να δηλώσουν :

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και

γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής του με τον αντίστοιχο αρ. πρωτοκόλλου. Η έναρξη της άσκησης, προϋποθέτει την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, το αργότερο εντός 10 ημερών από την επιλογή του.

Για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΕΤΑΑ πατήστε εδώ: http://www.etaa.gr/files/Prosklisi_gia_askoumenous_dikigorous.pdf

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;