Το αποδεικτικό μέσο των ενόρκων βεβαιώσεων («μαρτυρικές καταθέσεις») στη διοικητική δίκη

Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999) προβλέπεται και στη διοικητική δίκη η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων (κατά την ορολογία του νομοθέτη: «μαρτυρικές καταθέσεις») και η χρήση αυτών ως αποδεικτικών μέσων, που εμπίπτουν, κατά την αποκλειστική απαρίθμηση του άρθρου 147 ΚΔΔικ, στο αποδεικτικό μέσο των μαρτύρων. Συγκεκριμένα το ως άνω άρθρο ορίζει:

«1. Οι μαρτυρικές καταθέσεις τις οποίες προσάγουν οι διάδικοι προαποδεικτικώς λαμβάνονται ενόρκως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 184, ενώπιον του ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας του μάρτυρα.

  1. Ο διάδικος που επιδιώκει τη λήψη μαρτυρικής κατάθεσης κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο επιδίδει, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την κατάθεση, στους λοιπούς διαδίκους, κλήση, η οποία αναφέρει το ένδικο βοήθημα ή μέσο που αφορά η κατάθεση, τόπο, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση της κατοικίας του μάρτυρα, καθώς και το θέμα της κατάθεσης.
  2. Κατά την κατάθεση του μάρτυρα παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, οι διάδικοι και μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις προς αυτόν».

Γίνεται λοιπόν, δεκτό ότι από τις διατάξεις των άρθρων 147 παρ. 1, 150 παρ. 1 και 185 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, προκύπτει πως οι μαρτυρικές καταθέσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου είναι αποδεικτικά μέσα τα οποία λαμβάνονται προαποδεικτικώς, με κλήτευση του Δημοσίου και των άλλων τυχόν διαδίκων δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση του μάρτυρα, με ταυτόχρονη γνωστοποίηση προς τον αντίδικο, με το ίδιο το έγγραφο της κλήσης, σχετικά με το επίδικο ένδικο βοήθημα ή μέσο επ’ αφορμή του οποίου γίνεται η κατάθεση, τον τόπο και την ημέρα της διεξαγωγής της, τα στοιχεία του μάρτυρα (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση), καθώς και το θέμα της κατάθεσης.

Στην απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου πρέπει να βεβαιώνεται ότι η μαρτυρική κατάθεση ελήφθη νομοτύπως, ώστε να μπορεί να ληφθεί νομίμως υπόψη ως έγκυρο και νόμιμο αποδεικτικό μέσο. Επίσης, από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 185 του ΚΔΔικ προκύπτει ότι, κατά την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα ο αντίδικος μπορεί να παρίσταται και να υποβάλλει ερωτήσεις (βλ. ΣτΕ 1190/2014, ΣτΕ 1483/2010).

Θεώνη Κάδρα, Δικηγόρος LL.M., efotopoulou.gr

Leave a reply