Το δικαίωμα των συζύγων σε υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων

 της Αναστασίας Σκανδάλη, ασκούμενης δικηγόρου στο ΔΣΑ

 Με βάση την απόφαση 330/2018, β’ τμήμα του ΣτΕ, οι σύζυγοι μπορούν εφεξής να υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, λαμβάνοντας ξεχωριστά εκκαθαριστικά ο καθένας.

Η ανωτέρω απόφαση είναι ιδιάζουσας σημασίας τόσο για τα έγγαμα ζευγάρια όσο και για τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς μπορούν υποβάλλοντας ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, να πληρώνουν ξεχωριστά φόρους ή να εισπράττουν την επιστροφή φόρου. Εάν οι σύζυγοι επιλέξουν την ανωτέρω οδό της ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης, τυχόν επιστροφή φόρου του ενός δεν θα συμψηφίζεται με το φόρο που οφείλει ο έτερος των συζύγων ενώ σε περίπτωση που σε κάποιον εκ των δύο λείπουν αποδείξεις για το χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου, δεν θα μπορεί να πάρει από το περίσσευμα του άλλου.

Η διάταξη του άρθρου 67 παρ.1 του ΚΦΕ ερμηνευόμενη υπό το φως των διατάξεων 2 παρ.1, 4 παρ.1, 2 και 5, 5 παρ.1 και τέλος 25 παρ.1 του Συντάγματος καθώς και σε συνδυασμός με τα άρθρα 8 και 14 της ΕΣΔΑ ερμηνεύεται υπό την έννοια πως ο σύζυγος υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση με τη σύζυγό του και για τα εισοδήματα αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική κοινή συναίνεσή. Η εν λόγω συναίνεση μπορεί να εξαχθεί σιωπηρά από την υποβολή της κοινής δήλωσης.

Σε περίπτωση ρητής διατύπωσης έλλειψης τέτοιας συναίνεσης από έναν από τους συζύγους, οι σύζυγοι διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν αυτοτελώς δήλωση φόρου εισοδήματος.

Ο ισχυρισμός του Δημοσίου περί καθυστέρησης στην διαδικασία της εκκαθάρισης καταρρίπτεται ενόψει της μεγάλης τεχνολογικής προόδου ενώ η εν λόγω απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται και σε περιπτώσεις διαζυγίων και πτώχευσης του ενός εκ των δύο συζύγων.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση:

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/ste330_2018.htm