ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Η Ακαδημία Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου, αριθ. 28, έχει προκηρύξει σειρά βραβείων για το τρέχον έτος. Σας παραθέτουμε αυτά που άπτονται των θεωρητικών επιστημών (τάξη ηθικών και πολιτικών επιστημών). Μάλιστα, αρκετά αφορούν την επιστήμη της νομικής και παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

 1. Βραβείο Αργυρίου και Πολυξένης Αγγελετοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Η προέλευση των Συνταγμάτων κατά τη διάρκεια του αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία». Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα έως 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
 2. Βραβείο Τράπεζας AlphaBank, με χρηματικό έπαθλο 5.000, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Ο πολιτιστικός και κοινωνικός ρόλος των ελληνικών τραπεζών. Ιστορία και προοπτικές». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
 3. Βραβείο εις μνήμην Αντιστράτηγου Ιωάννη Αντωνακέα, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, αθλοθετούμενο από την κόρη του κα Ελένη Αντωνακέα, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικήςσυνοπτικής μελέτης,δημοσιευμένηςή αδημοσίευτης, με θέμα την Στρατιωτική Κοινωνιολογία στην Ελλάδα. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
 4. Βραβείο Ενιαίου Κληροδοτήματος-Κληροδοτήματος Δημητρίου Δρόσου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, επί θέματος αναφερομένου στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ή στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθμ. 4) έως τις 30 Απριλίου 2016. Η απονομή του βραβείου τον Δεκέμβριο του 2016. Δημοσιευμένα έργα ή μεταφράσεις αποκλείονται.
 5. Βραβείο Ιπποκράτους Καραβία, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης με θέμα: «Πνευματική ιδιοκτησία κατά το Ενωσιακό Δίκαιο». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
 6. Βραβείο Νικολάου Καρόλου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ για άριστο αυτοτελές σύγγραμμα αναφερόμενο σε πρωτότυπη έρευνα ή συνθετική εργασία με θέμα: «Η οικονομία της Μακεδονίας: εξελίξεις κατά την περίοδο 1980-2010 και προοπτικές». Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
 7. Βραβείο Νικολάου Καρόλου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονεμόμενο σε πρόσωπο ή σε συντεταγμένη ομάδα για πράξη ή δράση κοινωνικής αρετής και ευποιΐας που προήγαγε την κοινωνική πρόνοια στον Ελλαδικό χώρο. Το βραβείο θα απονεμηθεί οίκοθεν, χωρίς την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, τον Δεκέμβριο του 2016.
 8. Βραβείο Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Σ. Καψάσκης» εις μνήμην Κωνσταντίνου Καψάσκη, άνευ χρηματικού επάθλου, απονεμόμενο στην καλύτερη επιστημονική εργασία που δημοσιεύθηκε την τελευταία τριετία με θέμα «Το τραπεζικό σύστημα, η ελληνική οικονομία και η παρούσα οικονομική κρίση». Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
 9. Βραβείο Μιχαήλ Ν. Κοκολογιάννηστη μνήμη της αδελφής του Έρσης, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί σε Έλληνα επιστήμονα για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Συγκριτική εξέταση και κριτική αξιολόγηση της διδασκαλίας της φιλοσοφίας στη μέση εκπαίδευση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2017. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2017.
 10. Άθλον Αδαμάντιου Κοραή με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης δημοσιευμένης εντός της τελευταίας τριετίας, με θέμα «Ο Αδαμάντιος Κοραής και η παιδεία των Ελλήνων». Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα, σύμφωνα με τους γενικούς όρους, έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
 11. Δύο βραβεία Κωνσταντίνου Κριεζήμε χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ έκαστο, για τη βράβευση εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές της χώρας, για τον ζήλο και τον εθνωφελή τρόπο με τον οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους, όσον αφορά τη μόρφωση και την διαπαιδαγώγηση της νεολαίας. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή σχετικά με τον προτεινόμενο. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Απριλίου 2016. Τα βραβεία θα απονεμηθούν τον Δεκέμβριο του 2016.
 12. Λυκούργειο Βραβείο με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ από τα έσοδα της δωρεάς Παναγιώτη Γραμματικάκη, για τη βράβευση πρωτοτύπου αδημοσίευτης ή δημοσιευμένης, επιστημονικής εργασίας Έλληνος επιστήμονος του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναφερόμενης σε τομείς της Γενικής Πολιτειολογίας. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίγραφα, ανώνυμα με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθμ.4), έως τις 30 Απριλίου 2017. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2017. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο οίκοθεν σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια.
 13. Λυκούργειο Βραβείο με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, από τα έσοδα της δωρεάς Παναγιώτη Γραμματικάκη, για την καλύτερη ανέκδοτη επιστημονική εργασία Έλληνα επιστήμονα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στον τομέα της Φιλοσοφίας. Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθμ.4), έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο οίκοθεν σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια.
 14. Βραβείο Ευθυμίας-Μιμίκας Μιχαηλίδου-Νουάρου εις μνήμην του συζύγου της ακαδημαϊκού Γεωργίου Μιχαηλίδη-Νουάρου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης αδημοσίευτης επιστημονικής μελέτης με θέμα από τον κλάδο του Οικογενειακού Δικαίου επιλογής του υποψηφίου, εκτάσεως 30-50 σελίδων Α4. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο οίκοθεν σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια.
 15. Βραβείο Σάκη Σπήλιου Μπιρμπίλη, δικηγόρου εκ Πύργου Ηλείας με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε πρόσωπο ή πρόσωπα καταγόμενα από τον νομό Ηλείας, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, από οποιοδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας, διακριθέντα για το υψηλό τους ήθος ή για εξαίρετη πράξη. Το βραβείο θα απονεμηθεί οίκοθεν τον Δεκέμβριο του 2016, χωρίς την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, μετά γνώμης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ηλείας και ρητώς οριζομένου Αρεοπαγίτου σύμφωνα με σχετικό όρο της διαθήκης.
 16. Βραβείο Αικατερίνης Π. Οικονόμου σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης του Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονεμόμενο σε γυναίκα ή γυναικεία οργάνωση-σωματείο για εξαίρετη πράξη ή δράση κοινωνικής ευποιΐας και φιλανθρωπίας. Το βραβείο θα απονεμηθεί οίκοθεν, χωρίς την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, τον Δεκέμβριο του 2016.
 17. Βραβείο Παναγιώτου Π. Οικονόμου σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης του Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Η Ελληνική Φιλοσοφία στην Πέργαμο και την Αλεξάνδρεια (2ος π.Χ. έως 6ος μ.Χ. αι.)».Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
 18. Βραβείο Καθηγητού Αριστείδου Φ.Πάλλαμε χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο οίκοθεν, χωρίς την υποβολή αιτήσεων, σε Έλληνα για πράξη αυτοθυσίας ή εξαίρετη πράξη, κατά την πανηγυρική συνεδρία της 25ης Μαρτίου 2017.
 19. Βραβείο Άγιδος Ταμπακοπούλου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης αδημοσίευτης επιστημονικής μελέτης, με θέμα από τον κλάδο του Εμπράγματου Δικαίου επιλογής του υποψηφίου, εκτάσεως 30-50 σελίδων Α4. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
 20. Βραβείο Άγιδος Ταμπακοπούλου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Βιολογική αλήθεια-νομική συγγένεια-προσωπικά δεδομένα». Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
 21. Βραβείο Άγιδος Ταμπακοπούλου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης αδημοσίευτης επιστημονικής μελέτης, με θέμα από τον κλάδο του Κληρονομικού Δικαίου επιλογής του υποψηφίου,εκτάσεως 30-50 σελίδων Α4. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
 22. Βραβείο Τράπεζας της Ελλάδος με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Προσδιοριστικοί παράγοντες της εθνικής αποταμίευσης κατά την περίοδο 1990-2013 και μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης». Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
 23. Βραβείο Κωνσταντίνου Φουρκιώτη με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Το δίκαιο της νόμιμης μοίρας σε συγκριτική εξέταση». Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
 24. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και η σωστή οριοθέτηση του αξιοποίνου του κατά το ισχύον δίκαιο και delegeferenda».Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2017. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2017.
 25. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Η δημοσιονομική πολιτική στην Ελλάδα από το 1990 έως σήμερα». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2017. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2017.
 26. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας από το 1990 έως σήμερα». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
 27. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Η διεθνής ευθύνη των Διεθνών Οργανισμών». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
 28. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης  με θέμα: «Η ιστορία του Λυκείου του Αριστοτέλους (335 π.Χ. – 529 μ.Χ.)». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2016. Η απονομή του βραβείου τον Δεκέμβριο του 2016.

  Με βάση τα ανωτέρω, καταλήγουμε πως υπάρχουν ορισμένα διαχρονικά, κλασικά και αξεπέραστα θέματα, αλλά δε λείπουν τα σύγχρονα και μοντέρνα ζητήματα που απασχολούν την νομική επιστήμη.  Ακόμα, τα χρηματικά έπαθλα που χορηγούνται στους νικητές αποτελούν σημαντικό περαιτέρω κίνητρο για να ασχοληθεί ένας υποψήφιος. Η επιβράβευση, ηθική και χρηματική, είναι εξαιρετικά χρήσιμη αυτήν την εποχή που διανύουμε.

  Πηγή: http://www.academyofathens.gr/

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.