Η ευθύνη του δημοσίου και των δημοτικών οργανισμών σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ

Το δημόσιο και οι δημοτικοί οργανισμοί έχουν την ευθύνη να λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο και το γενικό συμφέρον. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες προκαλούν ζημία στους πολίτες. Τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα αναφέρονται στην ευθύνη του δημοσίου και των δημοτικών οργανισμών για τέτοιες περιπτώσεις.

Άρθρο 105 ΕισΝΑΚ: Το άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ καθορίζει την ευθύνη του δημοσίου για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας. Σύμφωνα με αυτό, το δημόσιο οφείλει αποζημίωση για τις ζημίες που προκύπτουν από τέτοιες περιπτώσεις, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται μαζί με το δημόσιο, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών.

Άρθρο 106 ΕισΝΑΚ: Το άρθρο 106 του ΕισΝΑΚ επεκτείνει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 105 στην ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων ή των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους. Αυτό σημαίνει ότι τα δημοτικά και άλλα δημόσια νομικά πρόσωπα είναι υπεύθυνα για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται από τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους.

Τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα διασφαλίζουν ότι το δημόσιο και οι δημοτικοί οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις που προκαλούν ζημία στους πολίτες. Η εφαρμογή αυτών διατάξεων εξασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την αποκατάσταση των ζημιών που προκύπτουν. Η επιβολή της ευθύνης στο δημόσιο και τους δημοτικούς οργανισμούς ενθαρρύνει τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και τη σωστή λειτουργία των δημοσίων οργάνων.

Επιπλέον, η αποζημίωση που προβλέπεται από αυτά τα άρθρα υποχρεώνει το δημόσιο και τους δημοτικούς οργανισμούς να αναλάβουν την ευθύνη για τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια διοίκηση.Με την εξασφάλιση της αποζημίωσης για τις ζημίες που προκαλούνται από τα δημόσια όργανα, τα άρθρα 105 και 106 εδραιώνουν την αρχή της αναλογικότητας και της δίκαιης αποκατάστασης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός δικαιοστασίου που σέβεται και προάγει τις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας.

Τέλος, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 105 και 106 του ΕισΝΑΚ δεν περιορίζεται μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και άλλες μορφές αποζημίωσης, όπως η αποκατάσταση της φήμης του πληγέντα ή η παροχή άλλων μορφών βοήθειας.

Σε συνολική αξιολόγηση, τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα αποτελούν σημαντικές διατάξεις που στοχεύουν στη διασφάλιση της δικαιοσύνης και της ισονομίας μεταξύ των πολιτών και των δημόσιων οργάνων. Μέσω της αποζημίωσης, που προβλέπεται σε περιπτώσεις παρανόμων πράξεων ή παραλείψεων, το δημόσιο και οι δημοτικοί οργανισμοί καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη για τις ενέργειές τους, εξασφαλίζοντας την προστασία των πολιτών και την αποκατάσταση των προκύπτουσων ζημιών.

Leave a reply