Δ.Εφ.Αθ. 2814, 2884/2019 (Claw back - συμψηφισμός - κατάργηση)

Δ.Εφ.Αθ.2414/2019 18ο τμήμα

...... Ο συμψηφισμός απαιτήσεων του παρόχου υπηρεσιών υγείας έναντι του ΕΟΠΥΥ, με οφειλές του από “claw - back” και “rebate”, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 (παρ. 7) του ν. 4430/2016, προϋποθέτει, καταρχήν, την αποδοχή της πράξης του Οργανισμού, με την οποία προσδιορίζεται η κατά τα προεκτεθέντα οφειλή του παρόχου (πρβλ.ΣτΕ 394-7/2019).

.... Εν προκειμένω η προσφεύγουσα ουδέποτε υπέβαλε ρητή δήλωση υπαγωγής της ένδικης οφειλής της σε συμψηφισμό και ως εκ τούτου δεν προκύπτει σαφώς η αποδοχή της προσβαλλόμενης καταλογιστικής πράξης. Ούτε μπορεί να συναχθεί πέρα από κάθε αμφιβολία η βούλησή της να αποδεχθεί την πράξη αυτή (βλ.σχ.ΣτΕ 397/19 κ.α.) από μόνη τη μη υποβολή δήλωσης εναντίωσης στη διενέργεια συμψηφισμού μέσα στην εξαήμερη προθεσμία του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 4498/2017, ενόψει και του ότι δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο, ούτε και ο καθού επικαλείται ότι η προσφεύγουσα ενημερώθηκε για τα οφειλόμενα σε αυτή ποσά, προκειμένου να αρχίσει να τρέχει η εν λόγω προθεσμία, γεγονός που η ίδια αμφισβητεί (όπως και τη διενέργεια του ως άνω αυτοδίκαιου συμψηφισμού εν γένει). Ενόψει τούτων, δεν εξέλιπε το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας για την προσβολή της ένδικης πράξης και η δίκη διατηρεί το αντικείμενό της.

Δ.Εφ.Αθ.2884/2019 18ο τμήμα

.....Εν προκειμένω η προσφεύγουσα υπέβαλε μεν δήλωση υπαγωγής της σε συμψηφισμό, εκδηλώνοντας κατ' αυτό τον τρόπο τη βούλησή της να εξοφλήσει την ένδικη οφειλή, ικανοποιούμενη ταυτοχρόνως ως προς απαιτήσεις της έναντι του ΕΟΠΥΥ, πλην όμως στην ως άνω δήλωση επιφυλάχθηκε ρητώς ως προς τη νομιμότητα των ένδικων πράξεων και ειδικότερα, με συγκεκριμένη αναφορά ότι ο συμβιβασμός τελεί υπό την επιφύλαξη των έννομων αποτελεσμάτων που θα επιφέρει η εκδοθησομένη απόφαση επί της ένδικης προσφυγής της. Ενόψει της ανωτέρω ρητής επιφύλαξής της και ανεξαρτήτως των συνεπειών της επιφύλαξης αυτής στο κύρος του συμψηφισμού, που πάντως δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας, δεν προκύπτει η αποδοχή των προσβαλλόμενων καταλογιστικών πράξεων, αντίθετα μάλιστα συνάγεται βούλησή της να μην αποδεχθεί τη νομιμότητα των πράξεων αυτών. Ενόψει τούτων, δεν εξέλιπε το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας για την προσβολή της ένδικης πράξης και η δίκη διατηρεί το αντικείμενό της.

Leave a reply