Κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης, μειωμένης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα από μέλος ΔΕΠ - ΝΣΚ 192/2020

Η κατοχή από Επίκουρο Καθηγητή επί θητεία δεύτερης έμμισθης θέσης, μερικής απασχόλησης, στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της παρ.2 περ.στ΄ του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης.

Εάν η κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης, μειωμένης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα από Επίκουρο Καθηγητή επί θητεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι συμβατή με την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 και 24 του ν. 4009/2011.

NSK 192