ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ :ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ!

της Αναστασίας Σκανδάλη , ασκούμενης δικηγόρου στο ΔΣ Καστοριάς

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επιβλήθηκε από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις τράπεζες Alpha Bank και Eurobank λόγω μη προσήκουσας ικανοποίησης του δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα καταγεγραμμένων συνομιλιών.

Συγκεκριμένα , με βάση την απόφαση 32 / 2017, o πελάτης της Alpha Bank ισχυρίστηκε πως ελάμβανε διαρκείς τηλεφωνικές οχλήσεις από εισπρακτικές εταιρίες και δικηγορικά γραφεία αναφορικά με ληξιπρόθεσμη οφειλή του από πιστωτική κάρτα που είχε εκδόσει το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα .

Εν προκειμένω , ο αιτών επικοινώνησε με την εν λόγω Τράπεζα (τηλεφωνικά και με e-mail )προκειμένου να διαπιστώσει εαν υφίστατο όντως συνεργασία της Τράπεζας με τους καλούντες και να διευκρινίσει το ακριβές περιέχομενο της εντολής που η Τράπεζα είχε δώσει προς αυτούς. Εν συνεχεία, ο ίδιος προέβει στην παράθεση παραπόνων για τις εν λόγω οχλήσεις λόγω της συχνότητας,του εριστικού ύφους και της ανακρίβειας των στοιχείων του ποσού της οφειλής ενώ παράλληλα έθεσε και ερώτημα σχετικό με τη δυνατότητα εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης ώστε να τακτοποιήσει την εν λόγω οφειλή του.

Έπειτα , ο προσφεύγων υπέβαλε αίτημα στην τράπεζα ζητώντας ουσιαστικά τη χορήγηση συγκεκριμένων τηλεφωνικών επικοινωνιών με συνεργάτες αυτής. Το πιστωτικό ίδρυμα απ' την πλευρά του δεν απάντησε ποτέ,επικαλούμενο πως αδυνατούσε να αντιμετωπίσει την πληθώρα των αιτημάτων του προσφεύγοντος με την αιτιολογία ότι ήταν αόριστα και ακατάληπτα.

Στην απόφαση της η Αρχή λαμβάνοντας υπόψιν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο σε συνδιασμό με τα πραγματικά περιστατικά επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ, επισημαίνοντας πως δημιουργείται τόσο στους υπαλλήλους του πιστωτικού ιδρύματος όσο και στους πελάτες αυτού η εσφαλμένη εντύπωση πως για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα τηλεφωνικών επικοινωνιών απαιτείται προηγούμενη κρίση από την πλευρά του υπεύθυνου επεξεργασίας ως προς το αν δικαιολογείται η άσκηση του δικαιώµατος αυτού ή όχι. Επιπροσθέτως ,υπαγόρευσε στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα να ενημέρωσει μέσω των εσωτερικών της διαδικασιών το προσωπικό του για τα σχετικά με την ικανοποίηση αυτοτελώς του δικαιώματος πρόσβασης των υποκειμένων στα δεδομένα των καταγεγραμμένων συνομιλιών τους, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 12 του ν. 2472/1997, ιδίως εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών και χωρίς να απαιτείται επίκληση ειδικότερων λόγων για την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

Αντίστοιχου περιεχομένου είναι και η απόφαση 33/2017 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με πελάτη της Τράπεζας Eurobank, ο οποίος, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύµβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχει συνάψει με την Τράπεζα, έδωσε εντολή ολικής ρευστοποίησης του λογαριασµού χαρτοφυλακίου μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη μονάδα Private Banking.

Σύμφωνα με τον προσφεύγοντα το πιστωτικό ίδρυμα δεν εκπλήρωσε προσηκόντως την εντολή με συνέπεια να υποστεί ο ίδιος τεράστια οικονομική ζημία. Έτσι ζήτησε τη χορήγηση αντιγράφου των τηλεφωνικών συνομιλιών του ίδιου με τον υπάλληλο της Τράπεζας κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Το πιστωτικό ίδρυμα εν αρχή άφησε αναπάντητο το εν λόγω αίτημα ενώ μόνο έπειτα από παρέμβαση της Αρχής παρέσωσε αντίγραφο της εν λόγω συνομιλίας.

Για τους λόγους αυτούς, η Αρχή διαπίστωσε πως η Τράπεζα δεν ικανοποίησε προσηκόντως το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα καταγεγραμμένων συνομιλιών επιβάλλοντας πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ . Παράλληλα , επιτάσσει στην τράπεζα Eurobank, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να γνωστοποιεί στα στελέχη κα ιτο προσωπικό της, µέσω των θεσπισµένων εσωτερικής φύσεως κανόνων και διαδικασιών, που αφορούν την κατά νόµο καταγραφή και ανάκτηση ηχογραφηµένων συνοµιλιών, την ικανοποίηση αυτοτελώς του δικαιώµατος πρόσβασης των υποκειµένων στα δεδοµένα των καταγεγραµµένων συνοµιλιών τους σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 12 του ν. 2472/1997,ιδίως εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δεκαπέντε (15) ηµερών και χωρίς να απαιτείται επίκληση ειδικότερων λόγων για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού.

Αναλυτικά οι αποφάσεις 32/2017 και 33/2017 εδώ.