Με κατατεθειμένο νομοσχέδιο στην Βουλή προβλέπεται κατάργηση του ένσημου επικύρωσης υπέρ Τ.Ε.Α.Δ. από 1/1/2017

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή  νομοσχέδιο με  τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)», με το οποίο, εκ των άλλων καταργείται το ένσημο επικύρωσης υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.

Στο άρθρο 28 του νομοσχεδίου αναφέρεται πως " Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ) της παρ.2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114.1960 (Α' 164) όπως προστέθηκε με την περ.α) της παρ.8 του άρθρου 22 του ν.1868 (Α'230) καταργείται.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ.