Απόφαση 73/2017 Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Παράνομη η εξ’ αρχής καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

Tης Αναστασίας Σκανδάλη, ασκούμενης δικηγόρου 

Προειδοποίηση απεύθυνε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε Α.Ε) αναφορικά με την τροποποίηση της διαδικασίας τηλεφωνικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών εντός τριμήνου.

Έπειτα από σχετικές καταγγελίες κατά των εταιρειών του ομίλου Ο.Τ.Ε Α.Ε (ΟΤΕ, COSMOTE), η Αρχή κατέληξε πως για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων που αποσκοπούν στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών η καταγραφή δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται εξ’ αρχής καθώς μια τέτοιους είδους επεξεργασία προσκρούει στο άρθρο 4 παρ.3 του ν.3471/2006.

Κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή είναι μόνο η καταγραφή μιας συνομιλίας επαγγελματικού χαρακτήρα, όταν είναι αναγκαίο να αποδεικνύεται πως έλαβε χώρα η εν λόγω συνομιλία έχοντας συγκεκριμένο περιεχόμενο κι όχι γενικά σε κάθε περίπτωση τηλεφωνικής συνομιλίας επαγγελματικού χαρακτήρα.

Συνεπώς, νομιμοποιούνται σε καταγραφή πράξεις που αποτελούν είτε προκαταρκτικό τμήμα συναλλαγής είτε συναλλαγή όπως για παράδειγμα αποδοχή συγκεκριμένης προσφοράς από συνδρομητή. Αντίθετα, κλήσεις με σκοπό προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ακόμη κι αν αυτές απευθύνονται σε συνδρομητή / πελάτη του υπεύθυνου επεξεργασίας δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις που ορίζονται στην ανωτέρω διάταξη.

Όπως προκύπτει από την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 73/2017, ο υπεύθυνος επεξεργασίας (εν προκειμένω ο όμιλος Ο.Τ.Ε Α.Ε), οφείλει να τροποποιήσει τις διαδικασίες που αφορούν τηλεφωνικές προωθητικές ενέργειες των εταιρειών του Ομίλου, ώστε οι εν λόγω κλήσεις να καταγράφονται αφού, κατά το διάστημα αυτών, εκδηλώνεται ενδιαφέρον του καλούμενου για προσφορά και εκκινά η διαπραγμάτευση που μπορεί να καταλήξει σε σύναψη σύμβασης, και όχι κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επομένως η καταγραφή δεν πρέπει να ξεκινά από την αρχή της κλήσης, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για την εκάστοτε προσφορά.

Η απόφαση 73/2017 η οποία εκδόθηκε στις 23 Ιουνίου 2017 υπαγορεύει πως ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε Α.Ε) θα πρέπει εντός τριμήνου να τροποποιήσει τη διαδικασία τηλεφωνικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών ενώ απαιτείται και η διαγραφή κλήσεων που δεν είναι αναγκαίο να τηρούνται εντός έξι μηνών, όπως περιγράφεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Δείτε την απόφαση 73/2017 εδώ :http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15453&_dad=portal&_schema=PORTAL