Διάθεση ποσού 20 εκατ. ευρώ για την κάλυψη μέρους του ελλείμματος του Ταμείου Νομικών (TAN) για το έτος 2015

Με βάση την ΚΥΑ «Καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)- Τομέας Νομικών (ΤΑΝ) γιατην κάλυψη μέρους του ελλείμματός του για το έτος 2015» και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη ύψους είκοσι εκατομμυρίων ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Α.ΚΑ.ΓΕ/Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) οικονομικού έτους 2015, η αρμόδια υπηρεσία προχωρεί σε διάθεση του ποσού των 20 εκατ. ευρώ για κάλυψη μέρους του ελλείμματος του ΤΑΝ για το 2015.

Μπορείτε να δείτε εδώ το σώμα του ΦΕΚ->φεκ ταν 20

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply