ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (MODEL CODE OF CONDUCT)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

(MODEL CODE OF CONDUCT)

 

 

Συνεδρίασε στις 24/2/2017 στη Βιέννη    η Επιτροπή  του CCBE, η οποία επεξεργάζεται  τις ρυθμίσεις οι οποίες  θα  προταθούν για να ενσωματωθούν στους   Κώδικες Δεοντολογίας Δικηγόρων των κρατών μελών, με συμμετοχή  για την Ελληνική αντιπροσωπεία του Ιωάννη  Χαρακτινιώτη .

Η επιτροπή ασχολήθηκε με το ποια θέματα  είναι σκόπιμο  να συμπεριληφθούν στον κώδικα στο κεφάλαιο των  αμοιβών  των δικηγόρων και για κάθε ένα θέμα  ανέθετε σε κάποιο μέλος της να συντάξει το κείμενο τις προτεινόμενης  διάταξης  προς περαιτέρω επεξεργασία.

 

Θα  συμπεριληφθούν στον κώδικα  η  ελευθερία να διαπραγματεύονται οι δικηγόροι τις αμοιβές με τον πελάτη, αλλά και βασικές αρχές και κανόνες    για  τον τρόπο υπολογισμού των αμοιβών,  καθώς και  τους  παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις αμοιβές , οι οποίοι  θα πρέπει να είναι  γνωστοί σε όλους κατά την έναρξη παροχής των υπηρεσιών.

Ο υπολογισμούς των  αμοιβών των δικηγόρων πρέπει  να διέπεται από διαφάνεια  και οι αμοιβές   να είναι εύλογες.

Συζητήθηκε το θέμα της τήρησης από τον δικηγόρο χωριστού τραπεζικού λογαριασμού για τα κεφάλαια πελάτη που διαχειρίζεται αλλά τελικά κρίθηκε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί στο κεφάλαιο του κώδικα που ρυθμίζει τις  σχέσεις  πελάτη –δικηγόρου.

Μεγάλη συζήτηση έγινε για το δικαίωμα του δικηγόρου να τερματίσει μονομερώς,  την εντολή εκπροσώπησης του πελάτη,  λόγω μη καταβολής από τον πελάτη των οφειλομένων αμοιβών καθώς  και το δικαίωμα του δικηγόρου να προσφύγει στα δικαστήρια για απλήρωτους λογαριασμούς.

Η επιτροπή κατέληξε ότι η διακοπή συνέχισης εκπροσώπησης του πελάτη με πρωτοβουλία του δικηγόρου, πρέπει να γίνεται έγκαιρα και χωρίς να προκαλεί βλάβη στα συμφέρονται του πελάτη, (απώλεια προθεσμιών κλπ).

Εν συνεχεία διαπιστώθηκε ότι για το θέμα  της απαγόρευσης ή όχι του εργολαβικού δίκης (pactum de quota litis), υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των μελών της επιτροπής,  αφού σε άλλα κράτη επιτρέπεται, σε άλλα απαγορεύεται και σε άλλα επιτρέπεται με περιορισμούς.

Αποφασίσθηκε ότι πρέπει κατ αρχήν να γραφτεί ένας ορισμός κοινά αποδεκτός και στη συνέχεια να γίνει εξειδίκευση και να προβλεφθούν πιθανές εξαιρέσεις .

Η συζήτηση θα συνεχισθεί σε επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής, αφού εκτός από τα επιχειρήματα υπέρ του να κρατηθεί ή να καταργηθεί η απαγόρευση του εργολαβικού δίκης, υπάρχουν και  συμβιβαστικές προτάσεις , όπως να υπάρχει  απαγόρευση του pactum de quota litis σε ορισμένα είδη υποθέσεων  (ποινικό, οικογενειακό , επιμέλεια,  εργασία ανηλίκων  κλπ.), να θεσπισθεί ανώτατο  όριο αμοιβής π.χ.  μέγιστο 20%, να υπάρξει  εξαίρεση απαγόρευσης  σε ειδικές περιπτώσεις,  όπως η οικονομική κατάσταση του πελάτη  κλπ, αφού  σε κάποιες περιπτώσεις με την πλήρη απαγόρευση τίθεται θέμα δυνατότητας πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

 

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.